logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


714 ДЕНЬ ВІЙНИ


Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, № 2.10

ЗМІСТ
МАКСИМЕНКО С. Д. Теоретико-методологічні засади визначення предмету і методу сучасної генетичної психології 
АНГЕЛІНА Е. О. Етнічна толерантність старшокласників
АНДРЄЄВА І. А. Стратегічне управління та особливості організаційної поведінки персоналу сучасних організацій
АНДРЮШКОВА Н. П., ЯНОВСЬКИЙ М. І. Особливості ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат із сімей з різним рівнем матеріального статку (рос.)
АФАНАСЬЄВА Т. О. Психологічні особливості криз професійного становлення психолога
БАБАЯН Ю. О.Теоретичні аспекти проблеми рефлексивної компетентності особистості   
БЛИНОВА О. Є. Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки особистості
БОНДАР К. В. Теоретико-методологічні підходи до розгляду феномену тілесності
БОРИСЮК А. С. До проблеми психічного та психологічного здоров’я молоді    
БРОЦИЛО О. Ю. Теоретичний аналіз особливостей професійного становлення фахівця державної служби надзвичайних ситуацій
ВАСИЛЬЄВА Г. В. Психологія гомосексуальної ідентичності
ВАСИЛЬЄВ Я. В., ШАЛИГІНА Г. О. Саморозвиток особистості та проблеми похилого віку
ВЕНГЕР Г. С. Теоретичні підходи до аналізу рольних відносин у сім’ї       
ВОВЧИК-БЛАКИТНА О. О. Спосіб життя сім’ї як детермінанта розвитку дитини
ВОЛОШЕНКО Н. О. Методика діагностики особистісної готовності підлітків до безпечної поведінки
ГАЛЯН І. М. Cоціокультурні виміри ціннісно-смислових настанов особистості
ГРИНЦІВ Мар’яна Роль емоцій у розвитку здатності до саморегуляції
ГУПАЛОВСЬКА В. А., СТРІЛЕЦЬ Н. Психологічні особливості сексуальних установок молоді
ДІДУХ М. Л. Методи та структура тренінгу етнічної індивідуації
ДОВГАНЬ Н. Ю., КОРОП М. Ю. Проблеми формування здорового способу життя та корекції психо-фізичної підготовленності  у студентів вищих навчальних закладів
ЄВДОКИМОВА Т. О. Формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основа професійного самовизначення
ЗАДІРАНОВА Г. В. Дослідження уявлень майбутніх педагогів щодо своєї професійної діяльності
ЗАСТЕЛО А. О. Модель психологічного забезпечення екологічності освітньої взаємодії в умовах дистанційного навчання
ІВАНОВА І. Ф. Вплив рівня розвитку комунікативних здібностей на формування професійної спрямованості   
ІВАНЦОВА Н. Б. Дослідження взаємозв’язку успішності студентів і мотивів їх професійного вибору
ІРХІН Ю. Б. Феноменологія соціально-психологічного іміджу міліції України     
КАПЛУНОВА К. А. Усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку досвіду взаємодії з оточенням
КАРСКАНОВА С. В. Соціалізація гуманізму – запорука успішної професійної діяльності майбутнього вчителя
ЄВДОКИМОВА Н. О., КИРИЛЕНКО К. В. Адаптація дітей з мовними вадами до інтернатного закладу
КОВАЛЕВСЬКА А. О. Ефективність використання засобів образотворчої діяльності для психокорекції страхів молодших школярів
КОВАЛЬ І. А. Віддалені результати ефективності застосування медико-психолого-педагогічних прийомів при курації соматичних хворих з коморбідними межовими психічними розладами   
КОЛТУНОВИЧ Т. А. Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів
КОРОП М. Ю., ЧЕРЕПОВ О. В. Роль фізичного виховання у формуванні психологічної складової здорового способу життя студентської молоді
КУЗІКОВА С. Б. Феноменологія саморозвитку особистості: визначення поняття
КУЧМАНИЧ І. М. ОТРЕП’ЄВА Г. Р. Феномен заздрості як об’єкт психологічного аналізу
КУЧМАНИЧ І. М., СЕЛІВАНОВА С. В. Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу
ЛИСКА С. І. Загальні компоненти диференціальної структури професійно компетентної особистості працівників податкової міліції 
ЛИТВИНЕНКО І. С. Роль волонтерства у професіоналізації особистості студентів-психологів в умовах ВНЗ
ЛЮТА Л. П. Етапи інституціалізації спорту як суспільного явища
МЕДНІКОВА Г. І. Характеристика самоактуалізації студентів з різними варіантами структури ставлення до себе
МИХАЛЬСЬКА Ю. А. Психологічний захист у прояві комунікативних установок медичних сестер
МОЙСЕЄВА О. Є. Історико-психологічний аналіз феномену агресії
НАЗАР Ю. О. Теоретико-психологічний аналіз особливостей процесу досягнення успішності у професійній діяльності особистості
НІКІТІНА О. П. Психологічні особливості простору значень грошей у свідомості іноземних студентів
ОНУФРІЄВА Л. А. Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій
ОПАНАСЕНКО Л. А. Методологічні засади вивчення психологічної структури навчального цілепокладання
ПАВЛОВА В. С. Перфекціонізм як психологічний феномен
ПАРТЕНАДЗЕ О. В. Використання психотерапевтичних груп у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (рос.)
ПЕЧЕРСЬКА Г. О. Професійні ціннісні орієнтації вчителів
ПОМИТКІНА Л. В.  Розвиток особистісної готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення
ПРОСАНДЄЄВА Л. Є. Структура та механізми розвитку самоцінності особистості у період дорослішання  
РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКА О. В. Принцип детермінізму як методологічна основа розробки проблем екологічної психології
САВЕНКОВА І. І. Хронопрогностичні показники прояву депресивних станів
СВІТИЧ С. А. Формування готовності педагогів до взаємодії з соматичноослабленими дітьми
СИДОРКІНА М. Ю. Соціально-психологічна модель процесу політичної самоідентифікації молоді
СКЛЯРЕНКО О. М. Проблема здатності до життєтворчості у сучасних психологічних дослідженнях
СМАЙЛОВА С. О. Особливості образу «я» жінок, що досягають різного рівня успішності у корекції надлишкової маси тіла засобом фізичного тренування
ТИЩЕНКО Л. В. Самоідентичність особистості як загальнопсихологічна проблема
ХОРЖЕВСЬКА І. М. Характеристика професійного становлення особистості
ХОРЖЕВСЬКА І. М., ОЛЬХОВИК Є. Г. Дослідження стресового стану безробітного
ХОРЖЕВСЬКА І. М., ЦАРАПОРА В. В. Особливості професійної деформації особистості військових та міліціонерів
ЦАРЬКОВА О. В. Методи емоційно-вольової саморегуляції психологічного стану студентів  
ЦИХОНЯ О. С. Етико-психологічні аспекти дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості
ЧУКАНОВ Є. В., ЯНОВСЬКИЙ М. І. Особливості змін когнітивних процесів при вагітності жінок
ШВАЛБ Ю. М. Функції уяви у просторі життя особистості (рос.)
ЩЕРБАН Т. Д., РАЙКО В. В. Відповідальність особистості як чинник готовності до професійної діяльності
ЯЗВІНСЬКА Е. С. Тілесний образ «я» як об’єкт психологічного дослідження (рос.)
ЯНОВСЬКА Л. В. Совість як ведучий чинник розвитку індивідуальності (рос.)
ЯНОВСЬКИЙ М. І. Монтаж кінокадрів як чинник психологічного впливу на глядача (рос.)
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ