logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоСтатут

Завантажити статут (pdf)

СТАТУТ

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України та є документом, що регламентує діяльність Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Університет).
Статус національного надано Указом Президента України від 21 серпня 2010 року № 861/2010 «Про надання Миколаївському державному університету імені В. О. Сухомлинського статусу національного».
Ім’я Василя Олександровича Сухомлинського присвоєно Університету згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2003 р. № 586 «Про присвоєння Миколаївському державному університету імені В. О. Сухомлинського».
Скорочена назва Університету – МНУ імені В. О. Сухомлинського.
Повна назва Університету:
українською мовою – Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
англійською мовою – V. O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv
російською мовою – Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского

1.2. Місце знаходження та юридична адреса: 54030, Україна, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, телефони: +38 (0512) 37-88-38. Факс: +38 (0512) 37-88-15, електронна пошта: office@mdu.edu.ua

1.3. Університет є самоврядним (автономним) національним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що згідно із виданою ліцензією на провадження інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових, науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань і проводить культурно-просвітницьку діяльність.

1.4. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків і відділеннях Державної казначейської служби України, герб, прапор, печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням; може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності Університету. Університет є державною установою і працює на засадах неприбутковості. Університет зареєстрований у Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Державної фіскальної служби України у Миколаївській області як неприбуткова організація (за ознакою 0002).

1.5. Основними напрямами діяльності Університету є:
– підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для потреб України (промисловості, науки, освіти тощо), а також інших держав світу;
– проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, поширення наукових знань, здійснення культурно-просвітницької діяльності;
– перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців за профілем діяльності Університету;
– наукова та інноваційна діяльність, спрямована на соціально-економічний розвиток країни та вдосконалення підготовки фахівців;
– сприяння розвитку суспільства на основі нових знань, підвищення культурно-освітнього рівня та духовності громадян;
– здійснення зовнішніх зв’язків;
– організація дистанційного навчання в Університеті та його підрозділах;
– надання платних послуг, зокрема:
У сфері освітньої діяльності:
– провадження освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу за угодами із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, а також відповідно до договорів, укладених із фізичними особами;
– провадження освітньої діяльності для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
– підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;
– підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;
– проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
– підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;
– підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;
– підготовка до вступу до вищих навчальних закладів і зовнішнього незалежного оцінювання;
– підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;
– навчання студентів, аспірантів, докторантів із числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;
– прийом кандидатських іспитів, видання та поширення авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій; інші послуги, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття відповідного наукового ступеня та проведенням захисту дисертацій (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);
– здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;
– проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
– проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
– організація, проведення в позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, екологічним, спортивним, оздоровчим і гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
– друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;
– видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);
– надання послуг організаційного характеру, пов’язаних із проведенням ліцензування, атестації та акредитації.
У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
– проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових і проектно-пошукових робіт;
– проведення робіт із діагностики, стандартизації та сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, технічного захисту інформації;
– проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки;
– проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз у встановленому законодавством порядку;
– проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;
– випробування обладнання, конструкцій, виробів і матеріалів;
– проведення консультацій із питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
– проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;
– інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
– забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних і пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
– впровадження, виробництво та реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;
– здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
– проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків;
– забезпечення діяльності технологічних і наукових парків;
– забезпечення розробки стандартів вищої освіти і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;
– розроблення науково-технічної документації;
– надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності;
– проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);
– організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
– розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.
У сфері міжнародного співробітництва:
– надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг із перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у навчальному закладі (установі) та направлена таким навчальним закладом (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти.
У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення та спорту:
– забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, дитячих туристичних базах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та відпочинку, у тому числі перевезення;
– проведення групових та індивідуальних занять із фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
– надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
– організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) із використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
– обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях навчальних закладів, установ;
– організація, проведення концертно-видовищних заходів.
У сфері побутових послуг:
– будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд і приміщень;
– ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, устаткування та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіообладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів.
У сфері житлово-комунальних послуг:
– надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання;
– надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;
– надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Університету для проживання:
– особам, які навчаються або працюють в Університеті;
– абітурієнтам і вступникам під час проведення вступних випробувань в Університеті;
– особам, які направлені у відрядження до Університету;
– особам, які навчаються в інших навчальних закладах, причому їхнє проживання в гуртожитках Університету регламентується рішенням ректора;
– працівникам інших навчальних закладів, установ та організацій;
– надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі Університету, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;
– заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання в разі його пошкодження або знищення з вини користувачів.
Інші послуги:
– надання в оренду будівель, споруд, окремих вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виробничій, науковій діяльності, в разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті;
– експлуатаційне та господарське обслуговування будівель, споруд, окремих вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виробничій, науковій діяльності;
– надання поліграфічних і рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;
– друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;
– виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;
– забезпечення оформлення свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їхніх дублікатів у встановленому законодавством порядку;
– забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;
– забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених із фізичними та юридичними особами, їхніх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті;
– забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;
– здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
– надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень Університету в установленому законодавством порядку;
– здійснення заходів, пов’язаних із провадженням в Університеті виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;
– здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у Університеті.

1.6. Основними завданнями діяльності Університету є:
– провадження на високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями з числа громадян України та іноземних громадян відповідно до стандартів вищої освіти;
– провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі;
– забезпечення виконання державного замовлення та угод із фізичними та юридичними особами на підготовку фахівців із вищою освітою;
– підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян;
– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
– забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
– поширення знань серед населення, підвищення освітнього та культурного рівня громадян;
– налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва та культури;
– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

1.7. Види економічної діяльності університету та його підрозділів (КВЕД) визначаються відповідно до Державного класифікатора видів діяльності та закріплюються Довідкою державної реєстрації. Основними видами економічної діяльності Університету є: вища освіта та інші види діяльності, в тому числі надання платних послуг відповідно до переліку, визначеним Кабінетом Міністрів України.

1.8. Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються Статутом Університету та Положеннями про відповідні структурні підрозділи.

1.8.1. Структурні підрозділи (в тому числі відокремлені) утворюються рішенням вченої ради Університету відповідно до головних завдань Університету в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».

1.8.1.1. Структурними підрозділами Університету є такі: навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі інститути, інститути, факультети, кафедри, секції кафедри, філії кафедри, відділення інституту, відділення факультету, центри, навчально-консультаційні пункти, курси, навчально-науково-виробничі центри, дослідні станції, конструкторські бюро, відділ аспірантури і докторантури, навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, полігони, наукові парки, навчальний відділ, науково-дослідна частина, навчально-методичний відділ, центр дистанційного навчання, центр моніторингу якості освіти, відділ ліцензування та акредитаційного аналізу освітньої діяльності, відділ інформаційних технологій, навчальні та науково-дослідні лабораторії, бухгалтерія, наукова бібліотека, відділ міжнародного співробітництва, відділ організації виховної роботи, відділ організації культурно-масової роботи, центр зв’язків із громадськістю, відділ кадрів, юридичний відділ, планово-фінансовий відділ, режимно-секретний відділ, штаб цивільної оборони, відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності, відділ організації документообігу, видавництво, адміністративно-господарча частина, музеї, спортивно-оздоровчий табір «Моряна» тощо.

1.8.1.2 Коледж, відділення, предметні (циклові) комісії.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896, вимог Болонської декларації та інших нормативних документів.

2.2. Мета освітньої діяльності:
– відтворення інтелектуального потенціалу держави;
– забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями;
– формування моральних принципів і норм поведінки особистості.

2.3. Освітня діяльність ґрунтується на принципах:
– гуманізму, демократизму, пріоритетності національних і загальнолюдських духовних цінностей;
– багатопрофільності;
– відповідності освіти до потреб особи, суспільства, держави;
– якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання);
– ступеневості підготовки фахівців;
– безперервності освіти, її системності та систематичності;
– становлення демократичної системи навчання;
– задоволення освітніх потреб осіб, які навчаються, відповідно до їхніх інтересів, здібностей і потреб суспільства та держави;
– використання стандартів вищої освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів як обов’язкового мінімуму змісту освіти та змісту навчання;
– відповідності рівня освіти й освітніх рівнів підготовки фахівців вимогам суспільного поділу праці;
– випереджувального інноваційного розвитку освіти;
– мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
– особистісної орієнтації освіти;
– інтеграції до європейського та світового освітніх просторів, адаптації світового досвіду та збереження кращих вітчизняних освітянських традицій, розширення міжнародного співробітництва;
– формування національних і загальнолюдських цінностей;
– системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, моніторингу та своєчасного запобігання кризовим явищам на рівні академічної групи, навчального курсу, кафедри, факультету, інституту, Університету;
– моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

2.4. Цільові програми діяльності та засоби реалізації.

2.4.1. Зміст вищої освіти відповідає вимогам стандартів вищої освіти та відзначається фундаментальністю спеціальної підготовки, універсальністю й гуманітарною спрямованістю загальноосвітніх курсів, базовістю циклу предметів, орієнтацією на впровадження в освітній процес досягнень сучасної науки і техніки.
Структура вищої університетської освіти характеризується різноманітністю й повнотою представлених в Університеті рівнів і форм вищої освіти, аспірантури, докторантури, підвищення кваліфікацій і перепідготовки кадрів, тобто всіх ланок безперервної освіти. При цьому зберігається альтернативність, гнучкість, взаємодоповнення, завершеність і послідовність відповідних рівнів і ланок цієї системи.
Створення системи безперервної освіти фахівців забезпечується в Університеті також через:
– формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів, ступеневої підготовки фахівців;
– запровадження та розвиток дистанційної освіти.
Особлива увага в Університеті приділяється якості освіти, універсальності підготовки випускника, його адаптованості до ринку праці, особистісній зорієнтованості освітнього процесу та його інформатизації.
Позитивні тенденції в здійсненні освітньої діяльності передбачають:
– формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;
– наповнення університетського компонента стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів студентів;
– оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
– розробка й упровадження ефективних освітніх технологій, зокрема комп’ютерних;
– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, їхнє відкриття, сприяння працевлаштуванню випускників;
– розширення джерел позабюджетного фінансування для розв’язання питань організації та проведення практичної підготовки студентів.

2.4.2. Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується ректором Університету.

2.4.3. Освітній процес в Університеті базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій.
Освітній процес в Університеті організовано згідно з рекомендаціями основних документів Європейського простору вищої освіти з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтовано на формування освіченої гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

2.4.4. Порядок організації освітнього процесу в Університеті визначається відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти, інших регламентуючих і нормативних документів у сфері вищої освіти.
Організація освітнього процесу в Університеті здійснюється навчальними підрозділами Університету (факультетами, кафедрами, інститутами) та регламентується відповідними положеннями, затвердженими ректором Університету.
Університет у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається Університетом.

2.4.5. Навчання студентів здійснюється за індивідуальним навчальним планом, що складається на підставі робочого навчального плану та містить усі нормативні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, вибрані студентом, з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на семестр і затверджується деканом факультету / директором (керівником) інституту.

2.4.6. Організація освітнього процесу в Університеті характеризується різноманітністю форм роботи з особами, які навчаються. Співвідношення різних видів аудиторної роботи (лекцій, семінарів, практичних, лабораторних та індивідуальних робіт) визначається за принципом доцільності й відповідає завданням активізації та диференціації освітнього процесу. Частка самостійної роботи осіб, які навчаються, складає від 1/3 до 2/3 обсягу кредиту ЄКТС.
Система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до визначених освітніх ступенів, здійснюється в Університеті на основі законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Положення про організацію освітнього процесу в Університеті.

2.4.7. Наукова та науково-технічна діяльність учасників навчально-виховного процесу розглядається в Університеті як важлива умова забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців. Поєднання освітньої та наукової роботи забезпечує фундаменталізацію освіти, якість освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури та соціальної практики, а також залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді. Забезпечує захист студентами випускних кваліфікаційних робіт, що передбачають наявність елементів наукової новизни, – необхідна умова атестації випускників Університету.

2.4.8. Перспективи розширення наукових досліджень Університет вбачає в:
– збільшенні кількості тем, що фінансуються Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету, а також підприємствами та організаціями на договірній основі й спрямовані на розв’язання конкретних проблем;
– посиленні інтеграції з науковими установами НАН України та галузевими академіями через розширення мережі науково-дослідних лабораторій на громадських засадах, що працюють за узгодженими з академіями планами роботи;
– здійсненні моніторингу та використанням зарубіжного досвіду в Університеті, впровадженням сучасних технологій в умовах зближення освітнього процесу з виробництвом.
Виховання майбутніх фахівців в Університеті здійснюється шляхом:
– формування в молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості;
– формування потреби й уміння жити в суспільстві, вироблення в осіб, які навчаються, демократичних поглядів, виховання їх у дусі патріотизму та поваги до Конституції України;
– забезпечення культурного та духовного розвитку, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури в осіб, які навчаються;
– формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;
– сприяння розвитку високої мовної культури майбутніх фахівців, поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
– стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя.

2.4.9. Необхідна умова забезпечення високого рівня освіти в Університеті – участь викладачів та осіб, які навчаються, в системі міжнародного співробітництва у сферах освіти, науки і культури. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду в Університеті здійснюється через:
– проведення спільних наукових досліджень;
– взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією;
– проведення міжнародних конференцій, семінарів та участь у них;
– взаємний обмін науково-педагогічними працівниками, студентами, аспірантами, докторантами, спільну підготовку спеціалістів;
– стажування студентів та науково-педагогічних працівників у зарубіжних навчальних, наукових закладах та на підприємствах.

2.5. Концепція освітньої діяльності Університету доповнюється та деталізується концепціями освітньої діяльності факультетів, інститутів, кафедр, коледжів, інших структурних підрозділів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

3.1. Міністерство освіти і науки України (далі – Засновник) є центральним органом виконавчої влади, в підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

3.2 Міністерство освіти і науки України:
– затверджує Статут Університету та за поданням конференції трудового колективу Університету затверджує нову редакцію;
– укладає в місячний строк контракт із ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;
– достроково розриває контракт із ректором Університету за поданням конференції трудового колективу Університету та на підставах, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету й умов контракту;
– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
– здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
– забезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
– сприяє працевлаштуванню випускників Університету;
– встановлює порядок атестації педагогічних працівників Університету з метою подальшого присвоєння їм кваліфікаційних категорій і педагогічних звань у порядку, встановленому законодавством;
– утворює атестаційну колегію, що на принципах прозорості та відкритості затверджує рішення вченої ради Університету про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам учених звань доцента та професора, організовує її роботу, розглядає питання про позбавлення зазначених звань, оформлює та видає відповідні атестати, а також розглядає апеляції на рішення атестаційної колегії;
– розробляє відповідно до законодавства пропозиції щодо обсягу бюджетного фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також щодо обсягу капітального будівництва з урахуванням запитів Університету;
– видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також переоформлює та анулює їх;
– вносить пропозиції й оприлюднює державне замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою в порядку, встановленому законодавством;
– видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти у випадках, передбачених Законом «Про вищу освіту»;
– розробляє та затверджує стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.

3.3. Засновник або уповноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління Університету.

4. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

4.1. Цивільна правосуб’єктність Університету виникає з моменту його державної реєстрації, складається з його прав та обов’язків і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення його діяльності.

4.2. Університет є державною установою, що працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

4.3. Університет може провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами.

4.4. Діяльність Університету проводиться на принципах:
– автономії та самоврядування;
– розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить Університет, органів управління Університету та його структурних підрозділів;
– поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
– незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

4.5. Університет має права, що становлять зміст його автономії та самоврядування, а саме такі:
– розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;
– самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;
– обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів;
– готувати фахівців за державним замовленням, міжурядовими угодами, замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі іноземних, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами (контрактами) з громадянами;
– визначати співвідношення між основними видами робіт (навчальною, науковою, методичною, організаційною) науково-педагогічних працівників Університету відповідно до річного навантаження та облік їхнього навантаження, що затверджуються ректором Університету; самостійно здійснювати перерозподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників з урахуванням результатів науково-дослідної, науково-інноваційної діяльності, методичної та організаційної роботи; приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
– формувати та затверджувати власний штатний розпис;
– запрошувати провідних викладачів і вчених із закладів, установ та організацій на договірній основі для проведення навчальних занять і наукових консультацій;
– приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та / або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
– запроваджувати нові форми організації та стимулювання праці з метою забезпечення максимального використання інтелектуального потенціалу працівників Університету відповідно до законодавства;
– установлювати та присвоювати почесні звання Університету;
– створювати закордоном свої структурні підрозділи відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародних договорів і за згодою Міністерства освіти і науки України;
– утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування;
– утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати власні структурні підрозділи;
– запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
– надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства, зокрема проводити навчання та перевірку знань з охорони праці для посадових осіб і спеціалістів;
– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
– самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їхній зміст і програми навчальних дисциплін;
– присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
– приймати рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора;
– мати відокремлене майно;
– виступати балансоутримувачем нерухомого майна, що належить Університету;
– передавати в оренду майно в порядку, встановленому законодавством;
– набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді;
– вносити пропозиції за погодженням із Міністерством освіти і науки України щодо передачі об’єктів Університету до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність і щодо передачі об’єктів комунальної власності в державну та зарахування їх до майна Університету;
– виконувати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів у порядку, встановленому законодавством;
– здійснювати за рахунок власних надходжень Університету інвестування в житлове будівництво та брати участь у пайовому будівництві житла в установленому законодавством порядку;
– надавати придбане або збудоване житло науково-педагогічним, науковим, педагогічним працівникам, співробітникам Університету в користування, у тому числі на умовах оренди відповідно до законодавства;
– самостійно розпоряджатися та користуватися будівлями, спорудами, навчальним, науковим, виробничим обладнанням, інвентарем та іншим майном, що відповідно до законодавства України передано Університету;
– проводити спільно з іншими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
– провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із навчальними закладами, науковими установами, господарствами всіх форм власності та іншими юридичними особами;
– організовувати та проводити конференції, симпозіуми, олімпіади, зокрема й міжнародні;
– виконувати фундаментальні, прикладні, пошукові дослідження та розробку й упровадження сучасних технологій в агропромисловій, економічній, технічній, інформаційній, гуманітарній та інших галузях із забезпеченням авторського й гарантійного нагляду за виготовленням власної продукції, здійснювати реалізацію безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних досліджень до впровадження науково-технічних розробок у практику;
– виступати засновником або співзасновником засобів масової інформації та видавати в установленому порядку друковані засоби масової інформації (журнали, газети, книги);
– провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники та наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу, виготовляти та розповсюджувати видавничу продукцію, надавати поліграфічні послуги;
– створювати власні або використовувати за угодою матеріально-технічні бази інших господарюючих суб’єктів для проведення навчально-виробничої практики студентів, а також забезпечення власної господарської діяльності;
– створювати науково-дослідні, навчальні, навчально-виробничі, навчально-науково-виробничі установи, у тому числі спільні з іноземними партнерами, для проходження навчальної та виробничої практики студентами та стажування викладачів, здійснення науково-дослідної роботи;
– розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
– використовувати навчально-матеріальну базу своїх відокремлених структурних підрозділів;
– бути членом і засновником навчальних, наукових, виробничих, громадських об’єднань як вітчизняних, так і міжнародних;
– брати участь у роботі міжнародних організацій;
– здійснювати міжнародне співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства;
– вступати до асоціацій, спілок та інших об’єднань, зокрема міжнародних, із метою підвищення якості підготовки фахівців, результативності наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури, забезпечення координації та кооперування діяльності, захисту своїх прав та інтересів;
– здійснювати за рахунок коштів Університету, в тому числі коштів, отриманих від надання дозволених законодавством платних послуг, трансферу технологій, розроблених Університетом;
– використовувати кошти, отримані в результаті здійснення трансферу технологій, для розвитку власних наукових досліджень, модернізації наукової матеріально-технічної бази, заохочення наукових і науково-педагогічних працівників Університету;
– випускати та реалізовувати, в тому числі закордоном, власну наукомістку продукцію, отриману за результатами наукових і науково-технічних досліджень;
– здійснювати в межах бюджетного фінансування оплату праці наукових, науково-педагогічних та інших категорій працівників Університету, а також за рахунок власних надходжень реалізовувати окремі положення Колективного договору, міжгалузевих та галузевих угод за напрямами діяльності Університету та всіх його структурних підрозділів на підставі окремих положень, що затверджуються вченою радою Університету;
– мати та використовувати власну символіку й атрибутику;
– установлювати власні форми морального заохочення учасників освітнього процесу;
– визначати в межах коштів, виділених на заробітну плату, форму й систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання науково-педагогічних та інших категорій працівників згідно з Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом Університету, встановлювати іменні стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства України;
– звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
– провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та Статуту Університету;
– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг, а також спрямовувати кошти, отримані від надання дозволених законодавством платних послуг, на потреби освітнього процесу, спільне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів, будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, поліпшення житлово-побутових умов працівників Університету;
– користуватися банківськими кредитами та позиками відповідно до законодавства України;
– отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб і благодійних фондів;
– реалізовувати свою продукцію, роботи та послуги за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, за фіксованими та регульованими цінами й тарифами;
– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
– користуватися пільгами, установленими законодавством України для вищих навчальних закладів;
– здійснювати благодійні акції для ветеранів війни та праці, пенсіонерів Університету в межах законодавства;
– реалізовувати інші права, що не суперечать законодавству.

4.6. Університет зобов’язаний:
– поєднувати колегіальні та єдиноначальні засади;
– уживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, із запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
– мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
– створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
– виконувати державне замовлення та інші договірні зобов’язання на підготовку фахівців відповідно до стандартів вищої освіти;
– забезпечувати використання новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі та підготовку фахівців, здатних до адаптації в умовах сучасного ринку праці;
– сприяти підвищенню кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету та інших працівників, які долучаються до освітнього процесу;
– забезпечувати виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт;
– здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний і поточний ремонти основних фондів;
– забезпечувати дотримання принципів екологічності відповідно до вимог законодавства;
– сприяти діяльності органів громадського та студентського самоврядування Університету;
– забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати, сплату податків та інших відрахувань відповідно до законодавства;
– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести статистичну звітність згідно із законодавством;
– оприлюднювати на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є:
– наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
– здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті;
– фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на підставі освітньо-професійних програм;
– інші працівники Університету.

5.1.1. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

5.1.2. Права й обов’язки всіх учасників освітнього процесу, зазначених у п. 4.1. цього Статуту, визначаються відповідно до законодавчих і нормативних актів із питань вищої освіти і науки, а також Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями.
За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету учасникам освітнього процесу можуть бути надані додаткові права та визначені додаткові обов’язки.

5.2. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають право на:
– академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства в цілому;
– академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
– захист професійної честі та гідності;
– участь в управлінні Університетом, у тому числі можуть обирати та бути обраними до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради Університету чи його структурного підрозділу;
– вибір методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;
– забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального трудового договору та Колективного договору;
– безоплатне користування бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету;
– захист права інтелектуальної власності;
– підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;
– отримання житла, в тому числі службового, в установленому законодавством порядку;
– отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в установленому законодавством порядку;
– участь в об’єднаннях громадян;
– соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

5.2.1. Додатковими правами науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників є такі:
– проведення наукової роботи;
– індивідуальна педагогічна діяльність;
– трудова діяльність за сумісництвом, а також на умовах погодинної оплати в Університеті або інших навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях,
– підприємницька діяльність відповідно до умов, визначених законодавством України;
– навчання в аспірантурі, докторантурі.

5.2.2. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають також інші права, передбачені законодавством і цим Статутом. На науково-педагогічних і наукових працівників Університету поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.

5.3. До складу трудового колективу Університету входять науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники разом з інженерно-технічними працівниками, адміністративним, навчально-допоміжним персоналом, які мають такі права:
– обирати та бути обраними до органів управління та делегатами на конференцію трудового колективу;
– брати участь в обговоренні та розв’язанні всіх найважливіших питань щодо діяльності Університету;
– отримувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи застосовуються в діяльності Університету;
– безкоштовно користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями й обладнанням Університету для здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи;
– бути членом первинної профспілкової організації Університету;
– користуватися у визначеному законодавством порядку всіма видами послуг, що можуть надаватися Університетом, а також іншими можливостями Університету з метою оперативного й ефективного вирішення питань навчально-методичної та науково-дослідної діяльності;
– оскаржувати дії адміністрації Університету в установленому порядку.

5.4. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету зобов’язані:
– забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному та методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);
– підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
– дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
– розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
– дотримуватися Статуту Університету, законів, інших нормативно-правових актів.

5.4.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету також зобов’язані:
– створювати умови для засвоєння особами, які навчаються, навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей цих осіб;
– здійснювати тестову форму контролю знань;
– залучати студентів до активної наукової роботи, проявляти турботу про їхній культурний і фізичний розвиток;
– аналізувати причини неуспішності осіб, які навчаються, надавати їм допомогу в організації самостійної та індивідуальної роботи, брати участь у профорієнтаційній роботі Університету;
– захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню молодими людьми алкоголю, наркотиків, а також формуванню в них інших шкідливих звичок;
– підтримувати зв’язки з випускниками Університету, вивчати їхню діяльність і на підставі її аналізу вдосконалювати навчально-виховний процес;
– проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років;
– дотримуватися законодавства України, Статуту, Колективного договору та Правил внутрішнього розпорядку Університету;
– дотримуватися законодавства України щодо збереження майна Університету;
– знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки, цивільного захисту, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дорожнього руху, передбачені відповідними правилами та інструктажами;
– брати участь у всіх загальноуніверситетських заходах;
– проходити в установленому порядку профілактичні та періодичні медичні огляди.

5.5. Усі члени трудового колективу Університету зобов’язані:
– працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;
– дотримуватися Статуту Університету, Положень відокремлених структурних підрозділів, вимог Правил внутрішнього розпорядку;
– дбати про зміцнення авторитету Університету;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру; виконувати рішення Конференцій трудового колективу, вченої ради Університету, наказів, розпоряджень ректора Університету або уповноважених ним осіб;
– дотримуватися законодавства України щодо збереження майна Університету.

5.6. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету визначено Законами України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами Кабінету Міністрів України та штатним розписом Університету.

5.7. Посади педагогічних працівників можуть займати особи зі ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

5.7.1. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади ректором Університету або керівниками відокремлених структурних підрозділів. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
Порядок проведення атестації педагогічних працівників установлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їхнього присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.8. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

5.8.1. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою Університету.

5.8.2. В окремих випадках, зокрема в разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

5.9. Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам Університету:
– створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, в тому числі викладачам з інвалідністю;
– виплачуються компенсації у разі втрати роботи відповідно до законодавства;
– встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук, а також за вчене звання доцента, старшого дослідника та професора відповідно до законодавства.

5.9.1. Ректор Університету відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги й заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету.

5.10. Питання соціального розвитку, зокрема ті, що стосуються поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей, вирішуються відповідно до законодавства України та Колективного договору.

5.11. За досягнення високих результатів праці науково-педагогічні, наукові, педагогічні та інші працівники Університету можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення преміями, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

5.12. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники проходять перепідготовку й підвищують кваліфікацію в таких формах:
– докторантура;
– творча відпустка для завершення підготовки дисертацій;
– аспірантура;
– навчання в закладах перепідготовки;
– стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, на підприємствах, в організаціях та установах, у тому числі закордонних, у строки та порядку, що визначені нормативно.

На період підвищення кваліфікації та стажування за працівниками зберігається середня заробітна плата та місце роботи.

5.13. Особа в Університеті не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

5.14. Звільнення науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, прийнятих на роботу згідно з трудовим договором, обраних за конкурсом, або припинення контракту з ініціативи адміністрації у зв’язку зі змінами в освітньому процесі, а також ліквідації, реорганізації, перепрофілюванні навчального підрозділу, зміною обсягу робіт, чисельності працюючих, може здійснюватися, як правило, після завершення навчального року, якщо інше не передбачено трудовим договором, контрактом.

5.15. Особи, які навчаються в Університеті (студенти, аспіранти, докторанти, слухачі), мають право на:
– вибір форми навчання під час вступу до Університету;
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– трудову діяльність у позанавчальний час;
– додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв’язку з навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
– безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами та навчальною, науковою та спортивною базою Університету якщо передбачено навчальним планом;
– безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах із використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
– користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету у порядку, визначеному цим Статутом;
– забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
– участь у виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, у конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення власних робіт для опублікування;
– участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, громадської діяльності, що проводяться в Україні та закордоном, у встановленому законодавством порядку;
– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
– внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
– участь у громадських об’єднаннях;
– участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, факультетів / інститутів, відділень, вченої ради Університету, органів студентського самоврядування;
– вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, що визначені для певного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням із керівником відповідного факультету чи підрозділу;
– навчання одночасно за кількома освітніми програмами, а також у кількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
– академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
– отримання соціальної допомоги у випадках, установлених законодавством;
– зарахування до страхового стажу, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», періодів навчання за денною формою у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі за умови добровільної сплати страхових внесків;
– академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
– участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та / або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення тощо;
– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
– безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій відповідно до законодавства;
– канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів на навчальний рік;
– отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; оскарження дій органів управління Університету та їхніх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
– спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, спричинених станом здоров’я.

5.15.1. Студенти, які навчаються в Університеті на денній формі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

5.15.2. Студенти, які навчаються в Університеті без відриву від виробництва, мають право на додаткову відпустку за місцем роботи зі збереженням середньомісячної заробітної плати, скорочену тривалість робочого часу та інші пільги, передбачені законодавством України.

5.16. Усі особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:
– відвідувати заняття згідно з розкладом і графіком освітнього процесу, вчасно інформувати деканат відповідного інституту / факультету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати лабораторні, контрольні роботи тощо.
– виконувати вимоги навчального плану та дотримуватися графіка освітнього процесу;
– систематично та глибоко оволодівати теоретичними та практичними уміннями й навичками за обраною спеціальністю;
– підвищувати свій освітній і культурний рівень, дотримуватися норм навчальної етики, етики наукового співробітництва;
– набувати навичок виконання організаційної, наукової та виховної роботи;
– брати участь у громадському та культурному житті Університету;
– дбати про підвищення авторитету Університету;
– гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу;
– постійно прагнути морального та фізичного вдосконалення;
– дбайливо й бережливо ставитися до аудиторного обладнання, приладів, обчислювальної техніки, книжкового фонду, іншого майна Університету.

5.17. За успіхи в навчанні, активну участь у науково-дослідній і суспільно-культурній роботі студентам, аспірантам, докторантам встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

5.18. За завдані матеріальні збитки внаслідок навмисного шкідливого вчинку або безвідповідального ставлення до інвентарю чи обладнання на відповідну особу (осіб) може бути накладене стягнення для відшкодування збитків у встановленому законодавством України порядку.

5.19. За порушення вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, навчальної дисципліни, правил проживання в гуртожитку, невиконання інших вимог нормативно-правових актів до студента, аспіранта, докторанта, іншої особи, яка навчається в Університеті, можуть застосовуватися стягнення згідно з Правилами внутрішнього розпорядку.

6. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Безпосереднє управління діяльністю Університетом здійснює ректор,права, обов’язки та відповідальність якого регламентуються законодавством і Статутом Університету.

6.1.1. Ректор є представником Університету у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами й діє без довіреності в межах повноважень, наданих законодавством і Статутом Університету.

6.1.2. Ректор Університету в межах наданих повноважень:
– організовує діяльність Університету;
– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру та штатний розпис;
– видає накази та розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу та структурними підрозділами Університету доручення;
– відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України;
– є розпорядником майна та коштів;
– забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
– визначає функціональні обов’язки працівників;
– формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
– відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо така особа є членом профспілки), через підстави, встановлені Законом України «Про вищу освіту»;
– забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
– контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
– здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
– забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;
– сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організації профспілок працівників Університету та студентів, громадських організацій, що діють у ньому;
– сприяє формуванню здорового способу життя в здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;
– спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету та студентів подає для затвердження конференцією трудового колективу Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
– здійснює інші передбачені цим Статутом повноваження.

6.2. Ректор відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету.

6.3. Ректор щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України (Засновник) та конференцією трудового колективу Університету. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

6.4. Ректор Університету відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень проректорам і керівникам структурних підрозділів.

6.5. Після виходу на пенсію з посади ректора, особа, яка працювала на цій посаді не менше 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету з виплатою грошового утримання в розмірі заробітної плати, яку вона отримувала перед виходом на пенсію.

6.7. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування терміном на п’ять років у порядку передбаченому Законом України та Статутом Університету.

6.8. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів:
– відкритості;
– гласності;
– таємного та вільного волевиявлення;
– добровільної участі у виборах;
– демократичності;
– забезпечення рівності прав учасників виборів.

6.9. Кандидат на посаду ректора Університету повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду ректора Університету обов’язково має бути громадянином України.

Одна й та сама особа не може бути ректором Університету більше ніж два строки.

6.10. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду ректора Університету особа, яка:
– за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
– відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
– за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
– піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
– підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
– голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

6.11. Процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів:
– оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора Університету;
– підготовка виборів;
– проведення виборів.

6.12. Міністерство освіти і науки України зобов’язане оголосити конкурс на заміщення посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. В разі дострокового припинення повноважень ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня появи вакансії.

6.13. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців із дня оголошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора та протягом 10 днів із дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування.

6.14. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:
– всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники вищого навчального закладу;
– представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
– виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників із числа інших працівників Університету – до 10 відсотків, а кількість виборних представників із числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

6.15. Особливості виборчої системи ректора Університету регулюються Законом України «Про вищу освіту» з урахуванням методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726, Статутом Університету.

6.16. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен із яких має один голос і голосує особисто.

6.17. З особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт терміном на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

6.18. Ректор Університету може бути звільнений із посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу Університету, яка його обрала на посаду через підстави, визначені законодавством про працю, за порушення Статуту Університету та умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу Університету не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої ради вищого навчального закладу. Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу конференції трудового колективу.

6.19. Безпосереднє керівництво навчально-методичною, навчально-виховною, науковою, інноваційною, міжнародною, адміністративно-господарською та фінансовою діяльністю Університету здійснюють перший проректор, проректори, які відповідають за ці напрями діяльності. Керівництво факультетами (інститутами) здійснюють декани (директори / керівники інститутів), які не можуть перебувати на цій посаді більше ніж два строки.

6.20. Для вирішення поточних питань діяльності Університету створюються такі робочі та дорадчі органи, як ректорат, деканати, адміністративна рада, рада з навчально-виховної роботи, приймальна комісія й інші комісії, що діють відповідно до затверджених положень про них. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою Університету.
З метою вироблення стратегії та визначення напрямів провадження освітньої й наукової діяльності Університету ректор має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду розвитку та міжнародних зв’язків, раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу тощо), методичну раду, науково-галузеву раду, раду з виховної роботи, раду з науково-дослідної роботи студентів, стипендіальну комісію тощо.

6.21. До складу ректорату входять за посадами: ректор, проректори, директори (керівники) інститутів, декани факультетів, директор коледжу, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, керівник навчального відділу, керівник відділу координації та контролю, керівник відділу виховної роботи, редактор газети й сайту Університету, директор наукової бібліотеки, учений секретар, голови первинних профспілкових організацій викладачів і студентів. Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора відповідно до Положення про ректорат Університету.

6.22. Декан / директор (керівник) організовує і контролює навчальну, методичну, наукову та виховну роботу факультету / інституту, діє відповідно до Положення, що затверджується вченою радою Університету.

6.23. Керівництво факультетом здійснює декан, навчально-науковим інститутом, що також є структурним підрозділом Університету – директор (керівник). Одна й та сама особа не може бути деканом факультету, директором (керівником) навчально-наукового інституту, коледжу більше, ніж два строки. Декан факультету та директор (керівник) навчально-наукового інституту повинні мати науковий ступінь та / або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту).

6.24. Декан факультету, директор (керівник) навчально-наукового інституту можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження декана факультету, директора (керівника) навчально-наукового інституту визначаються положеннями про факультет і навчально-науковий інститут, що затверджуються на засіданні вченої ради Університету.

6.25. Декан факультету та директор (керівник) навчально-наукового інституту видають розпорядження щодо діяльності відповідного факультету / навчально-наукового інституту, що є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету / навчально-наукового інституту та можуть бути скасовані ректором, якщо вони суперечать законодавству, Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.

6.26. Декан факультету / директор (керівник) навчально-наукового інституту обирається відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Ректор Університету укладає з деканом факультету / директором (керівником) навчально-наукового інституту контракт терміном на п’ять років.

6.27. Декан факультету та директор (керівник) навчально-наукового інституту можуть бути звільненими з відповідних посад ректором за поданням вченої ради Університету через підстави, визначені законодавством про працю, за порушення Статуту Університету або умов контракту. Пропозиція про звільнення декана факультету та директора (керівника) навчально-наукового інституту вноситься на розгляд вченої ради Університету не менш як половиною голосів її статутного складу. Пропозиція про звільнення декана факультету чи директора (керівника) навчально-наукового інституту приймається не менш як двома третинами голосів складу вченої ради Університету.

6.28. Керівництво коледжем здійснює директор.

6.28.1. Кандидат на посаду директора коледжу повинен вільно володіти державною мовою та мати стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 10 років. Кандидат на посаду директора коледжу має бути громадянином України.
Обрання, призначення та звільнення з посади директора коледжу, що є структурним підрозділом Університету, здійснюються в порядку, встановленому пунктами 6.26 та 6.27 цього Статуту. Одна й та сама особа не може бути директором коледжу більше ніж два строки.

6.28.2. Після оголошення конкурсу прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців із дня опублікування його в газеті.

6.28.3. Права та обов’язки директора коледжу визначаються в Положенні про коледж та в посадовій інструкції.

6.29. В Університеті створюються випускові кафедри та міжгалузеві (з гуманітарних, фундаментальних, загальнотехнічних дисциплін тощо) кафедри, що функціонують відповідно до Положення про кафедри, що затверджується ректором Університету.

6.30. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на цій посаді більше двох строків.

6.31. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та / або вчене (почесне) звання, що відповідає профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням ученою радою Університету терміном на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету, навчально-наукового інституту та кафедри. Ректор укладає із завідувачем кафедри контракт.

6.31.1. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

6.32. В Університеті діють наглядова рада, вчена рада Університету, вчені ради інститутів і факультетів, робочі та дорадчі органи.

6.32.1. В Університеті створюється наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, дотриманням мети його створення.

6.32.2. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку та здійснення контролю за їхнім використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку й підвищення якості освітньої діяльності, а також конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

6.32.3. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

6.32.4. Наглядова рада має право вносити конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора через підстави, передбачені законодавством, цим Статутом, контрактом.

6.32.5. Наглядова рада створюється за рішенням конференції трудового колективу Університету терміном на п’ять років у складі сімох осіб. Персональний склад наглядової ради затверджує конференція трудового колективу Університету за поданням вченої ради Університету.
Наглядова рада на своєму засіданні обирає голову та заступника (заступників).
До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

6.32.6. До компетенцій наглядової ради належать такі:
– розгляд стратегії перспективного розвитку Університету;
– популяризація досягнень Університету в науковій та освітній діяльності;
– надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
– здійснення нагляду за управлінням майном Університету;
– залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та здійснення контролю за їхнім використанням;
– забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах його розвитку;
– здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
– участь у виробленні навчальної, наукової та фінансової стратегій.

6.33. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, що утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

6.33.1. Вчена рада Університету:
– визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
– розробляє й подає загальним зборам (конференції) трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
– затверджує положення про структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи Університету;
– ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
– визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
– ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або банківських установах;
– ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
– обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів (керівників) інститутів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
– затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
– ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
– затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
– визначає основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
– оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
– призначає іменні стипендії студентам, аспірантам, молодим науковцям на рівні Університету;
– рекомендує Міністерству освіти і науки України кандидатури до призначення іменних стипендій студентам, аспірантам, молодим науковцям;
– присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника й подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
– затверджує теми дисертаційних робіт;
– рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, монографії тощо;
– приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
– має право вносити подання про відкликання ректора Університету на підставах, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, що розглядається загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету;
– розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього Статуту.

6.33.2. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів вченої ради Університету, котрі мають науковий ступінь та / або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректори, директори (керівники) інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету та які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету. При цьому не менше 75 % складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 % – виборні представники з числа студентів.
Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

6.33.3. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

6.33.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

6.33.5. Вчена рада Університету працює відповідно до Положення про вчену раду Університету.
Періодичність засідань вченої ради, як правило – раз на місяць.

6.33.6. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

6.33.7. В Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до цього Статуту. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених підпунктами 6.33. та 6.33.2 пункту цього розділу.

6.34. Вчена рада факультету / інституту є колегіальним органом управління факультету / інституту. Засідання вченої ради факультету / інституту проводяться не рідше одного разу на місяць. Термін повноважень становить п’ять років. Вчену раду факультету / інституту очолює декан факультету / директор (керівник) інституту.

6.34.1. До складу вченої ради факультету / інституту входять за посадами декан / директор (керівник), заступники декана / директора (керівника), завідувачі кафедр, секретар, голова профспілки факультету / інституту. Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються загальними зборами структурного підрозділу за умови квоти представництва – одна особа від підрозділу з числа професорів, докторів наук (як виняток, доцентів), виборні представники з числа студентів – одна особа. При цьому не менше 75 % загальної чисельності складу вченої ради факультету / інституту мають становити науково-педагогічні працівники факультету / інституту й не менше 10 % – виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті / в інституті Університету.

6.34.2. Виборні представники з числа працівників Університету обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету / інституту за поданням структурних підрозділів, де вони працюють, а виборні представники з числа студентів, які навчаються на факультеті / в інституті, обираються студентами факультету / інституту шляхом прямих таємних виборів.

6.34.3. До компетенцій вченої ради факультету / інституту належать такі:
– визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету / інституту;
– ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
– розв’язання питань організації навчально-виховного процесу на факультеті / в інституті;
– обрання на посади шляхом таємного голосування асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів.

6.34.4. Рішення вченої ради факультету / інституту вводяться в дію розпорядженнями декана факультету / директора (керівника) інституту. Рішення вченої ради факультету / інституту можуть бути скасовані вченою радою Університету.
6.35. Педагогічна рада має такий склад: директор коледжу, заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

6.36. Дорадчі органи: навчально-методична рада, науково-галузева рада, рада з виховної роботи, стипендіальна комісія, конкурсна комісія, кадрова комісія та ін.

6.36.1. Навчально-методична рада.
Склад навчально-методичної ради формується головою ради (проректором із науково-педагогічної роботи), узгоджується з вченою радою та затверджується наказом ректора Університету. До складу навчально-методичної ради входять голови навчально-методичних комісій інститутів і факультетів, заступники директорів (керівників) інститутів і деканів факультетів, а також провідні фахівці Університету.

6.36.1.1. Функції навчально-методичної ради:
– визначення напрямів навчально-методичної роботи;
– організація навчально-методичної роботи;
– моніторинг упровадження концепцій навчально-методичної роботи;
– визначення напрямів підготовки та використання науково-педагогічних кадрів.

6.36.2. Науково-галузева рада.
До складу науково-галузевої ради входять проректор із науково-педагогічної роботи (голова), начальник науково-дослідної частини (учений секретар), завідувачі кафедр, провідні наукові працівники Університету.

6.36.2.1. Функції науково-галузевої ради:
– розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт;
– заслуховування звітів керівників науково-дослідних робіт;
– обговорення звітів завідувачів кафедр щодо стану науково-дослідної роботи на кафедрі;
– заслуховування звітів докторантів, аспірантів і здобувачів про стан виконання дисертаційних робіт і вирішення питань доцільності їхнього продовження;
– розгляд питань щодо стану науково-дослідної роботи студентів;
– затвердження планів щорічних внутрішньоуніверситетських студентських конкурсів і конференцій;
– розгляд пропозицій і затвердження щорічного плану проведення науково-практичних конференцій в Університеті.

6.36.3. Рада з виховної роботи.
До складу Ради з виховної роботи входять проректор із науково-педагогічної роботи (голова), начальник відділу виховної роботи (заступник голови), заступники директорів (керівників) інститутів, деканів факультетів, провідні вчені.

6.36.4. Стипендіальна комісія Університету.
Стипендіальна комісія вирішує питання призначення та позбавлення стипендій, у тому числі суперечливі, а також займається питаннями надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих із них за успіхи в навчанні, участь у науковій, громадській та спортивній діяльності.

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1 В Університеті функціонують профспілкові організації працівників та студентів, що діють згідно з Колективним договором, укладеним між адміністрацією та колективом Університету.

7.2 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є загальні збори (конференція) трудового колективу, в яких беруть участь і виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

7.2.1 Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові конференції трудового колективу можуть скликатися за рішенням ученої ради Університету, ректорату, профспілкової організації Університету або за ініціативи не менше третини членів трудового колективу Університету.

7.2.2 Організацію й підготовку до проведення засідань конференції трудового колективу здійснює ректорат спільно з профспілковою організацією Університету. Для підготовки проведення засідань конференції трудового колективу вищезазначені органи можуть утворювати робочу комісію.

7.2.3 Делегати на конференцію трудового колективу обираються на загальних зборах (конференціях) трудових колективів структурних підрозділів Університету, загальних зборах (конференціях) осіб, які навчаються в інститутах / на факультетах загальноуніверситетського підпорядкування та в коледжах.

7.2.4 На конференції трудового колективу Університету представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. Кількісний склад конференції трудового колективу – 100 осіб, при цьому не менш 75 % складу делегатів (членів) конференції повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш 15 % – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

7.2.5 Рішення загальних зборів (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх та оформлюється протоколом. Порядок голосування (таємно чи відкрито) визначається загальними зборами (конференцією).

7.2.6 Загальні збори вважаються правомочними в разі присутності на них більше половини членів трудового колективу та виборних представників із числа осіб, які навчаються.

7.2.7 Конференція трудового колективу Університету вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин делегатів. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачене законодавством України. Рішення Конференції оформлюються протоколом за підписами голови та секретаря.

7.2.8 Конференція трудового колективу:
– погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;
– заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
– обирає виборних представників до складу вченої ради Університету;
– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
– розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
– затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету та Колективний договір;
– розглядає проект Колективного договору й надає повноваження профспілковій організації Університету (іншому вповноваженому трудовим колективом органу) підписувати Колективний договір із власником або вповноваженим ним органом від імені колективу;
– обирає комісію з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»;
– розглядає основні питання економічного та соціального розвитку Університету;
– розглядає інші питання діяльності Університету.

7.3 Органом громадського самоврядування інституту / факультету є збори (конференція) трудового колективу інституту / факультету, до складу яких входять і виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

7.3.1 Конференція трудового колективу інституту / факультету скликається не рідше одного разу на рік. Позачергова конференція трудового колективу інституту / факультету може бути скликана за спільним рішенням деканату та профбюро інституту / факультету або з ініціативи не менше третини членів трудового колективу інституту / факультету.

7.3.2 На конференції трудового колективу інституту / факультету повинні бути представлені всі категорії працівників інституту / факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті / на факультеті. При цьому не менш як 75 % складу делегатів (членів) конференції повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники інституту / факультету й не менш як 15 % – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

7.3.3 Конференція трудового колективу інституту / факультету вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь більше половини членів трудового колективу інституту / факультету. Рішення Конференції трудового колективу інституту / факультету приймаються більшістю голосів присутніх.

7.3.4 Конференція трудового колективу інституту / факультету:

– оцінює діяльність директора (керівника) інституту / декана факультету;
– затверджує річний звіт про діяльність інституту / факультету;
– пропонує кандидатури претендентів для обрання на посаду директора (керівника) інституту / декана факультету;
– подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади директора (керівника) інституту / декана факультету на підставах, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним із ним контрактом;
– обирає виборних представників до складу вченої ради інституту / факультету;
– розглядає інші питання діяльності інституту / факультету.
7.4 В Університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, що є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету, які в ньому навчаються та мають рівні права, можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо й через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

7.4.1 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом і Положенням про студентське самоврядування Університету.

7.4.2 Органи студентського самоврядування діють на принципах:
– добровільності, колегіальності, відкритості;
– виборності та звітності органів студентського самоврядування;
– рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
– незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

7.4.3 Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), гуртожитку, Університету. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки Університету студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів Університету.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми організації, а саме такі: парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо.
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менше 10 % студентів Університету.
Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше двох строків.
Із припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Університету.
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про вищу освіту».
7.4.4 Органи студентського самоврядування:
– беруть участь в управлінні Університетом у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;
– беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
– проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
– беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
– захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;
– делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
– приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
– беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
– розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
– вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
– вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
– мають право оголошувати акції протесту;
– виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Університету.
7.4.5 За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:
– відрахування студентів з Університету та їхнє поновлення на навчання;
– переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
– переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
– призначення заступника декана факультету / директора (керівників) інституту та проректорів;
– поселення осіб, які навчаються в Університеті, до гуртожитку та виселення їх із нього;
– затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
– діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

7.4.6 Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів, які:
– ухвалюють Положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування;
– заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
– затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
– затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
– обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.
7.4.7 Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.
7.4.8 Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
7.4.9 Фінансовою основою студентського самоврядування є:
– кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш 0,5 % власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;
– членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 % прожиткового мінімуму, встановленого законом.

7.4.10 Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого ними кошторису.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

7.5 В Університеті та його структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, що є частиною системи громадського самоврядування Університету.

7.5.1 У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Університеті;

7.5.2 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями;

7.5.3 У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених керуються законодавством, цим Статутом та положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених;

7.5.4 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених діє на принципах:
– свободи наукової творчості;
– добровільності, колегіальності, відкритості;
– рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.

7.5.5 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених:
– приймає акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
– проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
– популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
– представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
– сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
– сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
– сприяє розвитку міжуніверситетського та міжнародного співробітництва;
– взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
– виконує інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України.

7.5.6 За погодженням із науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Університету та їхнє поновлення на навчання.

7.5.7 Органи управління наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених та організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, що затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету.

7.5.8 Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

7.5.9 Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

7.5.10 Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених є кошти, визначені вченою радою Університету.

8. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

8.1 Матеріально-технічна база Університету включає – будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності. Джерелами формування матеріально-технічної бази Університету є:
– майно, передане Університетові вповноваженим органом управління;
– кошти, отримані із загального фонду Державного бюджету;
– капітальні вкладення, субсидії та дотації з державного бюджету;
– фінансова допомога міжнародних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;
– надходження від надання платних послуг;
– інше майно та кошти, набуті на підставах, дозволених законодавством України.

8.2 Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та зборів (конференції) трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

8.3 Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та / або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, вносяться до фінансового плану (кошторису) Університету та можуть використовуватися на придбання майна та його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, виплату працівникам заробітної плати тощо в межах статутної діяльності Університету.
Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів державної власності здійснюється без права їхнього викупу відповідно до законодавства.
Будівлі, споруди та приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для задоволення потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їхнє розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

8.4 Університет у порядку, визначеному законом, та відповідно до цього Статуту має право:
– власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);
– засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти та матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
– провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та закордоном;
– використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та надавати в користування відповідно до законодавства;
– створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної чи господарської діяльності;
– створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
– здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонти основних фондів;
– спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті;
– відкривати поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України;
– брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
– засновувати навчальні заклади та наукові установи;
– засновувати підприємства для провадження інноваційної та / або виробничої діяльності;
– здійснювати перекази внесків в іноземній валюті за колективне членство в міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату іноземних наукових видань та доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;
– брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності).

8.5 Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг із підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, а також за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законом, із дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості в прийнятті рішень.

8.6 В Університеті створюються:
1) загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
2) спеціальний фонд, що формується за рахунок:
– коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг, згідно з укладеними договорами з юридичними та фізичними особами;
– доходів від надання в оренду приміщень, обладнання;
– сумісної діяльності;
– безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
– надходжень за виконання договірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
– інших доходів відповідно до законодавства України.

8.6.1 Кошти загального фонду бюджету спрямовуються на розвиток та утримання матеріально-технічної та лабораторної бази Університету, забезпечення ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої й наукової діяльності, витрати, пов’язані з проходженням здобувачами вищої освіти виробничих і переддипломних практик, поточні витрати згідно з наданими лімітами асигнувань та кошторисом, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

8.6.2 Кошти спеціального фонду використовуються на поточні та капітальні видатки, необхідні для виконання договірних зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, здійснення науково-дослідницької діяльності згідно з кошторисами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також на інші потреби, що забезпечують функціонування Університету.

8.6.3 Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання платних послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

8.7 Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, міжгалузевими, галузевими угодами та Колективним договором.

8.8 Стипендіальний фонд Університету використовується відповідно до розроблених на підставі державних нормативних актів Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій для надання матеріальної допомоги та заохочення, за поданням стипендіальних комісій, що діють на підставі Положення, що затверджує вчена рада Університету.

8.9 Форми та системи оплати праці, умови й показники преміювання та матеріального заохочення, інших видів грошових винагород для працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення в праці або на період виконання особливо важливих робіт, за складність і напруженість у роботі, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються відповідно до вимог законодавства окремими Положеннями, що є складниками Колективного договору.

8.10 Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять Університету безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, дослідницької, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

8.11 Університет самостійно розпоряджається власними надходженнями, отриманими від надання дозволених законодавством України платних послуг, робіт та інших видів господарської діяльності.

8.12 Фінансування коледжу, що входить до складу Університету, здійснюється за рахунок державного бюджету (загального та спеціального фондів) за окремими рахунками.

8.13 Університет дозволяє коледжу користуватися основними засобами та розпоряджатися обіговими коштами, іншим майном, що закріплене за ним, відповідно до законодавства, Положень про структурні підрозділи та делегованих повноважень. Коледж самостійно несе витрати, пов’язані з утриманням майна, що перебуває в його користуванні.

8.14 Коледж має власну печатку, штампи, логотипи, бланки.

9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Університет як вищий навчальний заклад державної форми власності (відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Державну казначейську службу», Положення про облікову політику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського й інших нормативно-правових актів) складає затверджені форми місячної, квартальної та річної зведеної звітності й подає їх до органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Державного служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

9.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, складає й подає в установленому порядку статистичну звітність до органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за відповідними видами діяльності.

9.3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за правильність, достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

9.4. Відокремлені структурні підрозділи Університету самостійно здійснюють внутрішньогосподарський і бухгалтерський облік, складають баланси та звітність і подають їх до Міністерства освіти і науки України, Університету, до інших, визначених законодавством, органів та установ.

9.5. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за дотриманням порядку ведення бухгалтерського обліку.
9.6. Аудит діяльності Університету проводиться згідно із законодавством України.

9.7. Ректор Університету створює спеціальні ревізійні комісії (групи) для здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів.

9.8. Університет та його коледж зобов’язані публікувати на своєму офіційному веб-сайті відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» такі документи:
– кошторис на поточний рік та всі зміни до нього;
– звіт про використання та надходження коштів;
– інформацію щодо проведення тендерних процедур;
– штатний розпис на поточний рік.

10. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є невід’ємним складником освітньої діяльності, що провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової та науково-технічної діяльності в Університеті є обов’язковим.

10.2. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються в Університеті, інші працівники вищого навчального закладу, а також працівники підприємств, які спільно з Університетом провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.

10.3. Метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті є:
– здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їхнє скерування на створення й упровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу;
– забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
– відтворення інтелектуального потенціалу держави;
– забезпечення соціальної, наукової та виробничої сфер висококваліфікованими фахівцями;
– забезпечення мобільності, конкурентоспроможності фахівців із вищою освітою, сприяння працевлаштуванню;
– формування морально-етичних норм і принципів особистості.

10.4. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Університету базується на таких принципах:
– побудова нових технологій навчання та програм наукових досліджень;
– посилення фундаментального складника як у навчанні, так і в наукових дослідженнях;
– багатопрофільність і міждисциплінарність під час розширення змісту навчальних планів та впровадження більш відкритої та мобільної системи навчання для студентів і викладачів зі збереженням традиційних цінностей університетської освіти, наукової методології;
– моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;
– ступеневість підготовки фахівців;
– випереджальний інноваційний розвиток освіти і науки;
– виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень і проектування конкурентоспроможних освітніх програм;
– гнучкість підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
– інтеграція в європейське освітньо-наукове співтовариство;
– запровадження передового досвіду розвинутих країн світу;
– створення умов для мобільності студентів, викладачів, науковців, менеджерів освіти в межах Болонського простору;
– задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їхніх інтересів, здібностей і потреб суспільства;
– становлення демократичної системи навчання;
– особистісна орієнтація освіти і науки;
– формування національних і загальнолюдських цінностей.

10.5. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є:
– отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;
– застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців із вищою освітою;
– формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
Для цього в Університеті:
– функціонує динамічна система якісної освітньої, кваліфікаційної та наукової підготовки майбутніх фахівців, що повністю відповідає вимогам, задовольняє потреби особистості та суспільства й засновується на ЄКТС – системі трансферу та накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти;
– ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою;
– підготовка докторів філософії відбувається в аспірантурі за спеціальною освітньо-науковою програмою;
– науковий ступінь доктора наук здобувається на основі ступеня доктора філософії та передбачає отримання наукових результатів, що забезпечують розв’язання важливої теоретичної чи наукової проблеми;
– вносяться зміни у змісті, формах, методах підготовки фахівців, удосконалюється організація освітнього процесу, подальший розвиток наукової та науково-технічної діяльності як фундаменту підготовки фахівців і наукових працівників, зміцнюються міжнародні зв’язки;
– Університет тісно взаємодіє з навчальними закладами загальної середньої та професійної освіти для створення системи ранньої професійної орієнтації;
– запроваджуються ефективні системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;
– дотримуються засади демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів;
– формуються потреби та здатності особистості до самоосвіти;
– створюються інтегровані навчальні плани та програми післядипломної освіти;
– запроваджується й розвивається дистанційне навчання;
– формується система освіти протягом усього життя;
– апробовуються нові форми взаємостосунків із роботодавцями для забезпечення практичної підготовки студентів та впровадження у виробництво наукових розробок учених університету;
– підготовка фахівців здійснюється на базі різних рівнів початкової підготовки (школа, коледж). Освітні програми розробляються на основі врахування досягнутого початкового рівня професійного та культурного виховання й передбачають різні терміни навчання;
– основними критеріями вибору необхідних знань є універсальна значущість та довгочасна цінність, їхнє спрямування на формування компетенцій у межах інтегрованої групи професій та на спеціалізацію відповідно до конкретних видів діяльності, а також на формування широкого гуманітарно-культурного світогляду кожного спеціаліста;
– у галузі фундаментальних знань значна роль відводиться вивченню та розумінню соціотехнічних систем; формуванню системного підходу до вивчення складних об’єктів, головними вимогами до яких є необхідність урахування основних факторів та наслідків наукових та інженерних дій (екологічних катастроф, природних катаклізмів, соціальних вибухів тощо);
– у галузі гуманітарних знань освітня діяльність спрямована на вивчення передових досягнень людства у цій сфері, вироблення шанобливого ставлення до них, гуманітарного світогляду, спроможності орієнтуватися на ці досягнення з урахуванням спадкоємності поколінь і культур;
– у галузі спеціальної підготовки головна увага приділяється наданню знань, умінь, навичок та компетенцій із нових напрямів науки і техніки й ефективного використання їх у професійній діяльності;
– базова інформаційна підготовка передбачає такі знання, вміння і навички, що забезпечують ефективний пошук, добір, обробку та використання в навчальній, професійній та інших видах діяльності науково-технічної, економічної, правової та іншої інформації з використанням сучасної інформаційної техніки і технологій, комп’ютерних бібліотечних мереж, а також формування інформаційних потреб та інформаційної активності особи, прагнення до використання інформаційних ресурсів, у тому числі міжнародного рівня;
– методи, що використовуються для навчання та контролю, мають забезпечити індивідуальний розвиток кожного студента, розгортання та самореалізацію особистості, подолання психологічних бар’єрів, пов’язаних із безперервністю процесу освіти та якісно новими змінами у співвідношенні найважливіших елементів оточуючого середовища – речовини, енергії та інформації.
Наукова та науково-технічна діяльність в Університеті забезпечується через:
– органічну єдність змісту освіти та програм наукової діяльності;
– спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення й упровадження нової конкурентоздатної техніки, технологій та матеріалів;
– створення наукових шкіл, що взаємодіють з іншими науковими колективами (у тому числі й зарубіжними), які вирішують комплексні проблеми на стику наук і сприяють підвищенню інтелектуального рівня освітньої діяльності Університету;
– створення на базі Університету технопарку з метою задоволення відповідних потреб регіону в методологічному забезпеченні розвитку ринкових відносин та структурної перебудови народного господарства, апробації й тиражування наукоємних технологій;
– створення на базі Університету науково-педагогічного комплексу з метою забезпечення єдиної регіональної політики в освітній галузі;
– створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням досягнень науки та техніки;
– розвиток різних форм наукової співпраці (у тому числі міжнародних) з установами й організаціями для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;
– безпосередню участь учасників освітнього процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться в Університеті, планування, проведення та виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного часу;
– залучення до освітнього процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших установ і організацій;
– організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.
10.6. Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності в Університеті є такі:
– підготовка фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету й за договорами із замовниками;
– підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Університеті;
– державна атестація відповідно до ст. 11 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
– реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних досліджень до впровадження науково-технічних розробок у практику;
– діагностування технічного стану об’єктів підвищеної безпеки;
– проведення наукової та науково-технічної експертизи науково-технічних розробок, дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі на стадії їхнього практичного застосування (впровадження, використання, наслідки використання тощо);
– розробка інформаційних систем і впровадження інформаційних технологій;
– розробка нових енергозберігаючих технологій та альтернативного палива, надання консалтингових послуг у галузі енергозбереження;
– розробка та впровадження державних систем екологічного моніторингу навколишнього середовища;
– ремонт приладів неруйнівного контролю та діагностики;
– дослідження металів та інших матеріалів.
10.7. Наукові дослідження в Університеті виконуються його структурними підрозділами, науковими колективами, вченими за угодами, контрактами, державними, національними, міжгалузевими та іншими програмами й проектами згідно із чинним законодавством України.
Науково-дослідні роботи виконуються штатними науковими працівниками, науково-педагогічними працівниками в межах основного часу, науково-педагогічними та інженерно-технічними працівниками (за сумісництвом), а також докторантами, аспірантами та студентами на основі індивідуальних трудових угод, контрактів, договорів про створення науково-технічної продукції відповідно до законодавства.
Університет є власником отриманої науково-технічної продукції. Він уживає заходів щодо охорони інтелектуальної власності, вартісної оцінки її як нематеріального активу, здійснення авторського нагляду за проектуванням, підготовкою та впровадженням завершених розробок у виробництво.
10.8. Університет здійснює поточне та перспективне планування наукової та науково-технічної діяльності за погодженням із Міністерством освіти і науки України, реєстрацію науково-дослідних робіт, експертну оцінку результатів роботи та подання інформаційних і статистичних даних до відповідних органів управління за підпорядкуванням. Тематика науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт формується вченими радами навчально-наукових інститутів, факультетів на конкурсній основі.

10.9. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:
– коштів державного бюджету, що надаються для проведення фундаментальних та науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки;
– коштів, що надійшли до Університету за виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;
– власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством;
– міжнародних грантів.

10.10. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.
Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:
– участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного й міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
– проведення спільних наукових досліджень;
– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
– участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
– спільна видавнича діяльність;
– надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
– створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
– відрядження закордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими вищими навчальними закладами та іноземними партнерами;
– залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у вищих навчальних закладах України;
– направлення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах;
– сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
– інші напрями та форми, не заборонені законодавством.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Статут Університету приймається конференцією трудового колективу за поданням вченої ради Університету та подається Міністерству освіти і науки України для затвердження.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту приймаються конференцією трудового колективу за поданням вченої ради Університету та затверджуються Міністерством освіти і науки України в тому самому порядку, що й сам Статут.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

12.1. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету приймається Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством України.

12.2. Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в ньому;

12.3. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Університету. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету й подає його органу, що її призначив. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

12.5. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

12.6. Університет вважається ліквідованим із дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.