logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 2014, № 2.13

Максименко С. Д. Генетико-моделюючий метод дослідження особистості
Бабаян Ю. О., Грішман Л. О. Особливості психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах
Babayan. U. О. Hrishman L. О. Features of psychological soldier readiness for actions in extreme conditions
Бабаян Ю. О., Нор К. Ф. Структура рефлексивної компетентності викладача вищої школ
Бондар К. В. Аналіз філософсько-психологічних підходів до визначення поняття «тілесності»
Бригадир М. Б. Психологічне проектування при формуванні психологічної готовності студентів до професійної діяльності
Ващенко І. В., Кондрацька Л. В. Соціально-психологічна діяльність з підлітками «групи ризику»
Гончарова Л. А. Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку
Дроботун О. С. Емоційно-ціннісне ставлення підлітків до особистісного здоров’я
Євдокимова Н. О. Тенденції формування суб’єктності майбутніх правників у вищому навчальному закладі
Євдокимова Н. О., Партенадзе О. В., Біда А. М. Моделювання розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у сфері тренінгових технологій
Задіранова Г. В. Теоретико-методологічні підстави концепції формування антиципації професійного майбутнього педагога
Зливков В. Л. Термінологічні аспекти використання поняття «автентичність» у сучасній психологічній науці
Кашекова О. П. Вплив вікових особливостей на формування мотивації успіху молоді
Корнюх А. О. Порівняння домінуючих установок жінок-українок, що перебувають у міжнаціональному та мононаціональному шлюбах
Кочкурова О. В. Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога
Кулікова А. О. Гендерні особливості трансформації «Я» – образу у структурі «Я – концепції»
Кучманич І. М., Сіра К. Ю. Взаємозв’язок зрілості особистості з усвідомленістю факту батьківства
Лановенко І. І. Соціально-психологічні підґрунтя проектування юридичної освіти у сучасних умовах реформування вищої школи
Литвиненко І. С. Особливості сучасної професійної підготовки психологічних кадрів до роботи у закладах освіти
Лукомська С. О. Поняття «ідентичність» й «автентичність» у сучасній зарубіжній психології
Льовочкіна А. М. Моделювання розвитку екологічної культури студентської молоді
Максименко К. С. Особистісно зорієнтована психотерапія Санкт-Петербузької (Ленінградської) психотерапевтичної школи (рос.)
Манілов І. Ф. Словесне психотерапевтичне навіювання: можливості вдосконалення (рос.)
Матвієнко О. В. Самовизначення молоді у виборі пріоритетів життєвого шляху (рос.)
Михальченко H. В. Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку
Мороз Р. А. Емпіричне дослідження формування «образу Я» у дітей старшого дошкільного віку
Мул С. А. Формування психологічної готовності офіцерів до прикордонної діяльності
Невідома Я. Г. Особливості впливу культури на економічну поведінку людей
Онуфрієва Л. А. Теоретичний аналіз проблеми становлення самосвідомості майбутніх спеціалістів соціономічних професій (рос.)
Партенадзе О. В. Тренінгова технологія у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (рос.)
Руда Н. Л. Інтерес до політики у молоді з потенціалом політичного лідерства
Сафін О. Д., Кузьменко Ю. В. Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди
Сивогракова З. А. Аналіз методологічних підходів щодо психолого-педагогічного сприяння розвитку компетентності майбутнього фахівця
Соловйов О. М. Гендерні особливості уявлень про самоактуалізацію особистості
Терещенко А. М. Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості
Турбан В. В. Філософія життя й екзистенціалізм
Хміляр О. Ф. Психологічна структура кодування, передачі і декодування повідомлень у системі «людина-людина»
Хомуленко Б. В. Характеристика рольових профілів особистості психолога
Худякова В. І. Механізми соціальної перцепції у професійній інтеракції керівників закладів освіти
Царькова О. В. Почуття провини як глибинний психологічний компонент у батьків дітей з психофізіологічними вадами
Чугуєва І. Є. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців атомної енергетики
I.E.Chugueva Psychological characteristics of professional activity of nuclear energy
Швалб Ю. М. Логіко-психологічний аналіз розвитку категорії діяльності (рос.)
Шевченко В. В., Моспаненко І. П. Синдром емоційного вигоряння працівників освіти
Шевченко К. О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя
Шевчук О. С., Шевчук С. П. Соціальна відповідальність як складова професійної підготовки майбутнього психолога
Шилова Н. І. Формування спрямованості особистості до поставлених цілей (на матеріалі туристичної діяльності)
Яланська С. П., Лутфуллін В. С. Випереджальний розвиток навчально-пізнавальних інтересів учнів як вирішальна умова успішного навчання