logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


Історичні науки

 • Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ Серія КВ № 20999-10799Р). Внесено до Переліку фахових видань України галузі “Історичні науки” (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015).

  «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки» засновано у 2008 р.

  Засновником є Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.

  Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ Серія КВ № 20999-10799 Р).

  Внесено до Переліку фахових видань України галузі «Історичні науки» (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015).

  Видання має міжнародний стандартний номер ISSN 2519-2809.

  Періодичність виходу журналу: два рази на рік.

  Редколегія приймає до друку статті українською, російською, англійською, німецькою, польською мовами.

  Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна, науково-педагогічні-працівники, аспіранти, магістранти, студенти, громадськість.

  Науковий збірник демонструє результати найважливіших напрямів теоретичних та науково-практичних досліджень із загальних проблем історичної науки.

  Галузь та проблематика: історія України, всесвітня історія, історіографія, джерелознавство, історичне краєзнавство.

  У збірнику наукових праць публікуються статті, рецензії, огляди тощо зі спеціальностей:

  07.00.01 Історія України;

  07.00.02 Всесвітня історія;

  07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

   

  Мета видання – висвітлювати та популяризувати сучасні наукові дослідження та пропагувати наукові досягнення.

 • Інформація про склад редколегії фахового видання

  «Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки»: 

  РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

  БУДАК В. Д.  академік НАПН України, доктор технічних наук, професор; голова редакційної колегії;

  РИЖЕВА Н. О. доктор історичних наук, професор; головний редактор

  ПАРХОМЕНКО В. А. доктор історичних наук, доцент; відповідальний секретар.

   Ч Л Е Н И  Р Е Д А К Ц І Й Н О Ї К О Л Е Г І Ї :

  БАКОВЕЦЬКА О. О. доктор історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)

  БУГЛАЙ Н. М. доктор історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)

  ГУРЖІЙ О. І. доктор історичних наук, професор (Інститут історії України НАН України, м. Київ);

  ДАНИЛЕНКО В. М. член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор (Інститут історії України НАН України, м. Київ);

  ЗЕРКАЛЬ М. М. доктор історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського);

  КУЛЬЧИЦЬКИЙ С. В. доктор історичних наук, професор (Інститут історії України НАН України, м. Київ);

  НІКОЛАЄВ І. Є. доктор історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського);

  СІНКЕВИЧ Є. Г. доктор історичних наук, професор (Державна вища східноєвропейська школа, м. Пшемисль, Польща).

 • Процес рецензування

       Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику.

  Процедура рецензування у «Науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні  науки» прийнята такими видами:

  • відкрите рецензування офіційним рецензентом– зовнішній фахівець відповідного наукового профілю (доктор наук). Рецензія подається до редакції автором;
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії– рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні.

  Рецензування здійснюється за такими критеріями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці Вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • чи має зміст статті певну новизну.

  Процедура рецензування триває від моменту дедлайну статей до початку засідання редакційної колегії (як правило два тижні).

  Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

  Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається тиждень на внесення корективів та повторного надсилання статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

  Етичні принципи в діяльності рецензента

  Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, виражається в дотриманні наступних принципів:

  • стаття, отримана для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
  • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна;
  • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
  • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це головному редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

  Принципи, якими має керуватися автор наукових публікацій

  Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

  • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
  • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій статті, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;
  • необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, що використовувалися у процесі проведення дослідження;
  • автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в інших джерелах (це може бути і Інтернет-видання);
  • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні;
  • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу;
  • редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

          Процес рецензування

  Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику. Процедура рецензування у «Науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки» прийнята такими видами:

  • відкрите рецензування офіційним рецензентом– зовнішній фахівець відповідного наукового профілю (доктор наук). Рецензія подається до редакції автором;
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії– рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні.

  Рецензування здійснюється за такими критеріями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці Вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • чи має зміст статті певну новизну.

  Процедура рецензування триває від моменту дедлайну статей до початку засідання редакційної колегії (як правило два тижні).

  Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

  Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається тиждень на внесення корективів та повторного надсилання статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

 • Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць, 2012, Випуск 3.33
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць, 2013, Випуск 3.34
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць, 2013, Випуск 3.35
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, № 3.37
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, № 3.38
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (39) липень 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (40) листопад 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (41) червень 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (42) листопад 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (43) червень 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (44) листопад 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (45) червень 2018
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (46) грудень 2018
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (47) червень 2019
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (48) грудень 2019
 • З питань публікації у збірнику звертайтеся:

  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  науковий відділ, каб. 01.209
  вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв,Україна, 54006
  Тел. (0512) 37-88-28
  Фахівець редакційно-видавничого відділу – Степанюк Людмила Сергіївна, – visnyk.editor @mdu.edu.ua

  Видавництво МНУ імені В. О. Сухомлинського
  (Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3375 від 29.09.2009 р.)
  вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030