logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПро нас

dbYNKY3BJfs

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований у 1913 р. як учительський інститут; подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому 2010 р. надано високий статус національного.

Ректор університету – Будак Валерій Дмитрович, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПН України.

У складі університету один інститут, вісім факультетів та коледж. Навчально-виховний процес здійснюють 34 кафедри.

Університет проводить підготовку молодших спеціалістів,  бакалаврів, магістрів, наукових кадрів, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

На базі навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського створено постійно діючу археологічну експедицію дослідження городища «Дикий сад», яке визнано унікальним для періоду фінальної бронзи на теренах України. Студенти під керівництвом провідних археологів України проводять дослідження античних пам’яток Ольвії, Березані тощо. На базі університету відкрито Центр дослідження підводної культурно-історичної спадщини України категорії ІІ під егідою ЮНЕСКО.

В університеті діють аспірантура та докторантура; функціонують спеціалізовані вчені ради: К 38.134.01 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – історія України; К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література.

Щорічно збільшується перелік навчальних закладів та наукових установ, з якими університет співпрацює в рамках укладених угод (понад 60). Із вересня 2008 р. університет став членом Великої хартії університетів (Magna Charta), у січні 2009 р. приєднався до Європейської Асоціації науки і освіти. Зростає число публікацій викладачів у виданнях, що входять до науковометричної бази Scopus, за показниками якої в університеті налічується 197 праць. Число цитувань викладачів за показниками наукометричної бази Scopus (для ОКР магістра) – 1056. Сумарний Індекс Гірша – 16.

Підвищення якісного рівня наукових досліджень забезпечується участю вчених університету в програмах Європейського Союзу, насамперед Еразмус+ та Горизонт-2020. Спільно з партнерами із Франції, Німеччини, Великої Британії, Узбекистану продовжується робота над проектом Темпус стосовно вдосконалення навчання англійської мови в режимі он-лайн. Експертами Астонського університету (Велика Британія) здійснено моніторинг виконання цього проекту нашими викладачами і зроблено позитивні висновки про його хід та результати.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського протягом 2016–2017 н.р. працював над впровадженням проектів:

1) 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University ِDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»);

2) Еразмус+ Стажування та мобільність професорсько-викладацького складу та студентів (Астонський університет);

3) Еразмус+ 8574064 – EPP-1-2016-1LT-EPPKA2-CBHE-SP (Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок, академічного письма на регіональному рівні України» (DocHub)).

Підписана також Партнерська угода про розробку докторських програм і вдосконалення академічного письма, на черзі – Партнерська угода з ученими Франції, Ірландії, Фінляндії, Литви про виконання цього проекту. Таким чином, виникає можливість вивести освітні програми підготовки докторів філософії в нашому університеті на європейський рівень якості та відповідальності.

Два студенти магістратури університету у рамках виконання проекту Еразмус+ за угодою навчалися в Астонському університеті протягом І семестру 2017 р. (із січня до травня) (м. Бірмінгем, Велика Британія), ще два – перебуватили там на двотижневому стажуванні.

За І півріччя 2017 р. 16 викладачів університету пройшли закордонне стажування у вищих навчальних закладах Європи.

Вісім викладачів одержали індивідуальні гранти на проведення досліджень, які стосуються Голодомору в Україні, діяльності німецьких та єврейських спільнот нашого краю, археологічних досліджень тощо. Вбачаємо в цьому запит світового співтовариства на результати нашої науково-дослідницької роботи, певну капіталізацію академічного персоналу університету, можливості впровадження наукового продукту в світі.

Узгоджено Меморандум про академічний обмін із китайським Жейджянським кораблебудівним коледжем, студенти якого вивчатимуть у нас філологію, зокрема іноземні мови.

DSC_0515

В університеті видається збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» з педагогічних, історичних, філологічних (літературознавство), економічних, психологічних, біологічних наук, а також науковий журнал «Геометричне моделювання та інформаційні технології».

В університеті діє відділ практик та працевлаштування; проводиться робота по розширенню баз практик, укладанню угод щодо їхнього проведення та подальшого працевлаштування випускників. Зростає питома вага практик у навчальному процесі.

Працює приймальна комісія університету, створено оперативний штаб із питань вступної кампанії, своєчасно виконуються всі заходи по забезпеченню вступників та громадськості необхідною інформацією. Розроблена й діє технологічна карта проведення вступної кампанії.

Матеріально-технічну базу навчального закладу становлять 13 навчальних корпусів, у тому числі два лабораторних корпуси, три гуртожитки (навчальна площа 36458,8 кв. м.); 195 аудиторій та лабораторій, 19 комп’ютерних лабораторій, 8 спортивних залів (ігрові та спеціалізовані), оснащені сучасним обладнанням та тренажерами, спортивні майданчики, військовий полігон, тир. Є власний спортивно-оздоровчий табір «Моряна», розташований на березі Чорного моря (на 70 місць). 3 навчальні корпуси, що знаходяться у м. Первомайськ, надано в оренду військовій частині.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється на базі 10 навчальних та 3 науково-дослідних лабораторій: екологічна науково-дослідна лабораторія, науково-дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія, науково-дослідна лабораторія морфологічних досліджень. Матеріально-технічна база університету відповідає ліцензійним умовам. Крім власних спортивних споруд університет орендує навчальне тактичне поле, стрільбища, парашутно-десантний комплекс, спортивне містечко для забезпечення навчального процесу кафедри військової підготовки.

У навчальних корпусах функціонують: читальна зала на 272 посадкових місця; два буфети на 102 посадкових місць, які забезпечують гаряче харчування студентів та працівників університету; сучасна актова зала площею 304,5 кв. м та актові зали у гуртожитках університету площею 389,5 кв. м.

Бібліотека університету налічує 479716 примірників, складається із чотирьох абонементів: навчальної літератури, наукової літератури, абонементу інституту історії, політології та права, абонементу біологічного факультету, трьох читальних залів: основного, інституту історії, політології та права, біологічного факультету; сектору обслуговування студентів коледжу та кафедральних бібліотечних пунктів. До послуг студентів – три гуртожитки на 1640 місць.