logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (65) травень 2019

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2019, №2(65) (PDF)

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Адаменко О. О., Литвиненко О. М., Борецька Н. О.[Шляхи реалізації моделі формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури у закладах вищої освіти]{Ways of model implementation of student youth healthy lifestyle formation by means of physical culture in higher education institutions} 11-15

Арнаутова Л. В., Тарасенко Л. В.[Сучасні корекційні технології в роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку]{Modern correctional technologies in work with features of psychophysical development children} 16-20

Біда О. І., Шевченко О. І., Кучай О.[Підготовка фахівців з фізичної культури до формування здорового способу життя засобами здоров’язбережувальних технологій]{Training of specialists from physical culture to forming healthy way of life by health care technologies} 21-25

Бірюк С. В., Демидова І. В., Решетілова Н. В.[Структура тренувальних навантажень стрибунів у висоту в річному циклі підготовки]{The structure of training loads of high jumpers in the annual training cycle} 26-31

Бобришева Н. М.[Моделювання комунікативних ситуацій на заняттях з професійної англійської мови в морських навчальних закладах]{Simulation of communicative situations during the professional English classes in maritime educational institutions} 32-35

Борецька Н. В., Ковальчук О. Д.[Механізм надання освітніх послуг у закладах вищої освіти України]{Mechanism of providing educational services in higher education institutions of Ukraine} 36-39

Будак В. Д., Олексюк О. Є.[Сучасні методологічні підходи до процесу формування особистості лідера-патріота в освітньому просторі університету]{Contemporary methodological approaches to the process of forming a personality of leader-patriot in the university educational environment} 40-46

Вдовиченко Р. П., Михальченко Н. В.[Formation of student youth value-orientations through competency approach in personality upbrining]{Criterial approach for forming the legal competence of future economists} 47-51

Галімська І. І.[Валеологічне виховання курсантів льотних навчальних закладів засобами фізичної культури і спорту]{Voleological education of students at Flight Higher Universities by means of physical culture and sports} 52-57

Гречановська О. В.[Роль інноваційні технологій у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та формуванні конфліктологічної культури у студентів технічних ЗВО]{The role of innovative technologiesin the process of study in ghumanitarian disciplines and the formation of conflictological culture among students of technical universities} 58-63

Горпинич Т. І.[Проблема кадрового забезпечення медичних шкіл у США]{The problem of staff assistance at the medical schools in the USA} 64-68

Гриценко А. П.[Теоретичні основи використання мультимедіа технологій у процесі викладання історії]{Theoretical foundations of the use of multimedia technologies in the process of teaching history} 69-73

Гриців В. Б.[Забезпечення професійно-етичної спрямованості особистості фахівця банківської справи]{Ensuring the professional and ethical orientation of the personality of a future specialist in banking} 74-78

Довгопол О. О.[Тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням]{Training technologies in Ukrainian for Specific Purposes} 79-84

Дрозд О. В.[Аксіологічний аспект формування толерантної особистості в умовах закладу вищої освіти]{Axiological aspect of formation of the tolerant personality in the conditions of institution of higher education} 85-89

Дубовий З. В.[Дослідження стану сформованості самостійності майбутніх учителів музики]{Forming of the independence of future music teachers in the process of distance learning} 90-94

Зорочкіна Т. З.[Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у Великій Британії]{Innovative approaches to improving qualifications of the primary school teachers in the Great Britain} 95-100

Івершинь А. Г.[Діагностика розвитку креативностi особистості майбутніх вихователів]{Diagnostics of development of creativity at future educators of children of preschool age} 101-106

Ірхіна Ю. В.[Організація дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України як проблема 21 століття]{Students’ leisure organization in higher educational institutions of Ukraine in the 21st century} 107-111

Калмикова І. В.[Формування ключових компетентностей учнів на уроках-семінарах з історії України]{Formation of key competencies of urges on study-seminars of Ukraine’s history} 112-116

Камінська І. Т.[Роль особистісних характеристик у виборі студентами стратегій вивчення іноземних мов]{The role of students’ individual differences in language learning strategy choice} 117-121

Капінус О. С.[Проблема розвитку професійної суб’єктності майбутніх офіцерів збройних сил України]{The problem of the development of professional subjectivity of future officers of the Armed Forces of Ukraine} 122-126

Карпова С. Е., Гвоздій С. П.[Особливості взаємозв’язку компонентів культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей]{Features of interrelation of culture of safe living activity components at future socionomical specialties specialists} 127-134

Княжева І. А.[Педагогічна рефлексія як чинник професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти]{Pedagogical reflection as a factor of professional development of future teachers of preschool education institutions} 135-139

Козир А. В.[Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку]{Preparation of future teachers of musical art for the development of artistic and imaginative thinking of adolescents} 140-143

Ковалишин О. І.[Організаційно-педагогічні засади діяльності українського таємного університету у Львові (1921–1925 рр.)]{Organizational-pedagogical principles of Ukrainian secret university in Lviv (1921–1925 years)} 144-149

Корнещук В. В.[Інновативний потенціал сучасного педагога]{Innovative potential of modern lecturer} 150-153

Короленко В. Л., Шенкевич В. М.[Сучасні аспекти морального виховання школярів]{Modern aspects of moral health of schools} 154-157

Костащук О. І.[Умови оптимізації виховання професійної честі студентів]{The terms of optimization of education of professional honour of students} 158-161

Кучай Т. П., Кучай О. В.[Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти]{The oretical basis of inclusive education in higher education institutions} 162-164

Лазаренко С. В.[Газетний текст на заняттях з української мови як іноземної (лінгвометодичні функції, критерії відбору, основні прийоми роботи)]{Newspaper text on the lessons of Ukrainian as a foreign language (linguistic and methodological functions, criterias of selection, basic techniques of work)} 165-169

Леврінс М. І.[Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях]{Foreign language teacher education in psycho-pedagogical research} 170-176

Листопад Н. Л.[Формування інформаційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти]{Formation of the future preschool educators’ information culture} 177-182

Листопад О. А.[Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти]{Training future educators in using innovative technologies in preschool educational institutions} 183-189

Литвиненко О. М., Шелестюк Д. В.[Стан та умови оптимізації процесу досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів]{The state and the optimization conditions of the success achievement process in the formation of the students’ health culture} 190-194

Мардарова І. К.[Підготовка майбутніх вихователів до формування культури здоров’я дошкільників]{Training future educators in developing pre-schoolers’ health culture} 195-200

Мога М. Д.[Гармонізація м’язово-фасціальної системи дітей раннього віку зі спастичним синдромом рухових порушень]{Gagmonization of the musculo-fascial system of young children with spastic syndrome of motor disorders} 201-206

Мхитарян О. Д., Бикова Н. Є., Бугайова А. С.[Формування духовного світу учнів із низьким рівнем літературного розвитку]{Formation of the spiritual world of students with a low level of literary development} 207-213

Наконечная Л. М.[Сучасні концепти інклюзивного навчання у дослідженнях північноамериканських та українських вчених]{Contemporary Concepts of Inclusive Education in North American and Ukrainian Studies} 214-217

Орос І. І.[ Законодавче забезпечення системи освіти дорослого населення у Великій Британії]{Iegislative maintenance of the education system of adult population in the UK} 218-223

Парфентьєва І. П.[ Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва при вивченні дисциплін диригентсько-хорового циклу (на прикладі відродження хорової спадщини А. Веделя за кордоном)]{National-patriotic education of future teachers of musical art in the study of the disciplines of the conductor-choral cycle (on the example of the revival of the choral heritage of A. Wedel abroad)} 224-227

Паршук С. М., Стасюк В. О.[Художньо-естетична складова формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти]{Formation of general cultural literacy of future elementary school teachers} 228-232

Пріма Д. А.[Професійна позиція як науковий феномен]{Professional position as a scientific phenomenon} 233-236

Пріма Р. М.[Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: стратегія змін]{Professional training of primary school teachers: change strategies} 237-241

Руденко Ю. А.[Лекція-візуалізація як форма психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти]{Lecture-visualization as the form of the psychological and pedagogical supply of formation of professional and methodic integrity of future learners of preschool education institutions} 242-247

Ружевич Я. І.[Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях]{Cross-cultural training of students by means of foreign literature in formation process of valuable orientations} 248-251

Савченко В. А.[Моделювання професійної підготовки учителя фізичної культури нової української школи з використанням інноваційних технологій]{Simulation of professional training of teachers of physical culture of the New Ukrainian school using innovative technologies} 252-257

Савченко Н. С., Дубінка М. М.[Молодіжна культурно-дозвіллєва діяльність як частина державної політики провідних зарубіжних країн]{Youths’ cultural leisure activity as a component of the leading foreign countries’ public policy} 258-263

Серебрянікова О. С.[Відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних працівників сутності і цінності рекреаційної діяльності]{The issue of implementation of the essence and value of recreational activities into the contents of future social workers’ training} 264-268

Сидорова Н. В., Доценко Ю. В.[Використання видів та способів побудов перспективних зображень студентами спеціалізації «Архітектура будівель і споруд»]{Use of views and ways of construction of perspective images by students of specialization «Architecture of buildings and structures»} 269-273

Скрипник Н. С.[Про використання методів мобільного навчання при вивченні іноземної мови у немовних ЗВО]{About Using Mobile Learning Methods in Foreign Language Learning In Non-Linguistic Institutions of Higher Education} 274-278

Староста В. І.[Самооцінювання результатів навчання майбутніми учителями початкової школи]{Self-assessment of learning results by future teachers of primary school} 279-285

Струк А. В.[Народознавча складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів]{People of the composition of professional and pedagogical preparation for future teachers of the initial classes} 286-289

Султанова Н. В., Безушко С. В.[Формування гендерної компетентності майбутніх вчителів в закладах вищої освіти]{Formation of future teachers’ gender competence in the conditions of higher education institutions} 290-295

Сухопара І. Г.[Чинники розвитку емоційого інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи]{Factors of development of emotional intelligence of junior schoolchildren in the context of a new Ukrainian school} 296-301

Тарабасова Л. Г., Шинкаренко В. В., Передерій О. Л.[Соціально-антропологічний вимір життєдіяльності дитини в контексті дошкільної освіти]{Socio-anthropological dimensions of the child’s life in the context of pre-school education} 302-306

Ткачук Д. В.[Методичні рекомендації щодо професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції]{Methodical recommendations on the professional training of border guard inspectors for the identification of persons and vehicles in the conditions of European integration} 307-313

Філоленко О. В.[Формування готовності майбутніх викладачів закладу вищої освіти до професійної самореалізації]{Readiness formation of future lecturers of institution of higher education for professional self-realization} 314-318

Хайруліна Ю. А.[Засоби художньої драматургії у підготовці вчителя музичного мистецтва до викладання інтегрованого курсу «мистецтво» в умовах нової української школи]{The techniques of artistic drama in the preparation of a teacher of musical art to the teaching of the integrated course «Fine Art» in the context of the New Ukrainian School} 319-322

Ходякова Г. В.[Компьютерная обработка текстов в курсе квантитативной лингвистики]{Computer processing of texts in quantitative linguistics course} 323-328

Хом’юк І. В.[Використання компетентнісно орієнтованих завдань в процесі викладання дисципліни «Технології навчання освітньої галузі «Математика»]{Using of the competency oriented tasks in the teaching of discipline «Technologies of teaching in the educational field of mathematics»} 329-333

Цимбал-Слатвінська С. В.[Етапи становлення професійної підготовки майбутніх логопедів у системі спеціальної освіти]{Stages of professional preparation for future speech therapists in the special education system} 334-340

Чумак М. Є.[Вища освіта політехнічного профілю Німеччини та України на початку ХХ століття: компаративний аналіз]{Higher education of polytechnic profile in Germany and Ukraine at the beginning of the ХХ century: comparative analysis} 341-347

Чумаченко О. Ю., Козубенко О. С., Пильненький В. В.[Педагогічні особливості побудови тренувальних макроциклів силової спрямованості на тренажері «Сoncept–» у спортсменів єдиноборців]{Pedagogiceskie osobennosti postroenia ucebnyh makrociklov silovoj napravlennosti on trenazere «Soncept–2» in sportsmenov edinoborcev} 348-352

Шаров С. В.[Аналіз зарубіжних досліджень соціальної компетентності підлітків]{Analysis of foreign studies of social competence of teenagers} 353-357

Шинкаренко В. В., Виноградова О. М., Писарєва Л. В.[Сутність понятійного апарату патріотичного виховання особистості]{The essence of the conceptual apparatus of the patriotic upbringing of the individual} 358-361

Шинкарьова Ж. В.[Толерантність як домінанта соціального партнерства суб’єктів діяльності в умовах інклюзивної освіти]{Tolerance as a dominant social partnershih of intellectual education subjects} 362-367

Шевченко І. В.[Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (clil) у процесі викладання курсу «Історія основної мови (англійська)» для майбутніх вчителів англійської мови]{Implementation of methodology of content and language integrated learning (CLIL) in the process of teaching the History of the English language for future English teachers} 368-372

Ярошевська Л. В.[Громадянське виховання молоді засобами музичного мистецтва за В. О. Сухомлинським]{Civic education of youth by means of musical art by V. Sukhomlinsky} 373-377

Cахарова О. В.[Інноваційні педагогічні технології в збагаченні словника дітей 4-го року життя в процесі фізичного виховання]{Innovative pedagogical technologies in the enrichment of the 4th year of life children’s vocabulary in the process of physical education} 378-382

Гаргаун Н. М.[Методичні принципи формування економічної культури студентів технічних спеціальностей коледжів]{The methodical principles of formation of the economic culture of students of technical specialties of the colleges} 383-391