logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (64) лютий 2019

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2019, №1

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Арістова Л. С.[Патріотичне виховання першокласників НУШ у процесі вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво»]{Methodical bases of training future teachers to patriotic education of students in school 4th classes art lessons of musical} 9-13

Безлюдна В. В.[Викладання іноземної мови у закладах вищої освіти ФРН та США: упровадження позитивного досвіду в Україні]{Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions of German Federal Republic and the USA: Introduction of Positive Experience in Ukraine} 12-17

Березовська Л. І.[Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвого супроводу майбутніх соціальних працівників]{The essence and characteristics of the communicative-speech support of future social workers} 18-23

Біланчин Я. М., Попельницька Н. О.[Методичні рекомендації з вивчення ґрунтознавчо-географічних тем у шкільному курсі географії]{Methodological recommendations for the study of soil science and geography topics in the school geography course} 23-29

Будак В. Д.[Наступність в освіті як психолого-педагогічна проблема]{Continuity in educational environment аs a psychological and pedagogical problem} 30-37

Бузовська Ю. Ф.[Формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування за настановно-змістовим критерієм]{Formation of future navigators’ preparedness to cross-cultural communication according to mindset-and-contents criterion} 38-43

Вдовиченко Р. П., Курчатова А. В., Шапочка К. А.[До питання організації інклюзивного навчання дитини з особливим освітніми потребами]{To the issue of organizing inclusive education of children with special educational needs} 43-46

Велігура О. О.[Наступність як один з головних принципів розвитку системи сучасної освіти]{The continuity as one of the main principles of the system development in the general musical education} 47-51

Гевко І. В.[Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку]{Inclusive education in Ukraine: current state and problems of development} 52-58

Григорчук Е. М.[Методика аранжування вокально-хорових творів різних видів і стилів у практиці сучасної української музичної освіти]{The methodology of the arrangements of different types and styles of voice-choral parts in the contemporary practice of Ukrainian education} 59-64

Груба Т. Л.[Сучасні підходи до формування мовної особистості учнів на уроках української мови (профільний рівень)]{Current approaches to forming the linguistic personality of students in Ukrainian language lessons (professional level)} 65-71

Гусаченко О. П.[Обґрунтування методичної моделі формування музично-творчого потенціалу підлітків у позаурочній співацькій діяльності]{Background of methodical model of forming of musical creative potential of teenagers of extracurricular activity of singer} 72-76

Джумеля А.[Комунікативно-ціннісний підхід до художнього сприйняття музики студентами факультетів мистецтв педагогічних університетів засобами пластичного інтонування]{Communicative-value approach to the artistic perception of music by students of the faculties of arts at pedagogical universities by means of plastic intonation} 77-80

Дмитрищук Н. В.[Підготовка майбутніх судноводіїв до професійної діяльності у контексті міжособистісного спілкування в полінаціональних екіпажах]{Future navigators` preparation for professional activities in the context of interpersonal communication in multinational crews} 81-85

Добровольська А. М.[Формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів під час навчання медичній інформатиці: ставлення до самостійної роботи]{Formation of the IT competence of future doctors during teaching Medical Informatics: attitude to independent work} 85-92

Зорочкіна Т. С.[Порівняльний аналіз тенденцій підготовки вчителів початкової школи Великої Британії і України]{Comparative analysis of training trends primary school teachers in Great Britain and Ukraine} 92-99

Іванов О. К., Іванова В. Л.[Інформаційно-комп’ютерні технології в структурі сучасної музичної освіти]{Information and computer technology in the structure of modern music education} 99-103

Ірхіна Ю. В.[Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя в процесі навчання іноземної мови]{Formation of the professional and pedagogical orientation of the future teacher in the process of learning a foreign language} 104-108

Кірдан О. П.[Синергія вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головний ресурс суспільства знань]{Singer higher economic education, science and business as the main resource of society knowledge} 109-113

Кириченко О. А, Гарах О. В.[Доцільність використання інтерактивної дошки при вивченні іноземної мови]{The еxpediency of using an interactive whiteboard when learning a foreign language} 114-118

Козяр М. М., Крівцов В. Н., Парфенюк О. В.[З досвіду математично-статистичної обробки результатів тестування та їх інтерпретація]{With the experience of mathematical and statistical processing test results and their interpretation} 118-125

Кононович Д. О.[Учнівська молодь як об’єкт маніпуляції свідомістю в сучасному інформаційному суспільстві]{Student youth as an object of manipulation of consciousness in the modern information society} 125-130

Красюк Л. В.[Фізичне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема]{Physical education of children as a pedagogical problem} 130-134

Кропочева Н. М.[Еріка Гартманн – дослідниця творчості В. О. Сухомлинського в Німеччині: основні напрями діяльності дослідниці в 1999–2010 рр.]{Erika Gartmann – researcher of creativity V. О. Sukhomlinsky in Germany: the main directions of research activity in 1999–2010} 135-138

Кучай О. В, Кучай Т. П.[Фундаменталізація фахової підготовки майбутніх соціальних працівників]{Fundamentalization of professional preparation for future social workers} 139-142

Линенко А. Ф.[Соціокультурна безпека майбутніх учителів як базовий елемент підготовки до професійної діяльності]{Socio-cultural safety of future teachers as a basis of training for professional activities} 142-145

Листопад О. А.[Педагогічні умови гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної освіти]{Pedagogical conditions of senior preschool children gender education in preschool educational institutions} 145-151

Луцан Н. І.[Наукові підходи до організації навчання дітей з особливими освітніми проблемами]{Scientific approaches to the organization of teaching children with special educational problems} 152-156

Майба О. К.[Гуманістичний підхід у процесі вокально-хорового навчання в умовах дошкільних освітніх закладах]{Humanistic approach in the process of vocal and choral education in pre-school educational institutions} 157-161

Мардарова І. К., Баранова В. В.[Підготовка майбутніх вихователів до розвитку мовлення дошкільників засобами ІКТ]{Future Preschool teacher’s education to using ICT in development of children’s language} 161-166

Мішедченко В. В.[Формування музично-естетичної культури учнів початкової школи засобами музичного фольклору]{Formation of musical and aesthetic culture of primary pupils by means of musical folklore} 166-172

Мозуль І. В.[Уміння та навички як структурні елементи змісту шкільної природничої освіти на дидактичному рівні]{Abilities and skills as structural elements of content of school natural scientific education at the didactic level} 172-176

Орищук О. І.[Методика формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання]{Methodology of forming the readiness of future teachers of musical art for educational activities in the process of vocal training} 177-181

Орос І. І.[Роль формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці персоналу для системи освіти дорослих]{The role of formal, nonformal and informal education in personnel training for the adult education system} 181-185

Парфентьєва І. П.[Інформаційно-професійна компетентність у диригентсько-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва]{Information-professional competence in the conducting and choral training of future teachers of musical art} 186-189

Передерій О. С.[Вплив сім’ї на соціально-емоційний розвиток дитини дошкільного віку]{The influence of the family on the social and emotional development of a preschool age child} 190-193

Пугач С. М.[Закордонний досвід формування правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю]{Foreign experience of formation of legal competence future specialists of the economic profile} 194-198

Ревенко Н. В.[Методи роботи над поліфонічними циклами європейських композиторів в сучасній практиці педагога-піаніста]{Methods of working on the polyphonic cycles of European composers in the modern practice of piano teachers} 199-204

Ролінська О. Г.[Практика застосування проектних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва]{Practice of application of project technologies in the professional training of future teachers of musical art} 204-207

Роман І. Ю.[Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців військового управління]{Methodological recommendations to scientific-pedagogical employees on the formation of professional and value-based orientations to future specialists of military administration} 208-214

Романчук Н. О.[Реалізація принципу професійної спрямованості в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти]{Implementation of the principle of professional orientation in the teaching of mathematical disciplines in higher technical educational institutions} 214-218

Романчук Н. О., Романчук Н. О.[Формування професійної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю]{Formation of professional competence of future specialists of engineering profile} 218-222

Русалкіна Л. Г.[Результати впровадження експериментальної методики англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів]{The results of implementation of the experimental methodology of English-language professional training of future doctors} 222-225

Софроній З. В.[Методика формування пізнавального інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з дитячими хоровими колективами]{The methods of forming a cognitive interest of future music teachers how to work with children’s choirs} 226-231

Староста В. І.[Технології інтерактивного навчання: cутність, класифікація]{Interactive learning technologies: essence, classification} 232-237

Столярова В. А.[Педагогічні умови підготовки майбутніх закрійників швейного виробництва з використанням комп’ютерних технологій]{Pedagogical conditions for preparation future cutters of sewing production with using computer technologies} 238-242

Топчієва І. О.[Орієнтири оновлення диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів]{Landmarks for upgrades of conductor-choral preparation for students of faculties of art of pedagogical universities} 243-246

Харькова Є. Д., Павлущенко Н. М.[Формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних освітніх закладів]{Formation of professional–ethical competence of future teachers of preschool education institutions} 247-252

Чумак М. Є.[Тенденції розвитку точних наук на базі Львівського університету (початок ХІХ ст.)]{Trends of the development of exact sciences at the beginning of the XIX century (a case study of the Lviv university)} 253-257

Шарата Н. Г., Волошиновська А. В., Камашев А. В.[Досвід виховної діяльності й особливості роботи органів студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного університету]{Experience with pedagogic activity and the peculiarities of the work of the student government at the Mykolaiv National Agrarian University} 258-262

Шевченко О. М.[Критеріальний апарат стану сформованості виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва на консолідаційній основі]{The criterion apparatus of the state of formation of the performing experience of the future teacher of musical art on a consolidation basis} 263-268

Шевченко Ю. М.[Наукові підходи в удосконаленні готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів]{Scientific approaches to the enhancement of Pedagogical University students’ readiness for the spiritual and moral development of primary schoolchildren} 268-273

Шинкаренко В. В.[Забезпечення педагогічної взаємодії школи та сім’ї у використанні мистецьких традицій рідного краю]{Ensuring the pedagogical interaction of schools and families in the use of the artistic traditions of their native land} 274-277

Шостачук А. М.[Математична підготовка майбутніх бакалаврів-механіків зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»]{Mathematical training undergraduates of mechanical engineering in specialty «Automation and computer integrated technologies»} 278-282

Юань Гао.[Методологічні підходи щодо розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва]{Methodological approaches to the development of emotional intelligence of future teachers of musical art} 282-288

Юансінь Ван.[Роль формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці персоналу для системи освіти дорослих]{Constructive component of musical-rhythmic competence of future teachers of music and choreography} 288-292