logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (60) лютий 2018

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2018, №1 (60)

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Адобовська М. В., Яворська В. В.[Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти]{Modern challenges and opportunities for the implementation of professional training of future teachers of geography with means of interactive education} 10-15

Аристова Л. С.[Методичні засади підготовки майбутніх вчителів до патріотичного виховання учнів 4-х класів на уроках музичного мистецтва]{Methodical bases of training future teachers to patriotic education of students in school 4th classes art lessons of musical} 16-20

Бачинська Н. Я.[Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами народної казки]{Sociocultural competence development of future foreign language teachers by means of fairy tale} 21-25

Беспалько Г. М.[Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)]{Aesthetic development of preschoolers by means of image-making activity in Ukraine: program-methodological providing (Second Half of the XX – Beginning of the XXI Century)} 26-31

Бондар Т. І.[Реалізація інклюзивної моделі освіти в Канаді]{Inclusive education model implementation in Canada} 32-37

Бондаренко В. В.[Обґрунтування практичної складової освітнього процесу майбутніх працівників патрульної поліції]{Justification of the practical component of the educational process of future police patrol staff} 38-43

Волинець Ю. А., Стаднік Н. В.[Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності]{Contemporary methodological approaches to the process of forming a personality of leader-patriot in the university educational environment} 44-48

Гао Десян[Готовність до управління вокально-хоровою діяльністю учнівської молоді як складова фахової компетентності майбутнього вчителя музики]{Willingness to manage the vocal and choral activity of the school youth as a component of the professional competence of the future teacher of music} 49-53

Гевко І. В.[Концептуальні складові дослідження основ професіоналізму вчителів технологій]{Conceptual components of studies of the professionalism of teachers of technologies} 54-59

Гу Цзін[Структурні особливості вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва]{Structural features of the vocal hearing of future teachers of musical} 58-63

Дука Т. М., Журавко Т. В.[Громадянсько-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури]{Civil-patriotic upbringing of the senior preschool age children by means of fiction literature} 64-68

Жаровцева Т., Каразоглю (Геділ) Ф.[Медіа-культура батьків в умовах сучасного інформаційно-виховного простору]{Media culture of parents in the conditions of modern information and educational space} 69-72

Єфіменко І. В., Фрицюк В. М.[Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва]{Development of communicative culture of future teachers of musical} 73-77

Жидких О. Б.[Методика використання умовно-графічної наочності при підготовці фахівців швейної галузі]{Method of using conditional-graphic visibility in the preparation of specialists in sewing industry} 78-82

Зданевич Л. В.[Особливості використання бліц-гри як інтерактивної форми проведення практичного заняття з майбутніми вихователями закладів дошкільної освіти]{Peculiarities of using blitz-game as interactive form of conducting practical training with the future kindergarteners at pre-school educational establishments} 83-88

Іванова В. Л.[Професійна адаптація молодого музиканта як умова успішної творчої самореалізації]{Professional adaptation of young as a cause of success in creative self-realization} 88-93

Ільїна О. А.[Складові поняття ґендерна культура: ґендер та культура]{Constituents of the concepts of gender culture: gender and culture} 92-97

Карпова С. Е.[Синергетичний підхід у підвищенні якості педагогічних досліджень]{Synergetic approach in improving the quality of pedagogical studies} 98-102

Кириченко А. А.[Новая доктрина сущности и значения прямого или делегированного государственного принуждения для противодействия вненормативному (девиантному) поведению учеников общеобразовательных школ]{The new doctrine of the essence and meaning of direct or delegated state coercion to counteract of the overcoming of behavioural (deviant) behavior of pupils in general education schools} 103-109

Козьменко О. І.[Дослідження успішності студентів вищих навчальних закладів]{The Research of Student Success in Universities} 110-116

Компаній О. В.[Критерії, показники та рівні сформованості текстотворчих умінь молодших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти]{Criteria, indicators and levels of the compilation of text-based lessons of the large schools at the final stage of initial language education} 117-121

Корогод Т. А.[Теоретичні основи моделювання педагогічних умов формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей під час навчання професійного іншомовного спілкування]{Theoretical basis of modeling pedagogical conditions of forming the experience of independent cognitive activity of nonlinguistic students during the process of teaching ESP} 121-127

Король А. М.[Формування професійної компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва]{Formation of professional competence of the future teacher of musical art} 127-131

Кохановська О. В[Категорійний аналіз поняття «природничо-математична освіта дівчат»]{Definitional analysis of the notion «girls’ natural and mathematical education»} 131-135

Курчатова А. В.[Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з сім’єю з морального виховання дітей дошкільного віку (інноваційні форми роботи)]{Training of future educators for interaction with family on moral upbringing of preschool children (innovative forms of work)} 136-140

Литвиненко І. Ю.[Роль предметно-языкового интегрированного обучения в морских учебных заведениях]{Role of the content language learning at maritime educational institutions} 141-145

Луговенко Т. Г.[Аспекти формування репертуару дитячого хореографічного колективу як запорука виховання естетичного смаку суспільства]{Aspects of the formation of the children’s choreographic team repertoire as a pledge of aesthetic taste education of society} 145-151

Люй Цзін[Теоретико-педагогічний аналіз концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури]{Teoretiko-pedagogical analysis of the formation of concert-performing competence of foreign master’s students } 151-156

Лю Мяоні[Аналіз процесу сприйняття та відтворення українських фонем китайськими студентами на початковому етапі навчання у класі з постановки голосу]{Analysis of process of perception and reproducing of the Ukrainian phonemes the Chinese students on the initial stage in the class of the voice training} 157-162

Лян Хайє[Діагностика готовності студентів до застосування проектних технологій у процесі вокально-хорового навчання]{Diagnostics of students’ readiness for application of project technologies in the process of vocal-choral learning} 162-166

Лях Г. Р.[Педагогічні передумови становлення трудового навчання в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.]{The pedagogical preconditions of the settling of labour education in Ukraine in the second half of the XIXth – at the beginning of the XXth centuries} 165-169

Ляшкевич А. І.[Становлення і розвиток морської освіти в кадетських корпусах у ХІХ – на початку ХХ століття]{Foundation and development of maritime education in cadet corps in the 19th and early 20th centuries} 172-177

Магда П. М.[Впровадження у навчально-виховний процес коледжу мистецтв педагогічних умов формування патріотизму]{Introduction of pedagogical conditions of formation of patriotism in the educational process at Arts College} 178-182

Марчук В. В., Стаднік Н. В.[Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів]{Essence characteristics of the students’ value orientations} 183-187

Махиня Н. В.[Сучасний стан законодавчого супроводу освіти дорослих в Україні]{Modern legislative support of adult education in Ukraine} 187-193

Микитюк В. В.[Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив]{Reflections of Ivan Franko about educational problems: Shevchenko studing narrative} 193-199

Московчук Н.[Професійно-мовленнєва підготовка як педагогічна категорія]{Professional – linguistic preparation as a pedagogical category} 199-206

Мудрий М. [Методичні підходи до формування історичної пам’яті учнівської молоді у контексті впровадження профільної освіти]{Methodological approaches to the formation of the historical memory of students in the context of introduction of the profile education} 207-210

Мхитарян О. Д., Любенко О. А., Руденко К. В.[Формування методичної компетенції майбутніх фахівців-філологів засобами ІКТ]{Formation of methodical competence of future philologists by means of ICT} 211-217

Мішедченко В. В.[Особливості музичного навчання й виховання учнів четвертого класу загальноосвітньої школи]{Features of music training and education of the fourth grade pupils of the comprehensive school} 218-223

Наконечна С. П.[ Хмарний сервіс Google Classroom у процесі навчання студентів технологічних коледжів в умовах дистанційного навчання]{Google Classroom in the study process student’s technological College of distance learning} 223-227

Ненько Ю. П.[Етапи формувального експерименту з розвитку готовності курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності]{Stages of the forming experiment on the development of readiness of cadets of higher educational establishments of the State Emergency Service of Ukraine for professionally oriented communicative activity} 228-232

Нестеренко В. В., Бедрань Р. В.[Проблема виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку]{The problem of educating preschool children’s health culture} 233-239

Павинська Н. А.[Формування гуманістичного світогляду у майбутніх учителів засобами гуманістичної педагогіки]{Formation of the humanistic outlook of future teachers through means of humanistic pedagogy} 239-243

Пасічник О. С., Пасічник О. А.[Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у формі «діалогу культур»]{Providing «Dialogue of Cultures» Approach to Foreign Language Learning in the Context of Competence-based Education} 244-247

PELECH Ju., Juzyk O.[Cechy przygotowania zawodowego nauczycieli informatyki w Polsce]{The pecularities of IT teacher training in Poland} 248-254

Повстин О. В.[Досвід навчання фахівців у галузі безпеки людини в зарубіжних країнах: управлінський аспект]{The experience of training specialists in the field of human security in foreign countries: the aspect of management} 255-261

Проворова Є. Н.[Теоретико-методологічні основи методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу]{Theoretical and methodological basis of methodical preparation of the future teacher of music on the principles of praxeological approach} 262-269

Пронтенко К. В.[Обґрунтування інформативно значущих для навчання курсантів гирьового спорту компонентів фізичної підготовленості]{Substantiation of informing meaningful components of physical preparedness for teaching of cadets of kettlebell sport} 270-277

Путіловська Н. Б.[Педагогічні умови професійного спілкування викладача і студентів в процесі навчально-виховної діяльності]{Pedagogical Conditions of Lecturer-Student Communication in the Process of Teaching and Educational Activities} 278-281

Руда Г. С.[Прoблемa застосування гри у нaвчaльній діяльності та її висвітлення в педaгoгічній літерaтурі]{The problem of the use of the game in educational activities and its coverage in pedagogical literature } 282-285

Рускуліс Л. В.[Методологічна сутність категорії «лінгвістична компетентність» у сучасному освітньому просторі]{The essence of methodology of category «linguistic competence» in the modern learning space} 286-291

Рябуха І. М.[Зміна парадигми морської освіти на зламі століть (глобальні виклики)]{Change of maritime education paradigm at the edge of the century (global challenges)} 291-296

Свіржевський М. П.[Діяльність керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі]{The Activities of the Head of the Academic Institution in Modern Educational Environment} 296-300

Сенчина Н. Г.[Зміст та структура педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей]{Content and structure of pedagogical reflection of teachers of the humanities} 300-307

Скиба Ю. А.[Аналіз посадових вимог асистента кафедри закладів вищої освіти України та добір методики розроблення його професійного профілю]{Analysis of the job requirements of the assistant lecturer of the department of higher educational institutions of Ukraine and the methodology for developing his or her professional profile} 308-314

Слятіна І. А.[Дослідження рівня музично-естетичної вихованості учнів підліткового віку]{Study of the level of musical and aesthetic educatedness of the adolescent students} 315-319

Соколова Ю. І.[Структурування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання]{The structure of future Primary school teachers readiness to use the methods of distance learning} 320-326

Сологуб В. Д.[Розвиток навичок техніки читання нот з аркуша у гітариста]{The development of guitar player’s prima vista skills} 327-330

Сологуб В. Д., Піхтар О. А.[Педагогічна майстерність викладання музичних фахових дисциплін у виконавців]{Art of teaching of the music vocational subject schooling for performer} 331-335

Староста В. І.[Деякі аспекти соціальної та навчальної адаптації студентів-першокурсників у коледжі]{Some aspects of social and educational adaptation of first-year students in college} 336-342

Стельмах Н. В.[Психологічні засади педагогічної взаємодії]{Psychological Basics of Pedagogical Interaction} 343-347

Степанов В. А.[Педагогічні умови навчання майбутніх учителів музики мультимедійному аранжуванню в процесі фахової підготовки]{Pedagogical conditions of multimedia arrangement training of future teachers of music of in the process of professional preparation} 348-352

Стріхар О. І.[Логіка педагогічних процесів у патріотичному вихованні студента на заняттях музики]{The logic of pedagogical processes of patriotic education of a student in music classes} 353-357

Сунь Сінь.[Смислотворчість у саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики]{Meaning-creativity in the self-regulation of musical and performing actions of future music teachers} 358-362

У Ціжуй[Педагогічні умови формування художньої емпатії майбутніх учителів музичного мистецтва]{Pedagogical conditions for the formation of the artistic empathy of future music teachers} 363-366

Фрицюк В. А., Волошина О. В.[Професійний саморозвиток майбутніх учителів: аксіологічний аспект проблеми]{Professional self-development of future teachers: the axiological aspect of the problem} 367-371

Хайрудінов М. А.[Образование в условиях постиндустриального общества как педагогическая проблема]{Education in a post-industrial society as a pedagogical problem} 372-377

Чжан Бо[Методологічні підходи до розвитку художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики]{Methodological approaches to the development of artistic and evaluative skills of future music teachers } 378-382

Чжан Їн[Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у ВНЗ України]{Substantial components of the formation of the ethno-national performing style of future teachers of music and choreography from the PRC in universities of Ukraine } 383-388

Чжу Пен[Мотиваційні детермінанти музично-виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики]{Motivational determinants of musical-performing self-training of future music teachers} 388-393

Чинчева Л. В.[Стан сформованості диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі педагогічної практики]{State of conformity of the dirient-choice competence of the future music instructor in the proceeding of pedagogical practice} 393-397

Шарата Н. Г., Кедіс О. Ю.[Художньо-естетичне виховання студентської молоді миколаївського національного аграрного університету]{Artistically-aesthetic education of student young people of the Mykolaiv national agrarian university} 398-402

Шуляк С. А.[Тестова теорія та технологія в контексті історичного аналізу]{Test theory and technology in the context of historical analysis} 403-407

Юань Кай[Педагогічні умови формування виконавської стабільності майбутніх учителів музики]{Pedagogical conditions on formation of performance stability of future teachers of arts} 408-412

Ярошевська Л. В.[Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності кафедри музичного мистецтва]{Patriotic education of student young as a composition of public activity} 413-416