logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


573 ДЕНЬ ВІЙНИ


Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.44 (102)

АДАМЕНКО О. О. Концепція музею освітнього закладу
АНДРЕЙКО O. І. Мотиваційно-когнітивна спрямованість розвитку виконавських умінь скрипаля
БІЛГОРОДСЬКА О. Є. Аналіз психофізіологічного стану дітей 6–7-річного віку при формуванні художньо-графічних умінь та навичок у процесі образотворчої діяльності

БЄДАКОВА С. В. Педагогічні принципи викладачів Празької консерваторії

ГМИРЯ С. С. Критичність сприйняття художньо – естетичної інформації як одна з детермінант процесу педагогічної комунікації
ЄРМАКОВА І. П. Підготовка майбутнього вчителя дисциплін до використання дослідницької технології як педагогічна проблема
ІВАНЕЦЬ Н. В. Формування мультикультурної компетентності сучасного вчителя
КАЗАНЖИ І. В. Розвиток творчої активності майбутніх учителів початкових класів у позааудиторній роботі
КАПЛИНСЬКА О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом (на прикладі освітньої галузі м. Миколаїв)
КАРПОВА С. М. Теоретичні засади формування у майбутніх архітекторів художньо-професійної культури
ЛИСАК О. Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності фахівців економічного профілю як перспективний напрям розвитку професійної освіти
МАНЬКУСЬ І. В. Використання освітніх технологій, як умова формування життєвої компетентності учнів
НЕДБАЄВСЬКА Л. С. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики через осучаснення її змісту
НІКОЛАЄНКО Н. О. Методика проведення мозкового штурму під час семінарських занять з політології
ПЕРЕПЕЛИЦЯ О. В. Структура та механізми роботи адаптаційного процесу молодшого шкільного віку
ПОГРОМСЬКА Г. С. Ключові аспекти методології проектування сучасних баз даних
ПРАСОЛ Н. О. Індивідуальний графік навчання як умова планування індивідуальної траєкторії розвитку
CАВЧЕНКО Р. А. Методика організації кооперованого навчання у формуванні музично-педагочної компетентності майбутніх педагогів ДНЗ
СВІРІДОВСЬКА Л. М. Розвиток професійної музичної освіти в Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (вплив зовнішніх та внутрішніх факторів)
СЕРЕДА І. В. Проблема суб’єкта у педагогічній теорії та освітній практиці
СКРИПНИЧЕНКО В. І. Технологізація процесу підготовки студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів до продуктивної роботи зі школярами
СУРГОВА С. Ю. Сутність і зміст готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників
ТИМЧЕНКО А. А. Внесок В. М. Фідровського у розвиток вищої освіти України
ТИХОНОВА Т. В. Дидактичні принципи інформаційно-технологічної освіти майбутнього педагога
ШАОЖУН БАЙ Специфіка формування самоконтролю у майбутніх учителів музики в процесі інтерпретаційної роботи
ШМОТІНА О. В. Змістовий компонент педагогічної практики вчителів Швеції
ШТОМА Л. Н. Розвиток естетичного досвіду майбутнього вчителя –  основа його творчої самореалізації