logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського • Назва дисципліни Викладач Анотація
  1. Граматичні категорії та практична граматика англійської мови Викладач Кордюк О.М.

  Викладач Васіна І.В.

  Курс охоплює найважливіші розділи порівняльної граматики англійської та української мов: порівняльну морфологію та порівняльний синтаксис.

  Курс знайомить із граматичними труднощами перекладу підмета, присудку, додатка, обставин, означень та синтаксичних конструкцій. Практичні

  завдання на відповідні труднощі перекладу у порівнюваних мовах сприяють глибокому засвоєнню як теоретичного, так і практичного матеріалу.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  2. Аудіювання англомовного тексту Викладач Рудичик О.М. Вибіркова дисципліна «Аудіювання англомовного тексту» розрахована на

  студентів першого року навчання. Курс передбачає формування

  компетентності в аудіюванні як важливої складової комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови, фахівців з іноземної філології. Засобом формування мовленнєвих та професійно спрямованих умінь аудіювання визначено використання автентичних аудіо та

  відеоматеріалів.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  3. Фінансова грамотність Доцент Копитіна І.В. Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань стосовно основних інструментів управління особистими фінансами та оволодіння студентом навичок вірно розпоряджатися власними фінансами, планувати особистий бюджет і захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові рішення щодо: можливостей розширення джерел власних доходів; планування і коригування власних видатків; формування особистих фінансових резервів і здійснення заощаджень; використання кредитних ресурсів та здійснення безпрограшного інвестування власних заощаджень при грамотному підході.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  4. Етика ділових стосунків Доцент Шпачинський І. Л. Метою вивчення даної дисципліни є:

  1.розкриття краси, гармонії людсь­ких стосунків, зокрема у сфері ділового спіл­кування;

  2.спонукання до формування особистісних морально-етичних принципів, які стали б основою всієї трудової діяльності керівника, організатора.

  3.допомога студентам у розкритті провідних принципів культурної антропології – єдності духовного та матеріального в людині.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  5. Евристика Доцент Шпачинський І. Л. Мета:

  1.ознайомлення слухачів з історичними і теоретичними концепціями досліджень творчої діяльності;

  2.розкриття основних проблем курсу;

  3.формування навичок креативного мислення.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  6. Історія Голокосту Доктор. історичних наук Зеркаль Н.Н. Побудова в сучасній Україні громадянського суспільства, прагнення до європейської інтеграції передбачає ствердження демократичних цінностей, протидію будь-яким проявам ксенофобії та насильства, первинність прав і свобод людини, у першу чергу – права на життя. Важливим чинником реалізації цього гуманітарного вектору є формування у громадян України історичної свідомості на основі осягнення уроків історії, у тому числі – уроків Голокосту, однієї з найбільших трагедій людства.

  Історія Голокосту, історія євреїв України розглядається в контексті європейської та світової історії, як важлива складова європейської історичної пам’яті.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  7. (Не) цікаве середньовіччя: влада, соціум, людина Доцент Господаренко О.В. Мета курсу:

  визначення місця середньовічного періоду в історії Європи та Сходу, а також місця середньовічних Західноєвропейської, візантійської та східних цивілізації в історії світової цивілізації.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  8. Історична пам’ять як основа формування національної ідентичності Старший викладач Калкутіна Н.В. Мета курсу: формування у студентів уявлення про особливості структури історичної пам’яті українського народу, природу та прояви дуалізму національної історичної свідомості та визначити шляхи його подолання.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  9. «Public relations»: реклама та маркетинг, технології суспільних відносин Кандидат філологічних наук Олексюк О.М. Паблік рілейшенз сьогодні активно розвивається, за останніми даними PR-діяльність зростає зі швидкістю 25% на рік. Сьогодні ми можемо казати про такі різновиди «Public relations» як  політичний ,рекламний (комерційний), соціальний та особистий.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  10. «Нейролінгвістика та патопсихолінгвістика» Кандидат філологічних наук Олексюк О.М. Дисципліна носить комплексний характер, адже базується ,на лінгвістичних, психологічних, анатомо-фізіологічних знаннях. Цей курс присвячений аналізу роботи нашого мозку при формуванні та сприйнятті мовлення. Мовленнєві дефекти, патології та відхилення від норм вивчає патопсихолінгвістика та дає об’єктивну оцінку природи виникнення дефекту. Це наука про знання будови мозку, асиметрії, право, лівопівкульної орієнтації з огляду породження процесів комунікації.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  11. Нейроллінгвістичне програмування та основи сугестії (Сугестивна лінгвістика) Кандидат філологічних наук Олексюк О.М. “Нейроллінгвістичне програмування та основи сугестії (Сугестивна лінгвістика)” передбачає формування комплексного уявлення про феномен НЛП, сугестії як гетерогенного явища. Практична мета скерована на формування умінь і навичок емпатичної і водночас – коректної впливової комунікації, усвідомлення комплексного характеру впливу, систематизацію та лінгвістичну реконструкцію всього спектру сугестивних дискурсів, уміння застосовувати прийоми сугестії та виокремлювати відповідні деструктивні елементи вербальної й невербальної комунікації.

  Ознайомлення студентів із витоками, основними закономірностями та глибинною природою впливових потенцій мови, новітніми напрямами досліджень впливу та різними формами мовленнєвого впливу, що забезпечено висвітленням конкретних завдань курсу, які передбачають формування погляду на феномен впливу як комплексне динамічне явище; класифікацію основних знань і факторів, що формують вплив; ознайомлення зі специфікою та структурою мовленнєвого впливу, різноманітними методами його аналізу, а також зв′язками мовленнєвої сугестії з мовною маніпуляцією; усвідомлення прикладного характеру цієї науки тощо.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  12. Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства Доцент Олексюк О.Є. Важливість обраної проблеми для вибіркової дисципліни студенів університету полягає у розумінні значення сім’ї для розвитку країни як міцної держави, з родинними цінностями. Саме сім’я закладає основу для подальшого розвитку дитини як людини, громадянина, патріота. Дитина, яка виховується у міцній, дружній сім’ї, де поважають та люблять один одного, турбуються про всіх членів родини, виростає гармонійно розвиненою, зі здоровою психікою, здатною зробити свій життєвий шлях творчим та успішним.

  Особливе місце у системі формування відповідального батьківства посідає робота з підготовки молоді до створення повноцінної міцної сім’ї.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  13. Психологія міжособистісних стосунків Доцент Бабаян Ю.О. Будь-яке особисте чи професійне життя відбувається у колі інших людей, від бажання яких взаємодіяти та співпрацювати разом і здатностей це робити залежить результат діяльності та задоволеність ним. Тобто, наше життя й діяльність заповнені стосунками з оточуючими людьми.

  Оскільки людські стосунки складають основу життя і професійної діяльності, то їх вивчення має практичну значущість для студентів, молодих працівників і фахівців з чималим досвідом роботи.

  Психологічно доладними вважаються міжособистісні відносини, які викликають в учасників почуття приналежності, переконують людину, що вона перебуває поза небезпекою, зміцнюють її самоповагу, а в кінцевому рахунку уможливлюють самоактуалізацію.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  14. Основи етикету та іміджу сучасного студента Кандидат педагогічних наук Дрозд О.В Метою курсу «Основи етикету та іміджу сучасного студента» є ознайомлення майбутніх фахівців з мистецтвом етикету, особливостями сучасного стилю спілкування. Формування у студентів систематизованих теоретичних знань і практичних умінь щодо культури спілкування, такту, сугестивних здібностей, майстерності володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії. Прищеплення студентській молоді навичок догляду за зовнішністю, пошуку власного стилю, виховання почуття власної гідності.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  15. Самовиховання і саморегуляція особистості Доцент Середа І.В. Мета курсу: ознайомлення студентів з теорією і практикою самовиховання, оволодіння ними технологічними аспектами самовиховної діяльності та основними засобами саморегуляції.

  Основними завданнями  навчального курсу «Самовиховання і саморегуляція особистості» є:

  1.формування у студентів стійкої мотивації самовиховної діяльності;

  2.формування у майбутніх спеціальних педагогів самоцінного характеру знань з теорії та практики самовиховання;

  3.організація процесу оволодіння студентами технологічними аспектами самовиховної діяльності;

  4.створення умов для усвідомлення майбутніми педагогами себе як суб’єктів власного особистого і професійного розвитку.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  16. Корекційна андрагогіка Доцент Середа І.В. Мета курсу: ознайомлення студентів з теоретико-методичними та науково-практичними засадами навчання та виховання дорослих осіб з обмеженими можливостями здоров’я, що створює відповідне підгрунтя для вивчення цієї галузі в Україні та за кордоном, дає практичні можливості для роботи в системі корекційної освіти і комплексної реабілітації дорослих осіб з інвалідністю.

  Завдання курсу:

  –  ознайомити студентів з роллю корекційної андрагогіки в системі підготовки корекційного педагога та реабілітолога;

  –  розкрити суть принципів вікової психології у галузі корекційної андрагогіки;

  –  розглянути сучасні проблеми освіти дорослих, загальні основи андрагогіки та акмеології;

  ознайомити зі специфікою професійної освіти, змістом та формами професійної реабілітації дорослих з інвалідністю

  ➤ Ознайомитись більш детально

  17. Інтерактивний курс англійської мови Викладач Плужник А.В. Курс розрахований для студентів 1 курсу нефілологічних спеціальностей. Метою викладання курсу є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання комунікативно-орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності. Метою навчання даного курсу є підготовка студентів нефілологічних спеціальностей  нової генерації з чітко сформованою комунікативною компетенцією, яка дає змогу грамотно застосовувати здобуті знання у професійній діяльності. Практичною метою курсу є оволодіння необхідним лексичним та граматичним матеріалом, передбаченим відповідною програмою з метою використання отриманих знань у подальшій практичній діяльності. Така направленість навчання здійснюється за рахунок науково та методично відібраного матеріалу за тематикою.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  18. Інформаційна грамотність Викладач Л. В. Айзікова Курс розрахований для студентів 1 курсу нефілологічних спеціальностей. Курс вивчає такі питання, як уміння шукати, аналізувати, використовувати, оцінювати достовірність і захист інформації; оцінювати значення нових ІКТ і вміти їх використовувати. Метою курсу є вивчення правильної ідентифікації інформації, необхідної для виконання певного завдання або вирішення певної проблеми.  Студент оволодіває ефективним пошуком  інформації, її інтерпретацією та  аналізом, оцінкою достовірності, в тому числі дотримання етичних норм і правил використання отриманої інформації. Студент вчиться  визначати яка саме інформація необхідна для розв’язку задачі, як і де її знайти,знати методи аналізу інформації, вміти добирати методи, відповідні поточним задачам.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  19. Економікс Кандидат економічних наук Рехтета О.М. Формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

  Вивчення загальних основ економічного життя суспільства, закономірностей становлення та розвитку економічної системи і діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;

  •          з’ясування механізму дії економічних законів і механізму їх використання людьми у господарській діяльності;

  •          оволодіння знаннями і методами історичного аналізу економічних процесів;

  •          формування уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової та вітчизняної економічної думки та економічного розвитку країн світу на найважливіших етапах соціально-економічної еволюції;

  •          визначення наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну політику держав світу;

  •          характеристика сучасних економічних процесів та сучасних економічних концепцій;

  •          формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів.

  У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями

  ➤ Ознайомитись більш детально

  20. Економічні основи менеджменту та маркетингу Професор Стройко Т.В. При розробці програми основні аспекти складу курсу спрямовані на розгляд наступних питань: маркетинг як концепція менеджменту та початковий етап внутрішньофірмового управління, управління виробництвом. Основна увага в питанні управління виробництвом приділяється плануванню. Знання та використання аспектів внутрішньофірмового менеджменту та маркетингу дозволить майбутнім спеціалістам-перекладачам займатись проблемами управління виробничими підрозділами та  підприємством взагалі.

  Наукове тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України; орієнтування у глобальних проблемах економічного розвитку господарських зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці; проведення ґрунтовного аналізу соціальної спрямованості господарської діяльності та економічного середовища населення в окремих країнах; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

  ➤ Ознайомитись більш детально

  21. Біржова діяльність Доцент Назарова Л.В. Економічна мета і основне завдання біржі полягає не в одержанні великого прибутку самою біржею, а у створенні таких умов для торгівлі, які дають змогу одержати прибутки учасникам біржової торгівлі, які є членами біржі.

  Саме у структурах біржової торгівлі сформувався специфічний високоліквідний ф’ючерсний ринок, на якому через фінансові інструменти реалізується велика кількість операцій. Прогрес в системі комунікацій та електронізація біржових технологій сприяють інтернаціоналізації і глобалізації товарних і фінансових ринків.

  ➤ Ознайомитись більш детально