logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНаукова бібліотека

Сайт Наукової бібліотеки МНУ ім. В.О. Сухомлинського

Правила користування бібліотекою
Зразки бібліографічного опису
Інформаційні ресурси
Оголошення

Останні новини
Художній вернісаж «Казкові квіти Петриківки»
Круглий стіл «Особистість. Культура. Етнос»

 Вітання директора. Історична довідка

Foto1_1Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського розпочала свій шлях в 1913 році, коли був заснований учительський інститут. Першими читачами стали 29 вихованців та викладачів інституту.

Фундаментальна, тобто наукова, бібліотека була укомплектована працями відомих філософів та істориків В.О.Ключевського, М.І.Костомарова, С.Ф.Платонова, С.М.Соловйова, Аристофана, Софокла, Сенеки, передплачувала фахові журнали, “Правительственный вестник”, “Журнал народного просвещения” та ін.

У 1917 році фонд налічував вже 2200 одиниць зберігання.

Перед Великою Вітчизняною війною фонд бібліотеки складав вже 105000 одиниць, було відкрито читальний зал на 100 місць.

Під час німецької окупації Миколаєва розкрадання та знищення бібліотечних ресурсів було катастрофічним. До 1944-1945 навчального року вдалося повернути лише 39 тисяч томів.

Після другої світової війни почалося відродження бібліотеки: створення матеріальної бази, інтенсивне комплектування. У 1963 році бібліотека одержала нове приміщення, де знаходиться й зараз.

У 1970 році в її структурі відбулися зміни. Тоді було створено відділи: обслуговування, довідково-інформаційний, комплектування та обробки літератури. Фонд бібліотеки становив на той час 213 тисяч примірників. Обслуговувалося біля 3 тисяч читачів.

У 1990 році з відкриттям нового навчального корпусу бібліотека отримала змогу організувати абонемент учбової літератури. Ця робота була завершена влітку 1993 року відкриттям галузевого абонементу учбової літератури для філологічного факультету та факультету іноземної філології.

У 1993 році було закінчено роботу з організації абонементу та читального залу на історичному факультеті.

Особливу цінність бібліотеки представляє її унікальний фонд. У фонді рідкісних видань зберігається література ХVIIІ – поч. ХХ століття. Найбільш стародавні видання ‑ з всесвітньої історії, зокрема “Римская история от создания Рима до битві Актийской” Г. Ролленема (1764), «Деянія Петра Великаго, мудраго преобразователя России» (1788), «История разных славянских народов» (1795), «Методы изучения истории» Фримана (1893) та ін.

Зберігається багато видань 30-90 років ХІХ століття з історії держави і права, філософії, логіки, естетики. Є унікальні енциклопедії та словники (С.М. Южакова, П.М. Мілюкова, Ф.О. Брокгауза, І.О. Ефрона), цінні видання з теорії та історії літератури І. Шерра, М. Азадовського, Н. Гербеля, А. Пипіна, а також прижиттєві видання класиків світової літератури.

Основну частину фонду складає література психолого-педагогічного напрямку, а також з філологічних та літературознавчих дисциплін.

У 2009 р. до фондів бібліотеки приєдналися фонди бібліотеки Миколаївського навчально-наукового інституту ОНУ імені І.Мечнікова та технікуму, фонд суттєво поповнився літературою юридичного напрямку.

Бібліотечний фонд на сьогодні становить 479 273 одиниці зберігання. У тому числі 224527 навчальних видань та 86455 наукових видань. Щороку надходить понад 5 тисяч примірників документів та 200 періодичних видань. Послугами бібліотеки користується 10609 читачів, щорічна книговидача – 430 тисяч примірників.

Впродовж останніх років бібліотека впроваджує комплексну автоматизацію бібліотечних процесів, створює електронний каталог та бібліографічні бази даних, серед яких «Життя та діяльність В. Сухомлинського», «Реформування вищої освіти», «Праці викладачів МНУ імені В.О.Сухомлинського» та ін.

На даний момент обсяг власних електроних баз даних складає 132140 записів. Формується електронна бібліотека (загальна кількість повнотекстових документів 1496), яка складається з фонду документів на CD, передплаченої бази даних підручників та електронних версій навчально-методичних розробок викладачів МНУ іменіВ.О.Сухомлинського.

З 2012 р. бібліотека працює над науковим дослідженням на тему «Особливості становлення, сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-наукового процесу у вищому навчальному закладі (на прикладі МНУ ім. В.О.Сухомлинського)».

Бібліотека є членом методичного об’єднання вузівських бібліотек м. Миколаєва та Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, бере активну участь у корпоративних проектах зі створення зведених електронних каталогів.

У січні 2013р. рішенням Вченої ради МНУ іменіВ.О.Сухомлинського бібліотеці надано статус «наукова бібліотека».

Сімоненко Н.Є.

директор Наукової бібліотеки

МНУ імені В.О.Сухомлинського


Структура

 

Абонемент

Наукової
літератури

Учбової
літератури

Інституту
історії та права

Факультету
біології

ВІДДІЛ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЧИТАЛЬНІ
ЗАЛИ

Загальний

Інституту
історії та права

Військової
кафедри

Факультету
біології

 

Відділ обслуговування

Відділ обслуговування налічує 3 абонементи ‑учбової літератури (бібліотечний фонд 11 700 одиниць зберігання); абонемент наукової літератури з книгосховищем; абонемент історичного факультету (бібліотечний фонд 30 000 одиниць зберігання); 3 читальних зали, 7 філіалів на кафедрах (бібліотечний фонд 16 200). Організує книговидачу на всіх пунктах, проводить масові заходи: конференції, диспути, усні журнали, бібліографічні огляди. Через інформаційні та тематичні виставки, перегляди літератури розкриває бібліотечний фонд. У вересні проводить цикл заходів до “місячника першокурсника” з груповим обслуговуванням.

відділ обслугов.

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечує довідково-бібліографічне і інформаційне обслуговування всіх категорій читачів в відповідності із напрямками навчальної, наукової та виховної роботи університету. Допомагає студентам користуватись каталогами та картотеками, з порядком складання бібліографічних списків до курсових та дипломних робіт. Інформує читачів про нові надходження літератури по кафедральним та індивідуальним планам та про нові надходження до бібліотеки. Систематично організовує “Дні інформації” та “Дні кафедр”. Обслуговує читачів через М Б А. Створює комп`ютерну базу даних.
інформ -бібліогр. відділ
Відділ коплектування та обробки літератури

 

Відділ комплектування та обробки літератури забезпечує комплектування та облік бібліотечного фонду. Веде каталоги, які відображають літературу українською, російською, англійською, німецькою мовами та допоміжні картотеки. Працює над створенням електронного каталогу, який налічує біля 51 000 описів документів, баз даних.

відділ оброб та комплект


 Перелік електронних наукових фахових видань України

 

з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновник)

Галузі науки

1 Інформаційні технології і засоби навчанняhttp://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України педагогічні
2 Народна освітаhttp://www.narodnaosvita.kiev.ua/ Інститут педагогіки НАПН УкраїниКиївський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів;Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого педагогічні
3 Спеціальна педагогіка та психологіяhttp://ispukr.org.ua/ Інститут спеціальної педагогіки НАПН України педагогічні
4 Теорія і методика професійної освітиhttp://www.tmpe.profua.info Інститут професійно-технічної освіти НАПН України педагогічні
5 Теорія і методика управління освітоюhttp://tme.umo.edu.ua/ ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України педагогічні
6 Технології розвитку інтелектуhttp://psytir.org.ua/ Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України педагогічні
7 Ефективна економікаhttp://www.economy.nayka.com.ua/ Дніпропетровський державний аграрний університет економічні
8 Економіка. Управління. Інноваціїhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; Житомирський державний університет імені Івана Франка економічні
9 Economic Processes Managementhttp://epm.fem.sumdu.edu.ua/?lang=uk Сумський державний університет економічні
10 Когниция. Коммуникация. Дискурсhttps://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна філологічні
11 Освітологічний дискурсhttp://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index#.VlK2Sl7M_eE Київський університет ім. Б. Грінченка педагогічні
12 Проблеми системного підходу в економіціhttp://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PSAE Національний авіаційний університет економічні
13 Спортивна наука Україниhttp://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu Львівський державний інститут фізичної культури Фізичне виховання і спорт
14 Європейські студії і правоhttp://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies Одеська національна юридична академія юридичні
15 Вісник Національного університету кораблебудуванняhttp://ev.nuos.edu.ua/ua/ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова економічні,технічні
16 Вісник Вищої ради юстиціїhttp://www.vru.gov.ua/author_list Вища рада юстиції,НУ «Одеська юридична академія» юридичні
17 Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби Україниhttp://asta.edu.ua/nauka/fakhovi-vidannya/naukovij-visnik Національний університет державної податкової служби України економічні
18 Форум праваhttp://forumprava.pp.ua/ Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні
19 Часопис Академії адвокатури Україниhttp://e-pub.aau.edu.ua/ Академія адвокатури України юридичні
21 Наукові праці Вінницького національного технічного університетуhttp://praci.vntu.edu.ua/ Вінницький національний технічний університет технічні
22 Соціально-економічні проблеми і державаhttp://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя економічні
23 Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14bovisz.pdf Національний університет «Острозька академія» юридичні

 

 


Контакти

Директор
бібліотеки

Сімоненко

Наталя
Євгеніївна

Корпус
№ 2, ауд. 02.300

37-88-10

Заступник
директора бібліотеки

Могильна

Оксана
Леонідівна

Корпус
№ 2, ауд. 02.300

37-88-10

Завідувач
відділу обслуговування

Скрипнік

Анна
Володимирівна

Корпус
№ 2, ауд. 02.300

37-88-10

Завідувач
довідково-інформаційного відділу

Гордєй

Світлана
Степанівна

Корпус
№ 2, ауд. 02.301

Завідувач
відділу комплектування та обробки літератури

Меркулова

Тетяна
Михайлівна

Корпус
№ 2, ауд. 02.201

 

Завідувач
сектору автоматизації та інформатизації бібліотечних процесів

Шевчук

Лілія
Володимирівна

Корпус
№ 2, ауд. 02.200

Провідний
бібліотекар (Інститут історії та права)

Блєднова

Валентина
Прокопівна

Площа
Комунарів, 1

24-02-56

Бібліотекар
(Читальний зал військової кафедри)

Гінкул

Тетяна
Петрівна

 

вул.
Колодязна, 21

24-70-66

Провідний
бібліотекар (Факультет біології)

Москалик

Тетяна
Дмитрівна

вул.
Морехідна, 2

76-98-28