logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2011, Вип. 1.32

Кремень В. Г. Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації
Ничкало  Н. Г . Педевтологічні пошуки: перспективний напрям
Зязюн І. А. Нові технології підготовки вчителя в Україні
Justina Erculj The Association of Teacher Education in Europe: Mission and Activity
Будак В. Д. Міжкультурне середовище університету як чинник сучасних інтеграційних процесів
Пєхота О. М., Щербакова О. Л. [Підготовка вчителя: європейський вектор
Kit Field Deans do tough don’t they? Values and Ethical Frames in the Work of a Dean
Paul Sudnik Emerging Best Practice in High Professional Vocational Education in Kosovo
Хомич Л. О. Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя початкових класів у країнах заходу
Осипов П. І. Zur frage der integration von auslandIschen schulern in das deutsche ausbildungssystem
Авшенюк Н. М. Становлення європейських вимог до курікулуму педагогічної освіти і підготовки
Шахрай Т. О. Інноваційні тенденції вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації
Борозинець І. М. Аспекти професійної підготовки вчителя в європейському освітньому просторі
Казанжи І. В. Компетентнісний підхід у підготовці вчителя до виховної роботи в умовах євроінтеграційних процесів
Постригач Н. О. Компетентнісний підхід як механізм забезпечення якості педагогічної освіти у країнах південноєвропейського регіону
Авраменко   О. О. Визначальний чинник європейської інтеграції — якісна професійна підготовка  ювелірів
Рубан  Л. М.  Популярність ідей американського педагога Джона Холта (1923—1985) у європейському педагогічному дискурсі
Сулима  О. В. Професійні компетентності педагогів дошкільної освіти Німеччини
Продан І. В.  Тенденції та особливості розвитку підготовки майбутніх  дизайнерів одягу у закордонних та вітчизняних ВНЗ
Султанова  Л. Ю. Полікультурна освіта викладачів вищих навчальних закладів в умовах євроінтеграції
Солодка А. К. Крос-культурна взаємодія: типологія комунікативних стратегій у вищій освіті
Мироненко Т. П., Добровольська Л. С.  Дидактичні принципи навчання іноземних мов у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
Айзікова Л. В.Neoliberalism and its effect of education
Мороз Т. О. Використання лінгвокультурологічного підходу у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання іноземної мови
Пєхота К. А. Реформування підготовки  вчителів у Європі в рамках документу “Green paper of Teacher Education in Europe”
Ружевич Т. М., Ружевич Я. І. Культурологічна складова літературної освіти школярів
П’ятницька-Позднякова І. С. Культурологічна спрямованість навчального процесу вищої школи
Мазур В. М. Формування інформаційної культури у майбутніх педагогів
Тарасова С. М. Розвиток вищої освіти у країнах Європи
Шахірєва Н. В. Підготовка майбутнього викладача в умовах зміни парадигм
Задоя Є. С. Новітні технології в умовах євроінтеграційних процесів
Середа І. В. Технологія самовиховання особистості: європейські та світові тенденції розвитку
Коган Г. В. Технологія проблемного навчання у підготовці вчителя (на  прикладі Швеції)
Шмотіна О. В. Моделі Шведської педагогічної освіти
Ратовська С. В. Європейський досвід організації групової навчальної діяльності студентів
Прасол Н. О. Застосування індивідуальних завдань у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів в умовах ЄКТС
Зубенко Т. В. Проблеми створення дистанційних курсів у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
Адаменко О. О. Професійна підготовка вчителя математики у Німеччині