logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 4 (63) грудень 2018

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2018, №4

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Айзікова Л. В.[Підготовка студентів до професійної комунікативної мобільності в мультикультурному середовищі]{Preparing students to professional communicative mobilityin the multicultural environment} 7-11

Аксьонова О. В.[Організація самостійної роботи курсантів при компетентнісно орієнтованій освіті]{The organization of cadet’s independent work in competence-oriented education} 12-17

Андрійченко Г. І., Бугаєвський І. І.[Конфлікти та їх профілактика як умова успішної інтеграції студентської молоді в суспільство]{Conflicts and their prevention as a condition for the successful integration of student youth into society} 17-22

Булик А. Г.[Технології взаємодії між учительським і учнівським колективами у контексті формування доброзичливих взаємин]{Technologies of interaction between teachers and students in the context of the formation of amicable relationships} 23-26

Будак В. Д., Вдовиченко Р. П.[Алгоритм системного підходу до побудови моделі формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету]{The systematic approach algorithm to the construction of a model for the formation of value orientations of student youth in the university educational environment} 27-33

Будак В. Д., Олексюк О. Є.[Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету]{Features of student young as a university educational space subject} 34-42

Вітюк А. В., Нужна Н. В.[Деякі евристичні методи навчання вищої математики]{Some heuristic methods of teaching higher mathematics} 42-47

Галущак І. В.[Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх економістів]{Criterial approach for forming the legal competence of future economists} 47-52

Кропочева Н. В.[Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині: ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр]{Erica Hartmann – Researcher of V.O. Sukhomlynskyi’s work in Germany: ideas of pedagogy of good in the research activity of 2003-2010} 53-56

Кузьмінський А. В., Біда О. А.[Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників]{Fundamentalization of higher professional education of future social workers} 57-60

Кучай Т. П., Кучай О. В.[Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців]{Theoretical bases of professional culture of future specialties} 61-63

Кушнір Н. В.[Самоосвіта як педагогічна умова формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей]{Self-education as a pedagogical condition of the formation of professional culture of future specialists of economic specialties} 64-68

Мельник Н. В.[Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку]{Emotional development of personality as the basis of the preschool age children emotional intelligence} 69-74

Мхитарян О. Д., Олійник О. В.[Особливості використання технології веб-квесту на уроках української літератури]{Features of using the technology of the web quest on the lessons of Ukrainian literature} 75-81

Павелків К. В.[Факторний аналіз педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету]{Factor Analysis of Pedagogical Conditions of Foreign Language Training of Perspective Specialists in the Social Sphere in the Соntext of the University} 82-87

Паршук С. М.[Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва]{Formation of general cultural literacy of the future primary school teachers} 87-90

Плужнік А. В.[Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей]{Education of the foreign communicative culture of humanitarian specialties’ students} 91-96

Прохорова О. В.[Комп’ютерні технології як компонент викладання східних мову педагогічному вузі]{Computer technologies as the component of studying eastern languages in a pedagogical high school} 97-101

Пустовойченко Д. В.[Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки]{Formation of intercultural communicative competence of future p sychologists by means of foreign language as one of the priority approaches of vocational training} 102-106

Рогальська-Яблонська І. П., Рогальська Н. В.[Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя]{Residential institutions’ pupils socialization in the aspect of their readiness to family life} 107-113

Рогачко-Островська М. С.[Модель підготовки майбутніх вихователів здо до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку]{Model of preparation of future health careers to development of creative linguistics children of pre-school age} 114-119

Романчук Н. О., Романчук Н. І.[Компетентнісний підхід в освіті: концепції, суть, зміст]{Realization of information and communication technologies in teaching higher mathematics in higher technical educational institutions} 119-122

Романчук Н. О., Майборода О. В.[Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти]{The conceptual bases of mathematical competency formation of higher technical educational institutions students} 123-127

Русалкіна Л. Г.[Критеріальний підхід до англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів]{Criterial approach to english professional preparation of future doctors} 128-131

Саблук О. О.[Модель формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах]{Model of formation of professional competence of future agents of commercial activity in agroeconomic colleges} 132-138

Ситченко А. Л.[Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури]{The ideas of V. O. Sukhomlynskyi in the context of the productive teaching of literature} 138-142

Скиба Ю. А.[Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів вищої освіти Австралії]{Governmental requirements for professional competencies of Australian higher educational establishments graduates} 143-148

Смірнова О. І.[Доцільність використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові]{Expediency of the modern information technologies use in the process of educating the foreign language teaching process} 149-154

Сніца Т. Є.[Особливості підготовки перекладачів у вищих військових навчальних закладах]{Peculiarities of training of interpreters in higher educational institutions} 154-157

Староста В. І.[Деякі аспекти освітньої міграції в Україні]{Some aspects of educational migration in Ukraine} 157-165

Степаненко О. О.[Передумови становлення тьюторства в університетах Великої Британії]{Prerequisites of tutoring development at the universities of Great Britain} 166-172

Тіхоміров А. І., Тупєєв Ю. В., Семерджян М. Г.[Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів]{Modern scientific problems of health and physical development of students} 172-177

Тупєєв Ю. В., Тіхоміров А. І., Козубенко О. С., Усатюк Г. Ф.[Аналіз кінематичних характеристик спеціальної підготовки веслувальників на байдарках і каное в тренувальному макроциклі при використанні тренажера Concept-2]{The article deals with issues of research on the development of physical and special qualities in kayaking and canoeing with the help of special training programs on the water and the use of the Concept-2 rowing simulator} 178-183

Туртаєв Ю. В., Глущенко В. С.[Роль куратора навчальної групи з питань патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету]{The role of the curator of the training group on Patriotic education of young people in the educational space of the University} 183-188

Чумак М. Є.[Вплив християноцентризму на розвиток Вітчизняної вищої освіти ХVІІІ ст.]{The impact of Christian values on the development of national higher education in the ХVІІІ century} 189-194

Шаров С. В.[Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості]{Competence approach: benefits, structure and features} 194-199

Щетина Т. П.[Єврейські початкові школи як приклад навчальних закладів багатонаціональної Херсонської губернії]{Jewish elementary schools as an example of educational institutions of the multinational Kherson’s province} 200-205

Кузьменко В. В., Рябуха І. М.[Складові оцінювання компетентностей моряків: зміна парадигми на межі XX–XXI століть]{Constituents of seafarers’ competency assessment: change of paradigm at the edge of 20th and 21st centuries} 206-210