logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНаша історія

Історія та сьогодення університету

dbYNKY3BJfs

     Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського – один із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України, він заснований у 1913 р. як учительський інститут. Перший випуск його відбувся у 1916 р. – підготовлено 23 вчителі для училищ та прогімназій. Упродовж 1920-1930 років заклад функціонував як Миколаївський інститут народної освіти, а з 1931 по 1933 – інститут соціального виховання. Найдовше підготовку фахівців здійснював Миколаївський державний педагогічний інститут – з 1933 по 1999 рр.

     У післявоєнний час значно поліпшилася матеріально-технічна база, зріс науковий потенціал. Це дало змогу інституту стати педагогічним університетом, що відбулося на зламі тисячоліть у 1999 р.

     У жовтні 2002 р. на базі педагогічного створено Миколаївський державний університет, якому через рік присвоєно ім’я Василя Олександровича Сухомлинського, а 21 серпня 2010 року надано високий статус національного.

     У жовтні 2002 р. на базі педагогічного створено Миколаївський державний університет, якому через рік присвоєно ім’я Василя Олександровича Сухомлинського, а 21 серпня 2010 року надано високий статус національного.

     Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

     Ректор університету – Будак Валерій Дмитрович, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член Академії наук технологічної кібернетики України, член-кореспондент НАПН України.

     Університет проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, наукових кадрів, здійснює перепідготовку педагогічних кадрів. У складі університету функціонують один інститут, дев’ять факультетів та коледж. Навчально-виховний процес здійснюють кафедри. В університеті навчається студенти за 14 галузями знань та 33 напрямами підготовки та спеціальностями. Діє магістратура з та аспірантура. Функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

     2014 р. університет здобув перемогу на 6-му конкурсі програми Tempus IV, став учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Удосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»).

Головним напрямом науково-технічної діяльності університету є фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук. Наукові дослідження проводяться спільно з провідними науковими установами Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук України, зарубіжними партнерами.

     Щорічно збільшується кількість навчальних закладів та наукових установ, із якими університет співпрацює у рамках укладених 48 міжнародних угод із 13 країн світу. У вересні 2008 р. університет став членом Великої хартії університетів (Magna Charta), у січні 2009 р. приєднався до Європейської Асоціації науки і освіти.

     Матеріально-технічну базу навчального закладу становлять 16 навчальних корпусів, три лабораторних корпуси, дві навчальні майстерні, чотири спортивних зали, військовий полігон. Є власний спортивно-оздоровчий табір «Моряна», розташований на березі Чорного моря.

     Щороку на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів та послуг України» університет перемагає в номінації «Роботи та послуги», а в березні та жовтні 2014 року нагороджений золотою медаллю на V та VІ Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти – 2014» (м. Київ).

     Усі заходи за основними напрямами діяльності університету спрямовуються на виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОН України, наказів та розпоряджень ректора в умовах прозорості та колегіальності з метою забезпечення якості вищої освіти, патріотичного виховання громадян України та поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.

DSC_0515


Тройной прыжок

     Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского отмечает в эти дни первые два года нового столетия своей плодотворной деятельности на ниве образования. Мы попросили ректора университета профессора Будака В.Д. сказать несколько слов по этому поводу:

     – За свой век с небольшим, – отметил Валерий Дмитриевич, – наш университет претерпел множество качественных изменений, пройдя тернистый путь от местного учительского института к высшему учебному заведению общенационального уровня. Так сложилось, что становление старейшего в крае университета последовательно охватывает три совершенно разные государственные формации: времена Российской империи Романовых, Советского Союза и теперь – независимую Украину. Только представьте: первый учебный цикл – от приема студентов до их выпуска – был завершен еще до октябрьского переворота большевиков!

     За свои 102 года университет приобретал семь различных форм:

- учительский институт (1913-1920);

- институт народного образования (1920-1930);

- институт социального воспитания (1930-1933);

- государственный педагогический институт (1934-1999);

- государственный педагогический университет (1999-2002);

- государственный университет – классический (2002-2010);

- национальный университет имени В.А. Сухомлинского (2010- по настоящее время).

     И все это время за ним прочно крепилось «звание» педагогического, хотя ныне более двух третей специальностей, аккредитованных в «Сухомлинке», уже далеко не педагогических.

     В канун Дня университета, продолжил профессор В.Д. Будак, я хочу отметить огромный вклад многих людей, которые основали и развивали это учебное заведение, сохранили достижения предшественников и приумножили их, привели университет в новое качество, отвечающее всем вызовам современности. Я желаю нынешнему поколению студентов и преподавателей, всем работникам университета активной жизни, продуктивной работы, высокого благосостояния во благо своих семей, родного университета и процветания нашей Родины.

     Коллектив университета гордится своей причастностью к педагогическому образованию, которое стало настоящим плацдармом развития классического высшего учебного заведения, и рассматривает школьный компонент в качестве духовного ядра всей своей деятельности. Именно поэтому Николаевский национальный университет носит имя выдающегося педагога и философа, настоящего просветителя международного масштаба – Василия Александровича Сухомлинского, которому в эти дни исполнилось бы 97 лет.

Студенты и преподаватели рассматривают наследие этого ученого как постоянно действующий целебный источник мудрости, которая является чудесным сплавом ума и доброты, а не как икону или почетную приставку к названию университета. Неслучайно предметом деятельности одной из научных лабораторий является изучение философско-педагогической концепции В.А. Сухомлинского. Речь идет о настоящих и непрекращающихся уроках великого педагога – мудрого наставника всех желающих жить по законам Разума, Добра и Красоты.

     Сегодня не найдется ни одного учителя, которому были бы неведомы идеи Василия Сухомлинского, но мало кто знает, что именно с Николаевским педагогическим институтом связаны первые экспертные оценки трудов не столь широко известного тогда директора школы В.А. Сухомлинского, составленные на кафедре педагогики под руководством доцента Ю.П. Горбенко. Затем уже Сухомлинский выступал в качестве эксперта или официального оппонента исследований наших преподавателей, в частности Т.К. Пересунько, некогда профессора кафедры русской литературы.

     Изучая творчество великого педагога, студенты укрепляют связи с его школою, ежегодно посещая Павлыш, приобщаясь, таким образом, к педагогической святыне Украины. Ко дню рождения ученого всегда проводятся памятные мероприятия, среди которых ведущее место занимают торжественное заседание ученого совета университета и научно-практическая конференция, которая пройдет в этом году под названием «Философия педагогического действия в контексте идей В.А. Сухомлинского». Вошло в традицию и традиционное проведение ко Дню университета осеннего бала – своеобразной презентации студенческих талантов.

     К празднествам ко дню рождения университета большинство студентов и преподавателей относятся достаточно личностно, связывая с ним свою профессиональную судьбу.

     – Мені дуже подобається навчання в університеті, – запевняє Каріна Савченко, студентка 2-го курсу факультету економіки, – особливо те, що студенти з року в рік розвивають своє самоврядування, беруть активну участь у розбудові навчального закладу. Ми тут навчаємось, живемо, – пояснює вона, – і нам не байдуже, яким буде наша Альма-матер через роки.

     Студенты Юлия Лях и Лилия Шилова, победители II этапа Международной олимпиады по менеджменту среди молодежи, отметили, что приобретенные за годы учебы знания помогают им чувствовать себя более уверенными и независимыми, по настоящему свободными людьми в своем жизненном и профессиональном выборе.

     Многие сотрудники и студенты охотно делятся своими переживаниями, связанными с праздником университета, щедро желая ему дальнейшего развития. На вопрос: «Щоб ви побажали університету на день його народження?» доцент кафедры украинской филологии Ирина Корниенко ответила таким четверостишьем:

Хто йде – тим двері відчиняти!

Хто прагне знань – тим серце віддавати!

Міцніти й дужчати на благо України,

Щоб універ зростав на повну силу!

     А студентка 3-го курса филологического факультета Светлана Киреева образно сравнила обучение в университете с увлекательной книгой, прочитываемой изо дня в день, главным героем которой выступает сам читатель – студент, взрослеющий и совершенствующий с каждым днем в профессиональном аспекте и личностном плане.

     По приглашению профессора Токийского университета Кимитаки Мацузато доцент Анатолий Погорелов принимал участие в конгрессе-презентации новых исследований и научных методик. Он с восторгом озвучил девиз этого международного форума: «where many West meet many East» и пожелал нашим преподавателям и студентам иметь такую же международную поддержку и финансовое обеспечение научных исследований и разработок, международных связей и академической мобильности.

     Кстати, ряд ученых университета в очередной раз подали свои научные проекты на конкурс по выполнению исследований за счет государственного бюджета. Среди них – заявки на разработку эколого-гидрологических основ и техногенных средств сохранения Тилигульского лимана, научное обеспечение информационной безопасности нашего региона, создание программного продукта реконструкции рабочих поверхностей лопаток компрессоров газотурбинных двигателей, методики и технологии смешанного обучения и др. Результаты исследований наших ученых востребованы в оборонной промышленности, образовательных системах, финансовой сфере и торговле.

     Проходят годы. Взрослеют выпускники. По-разному складываются их судьбы. Но в душе всегда остается место родному университету, что делает человека таким, каким он был в юности: искренним, непосредственным, полным стремления творить мир к лучшему. Выпускник исторического факультета Евгений Махов так выразил свои чувства:

И что бы ни было, так хочется пройтись

Ведя рукой по штукатурке стенки

Здесь нами прожита хоть малая, но жизнь,

А не глухой циклический простенок.

С Днем рождения, УНИВЕРСИТЕТ!