logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, № 2.12

ЗМІСТ
МАКСИМЕНКО С. Д. Життєвий шлях особистості як базова категорія генетичної психології
АБРАМОВ В. В. Часова орієнтація як чинник когнітивного оцінювання важкої життєвої ситуації та вибору копінг-стратегії
БАБАЯН Ю. О., КОНОВАЛЮК О. О. Взаємозв’язок тривожності та навчальної успішності молодших школярів
БАБАЯН Ю. О., МАТЕНКО Ю. О. Формування мотиваційної сфери у молодших школярів
БАБАЯН Ю. О., ТИМЧЕНКО Н. А. Особливості формування самооцінки молодшого школяра
БАЦИЛЄВА О. В. Психологічні аспекти підготовки соціальних працівників
БЕРЕЩУК О. М. Розвиток методологічних засад психофізіологічних досліджень в Україні у другій половині ХІХ століття
БОНДАРЕНКО В. В. Психологічні умови формування готовності фахівців по роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей
ВІЛЮЖАНІНА Т. А. Cоціально-політичні проблеми студентської молоді
ГОРДІЄНКО-МИТРОФАНОВА І. В. Науково-психологічні передумови розробки й упровадження дидактичних ігор-маніпулятивів у навчальний процес загальноосвітньої школи
ГОРЕЦЬКА О. В., КРАЄВА О. А. Порівняльний аналіз психологічних особливостей ідентичності підлітків 13–14 років на етапі перебігу кризи
ГРЕСЬ Л. О. Особливості ціннісних орієнтацій особистості, що переживає кризу середини життя
ГРУШЕВСЬКИЙ В. О. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ.
ДІДКОВСЬКА Л. І. Психологічні особливості ставлення до сексу осіб віку ранньої дорослості
ДОВГАНЬ Н. Ю., БИКОВСЬКА Л. Б., КОРОП М. Ю., КОРОП О. М. Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту
ДРОБОТУН О. С. Вплив хронічного соматичного захворювання на особистісні зміни підлітків
ЄВДОКИМОВА Н. О. Теоретико-методологічні підходи до категоріального визначення поняття суб’єкта
ІВАНОВА І. Ф. Дослідження комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей
КОВАЛЬЧУК О. П. Психологічні аспекти формування аксіологічної основи професійної діяльності офіцерів-авіаторів у сучасних умовах
КРАМЧЕНКОВА В. О. Особливості поведінки старшокласників-курців в емоційно напружених ситуаціях
КУЧМАНИЧ І. М., ЗАБАРЧУК Г. М. Вплив тренінгу на адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях
ЛАЗОРЕНКО О. В. Обґрунтування пропозицій керівникам прикордонних підрозділів щодо організації психологічної підготовки персоналу до несення служби в прикордонних нарядах
МИХАЛЬЧЕНКО Н. В. Модель патріотичної рефлексії особистості
МОРОЗ Р. А. Сімейні наративи як засіб організації сімейної системи та усвідомлення сімейного досвіду
МУХІНА Л. М. Проблема емоційного вигоряння співробітників кримінально-виконавчої системи
ОНУФРІЄВА Л. А. Теоретико-методологічний аналіз мотиваційно-смислової регуляції особистісної реалізації майбутніх фахівців соціономічних професій
ПАНОК В. Г. Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології
ПІЛЕЦЬКА Л. С. Емпіричне дослідження професійної мобільності особистості
ПРАСОЛ Д. В. Компоненти психологічної готовності менеджерів навчальних закладів до прогностичної діяльності
СЕРДЮК Л. З. Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ
ТЮПТЯ О. В. Рефлексія консультантом вирішення життєвої ситуації клієнта
ФІЛІП’ЄВА Т. І. Розвиток ідей теоретичної перспективи у психологічній технології драми (англ.)
ФОМЕНКО К. І., КУЗНЕЦОВ О. І. Атрибутивні особливості чутливості студентів до стресових ситуацій у навчальній діяльності
ХОМУЛЕНКО Б. В. Шляхи та засоби розвитку рольової структури особистості психолога
ХУДЯКОВА В. І. Дослідження характеристик і детермінант соціальної перцепції у діяльності менеджера закладу
ЦАРЬКОВА О. В., РАБОТА Т. О. Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі
ЦАРЬКОВА О. В., РАДЧЕНКО С. В. Сексуальні девіації (рос.)
ЦАРЬКОВА О. В. Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами
ЧАЙКА Н. С., ГРИЦІЄНКО О. М. Психологічні аспекти організації занять з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (рос.)
ЧЕМЕРИНСЬКА Д. І. Гендерний аспект самовизначення особистості керівника і особливості прийняття рішень (рос.)
ЧЕРНОВОЛ-ТКАЧЕНКО А. О. Гендерні особливості особистісної ідентичності старшокласників
ЧИХАНЦОВА О. А. Сформованість психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі 
ЧУХРАЄВА Г. В. Психологічні особливості схильності до розвитку професійної деформації особистості
ШЕВЧЕНКО В. В., РУДЕНКО А. А. Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в миротворчому контингенті
ШЕВЧУК О. С., ШЕВЧУК С. П. Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ