logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського



Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (61) травень 2018

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2019, №2 (61)

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Адобовська М. В.[Формування професійної компетенції майбутніх учителів географії засобами інформаційних технологій]{Formation of the professional competence of future teachers of geography by means of information technologies} 9-13

Андрієвська В. М.[Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі на сучасному етапі її модернізації]{ICTs at initial school at the modern stage of its modernization} 14-19

Баб’юк О. В.[Відбір професійно орієнтованого матеріалу для навчання майбутніх фахівців сфери туризму монологу англійською мовою]{Professional materials selection for teaching English monologue to prospective specialists in the field of tourism} 19-24

Балакірєва В. А.[Творчо-продуктивний етап підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів]{Creative-productive stage of preparation of future teachers to the organization of labor study of young schools} 24-28

Богдан В. О., Носенко Ю. Г.[Модель використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти]{The model of using cloud services Google in educational activities management of the pre-school education institution} 29-35

Бузенко І. В.[Еколого-валеологічна компетентність у підготовці майбутнього вчителя]{The essense of the ecological-valeological competence of the future teacher} 35-39

Білявська Т. М.[Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки]{Formation of linguistic competence of future teachers of the elementary school in the professional training process} 40-44

Ван Кан[Організаційно-накопичувальний етап формування емоційно-образного мислення студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів]{The organizational-accumulative stage of the formation of the emotional-figurative thinking of students of the faculties of the arts of pedagogical universities } 44-48

Ван Їсін[Вокально-педагогічна ерудованість майбутнього вчителя музики: етапи формування]{ Vocal and pedagogical erudition of the future teacher of music: stages of formation} 49-51

Васюк О. В., Ходос Є. І.[Діагностика готовності до професійної діяльності у майбутніх викладачів закладів вищої освіти]{Diagnostics of preparedness for professional activity in future lecturers of higher education institutions} 52-56

Гавран І. А.[Аналіз проблеми формування творчої особистості студентів у галузі аудіовізуального мистецтва]{Analysis of the problem of the formation of the creative personality of students in the field of audiovisual art} 57-62

Галущак І. В.[Наукові підходи до формування правової компетентності майбутніх економістів]{Scientific approaches to the legal competence formation of future economists} 63-67

Гевко І. В.[Геоінформаційні системи і технології як інноваційні інструменти регіонального управління]{Geoinformation systems and technologies as innovative instruments of regional governance } 68-75

Голубицька Н. А.[Етнопедагогічна культура майбутніх учителів музичного мистецтва як система і цілісність]{The ethnopedagogical culture of future teachers of musical art as a system and integrity} 76-80

Дрозд О. В.[Сімейні наративи Василя Сухомлинського]{Vasil Sukhomlynsky’s family narratives} 81-84

Дудікова Л. В.[Обґрунтування педагогічних умов формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти на пізнавально-пошуковому етапі]{Argumentation of pedagogical conditions for the formation of future doctors’ professional and ethical competence at higher medical educational institutions at the cognitive-search stage} 85-91

Зорочкіна Т. С.[Підготовка вчителів початкової школи у розвинених країнах Європейського Союзу]{Primary school teachers training in the developed countries of the European Union} 92-97

Казанжи І. В.[Використання педагогіки партнерства у підготовці майбутніх фахівців для нової української школи]{Use of partnership pedagogy in training future specialists for a new Ukrainian school} 97-101

Казанжи О. В.[Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з дитячої літератури]{Formation of a primary school future teachers’ intercultural communicative competence at the child literature lessons} 102-1106

Кардаш І. М.[Формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в театрально-сценічній діяльності]{Сhildren of preschool age creative abilities formation in the process of theatre and stage activity} 107-110

Кедіс О. В., Ладний А. В., Левченко А. В.[Актуалізація змісту навчального процесу у відповідності з потребами соціуму і культурному середовищу]{Actualizing the content of the educational process in compliance with the needs of the society and cultural environment} 111-116

Козир А. В.[Креативний напрям підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної роботи з учнями]{Creative direction of training future teachers of musical art for productive work with students} 116-119

Козяр М. В., Крівцов В. В.[Ілюстративний курс нарисної геометрії]{Illustrative course of descriptive geometry} 120-125

Конюхов С. Л.[Навчальні задачі з об’єктно-орієнтованого програмування як засіб формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів]{Educational tasks on object-oriented programming as a means of forming a professional competence of future software engineers} 126-131

Кучай Т. П., Кучай О. В, Орос Ільдіко.[Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій]{Іmproving educational process by means of multimedia technologies} 132-136

Кірдан О. Л.[Організаційні передумови розвитку вищої освіти в Україні у XVIII столітті]{Organizational preconditions for the development of higher education in Ukraine in the 18th century} 137-143

Лебідь О. В.[Змістовий компонент системи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури]{Content component of the formation of readiness of the future head of the comprehensive institution to strategic management in the master’s degree condition} 144-149

Лисенко О. А.[Застосування iнновацiйних технологiй при пiдготовцi професійних хореографів сучасного танцю]{Usage of innovative technologies while preparing professional choreographers of the contemporary dance} 150-155

Лю Цзін[Формування когнітивно-рефлексивного компонента вокального слуху підлітків на оцінювально-конструктивному етапі експерименту]{Formation of the cognitive-reflective component of vocal hearing of adolescents at the estimated constructive stage of the experiment} 156-159

Лісовська Т. А.[Ідеї В. Сухомлинського в музично-естетичній підготовці фахівців дошкільної освіти в умовах нової української школи]{Sukhomlynskyi’s ideas in musical-aesthetic training of preschool education specialists in the conditions of new ukrainian school} 159-164

Майба О. В.[Організація вокально-хорової діяльності у дошкільних освітніх закладах з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку]{Organization of vocal-choir activity in preschool educational centers with the care of age and psychological features of children of the age of primary age} 165-168

Малихіна Я. В.[Інформаційні технології в управлінні фінансами закладу вищої освіти як компонент взаємодії із зовнішнім середовищем]{Information technologies in financial management of institutions of higher education as a component of interaction with the external environment} 169-172

Марущак В. С.[Культура професійного мовлення студента як запорука успішності майбутнього педагога дошкільної та початкової освіти]{Culture of professional speech of the student as a guarantee of success of the future teacher of preschool and primary education} 173-178

Марціновська І. П.[Характеристика посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків]{A characteristic of post-traumatic stress disorder in children and adolescents} 178-184

Медведева А. О.[До питання створення маски від відліку існування первісності до витоків сценічного мистецтва]{To the issue of creating a mask from the baseline of existence of primacy to the origins of stage act} 184-189

Микитюк В. В.[Канон шкільної лектури в педагогічних мемуарах Івана Франка]{Canon of the school lecture in the pedagogical memoirs of Ivan Franko} 190-195

Олексюк О. Є.[Методичні засади формування лідерських якостей у студентів університету]{Methodological principles for forming the leadership qualities in university students} 195-200

Оліяр М. П.[Технологія діалогічного навчання як засіб реалізації комунікативного підходу в початковій школі]{Technology of dialogue teaching as a means of implementing a communicative approach in elementary school} 200-205

Осадча К. П.[ Аналіз тьюторських практик та досвіду підготовки тьюторів у Німеччині]{Analysis of tutorial practices and training experience of tutors in Germany} 206-210

Паршук С. М., Бордунова А. Ю., Дмитренко А. П. [ Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва]{Formation of general cultural literacy of the future primary school teachers by means of labor education} 211-214

Петриченко Л. А.[Підготовка молодших спеціалістів у педагогічному закладі вищої освіти: досвід та інноваційні тенденції в контексті докорінного реформування системиосвіти в Україні]{Preparation of junior specialists in pedagogical institutions of higher education: experience and innovation trends in the context of the fundamental reform of the education system in Ukraine} 214-220

Пшенична О. А.[Зміст і методика впровадження педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків]{The content and methodology of the introduction of pedagogical conditions for the formation of professional readiness of future border guard officers for risk analysis methods application} 220-226

Раковська М. А.[Компонентна структура формування та розвитку аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в університетах Польщі]{Component structure of the formation and development of the axiological potential of future teachers of a foreign language at universities in Poland} 226-232

Рассказова О. В.[Моніторингово-діагностичні дослідження розвитку соціальності учнів у класному середовищі як умова успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами у новій українській школі]{Monitoring and diagnostic studies of students’ social development in the classroom as a condition for the successful education of children with special educational needs in the new Ukrainian school} 232-238

Рускуліс Л. В.[Формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя української мови: дослідно-експериментальна робота]{Formation of the linguistic competence of the future ukrainian language teacher: research and experimental work} 239-244

Самойленко В. В., Григорьєва В. Б.[Дослідження умовних екстремумів функціоналів в Гільбертовому просторі в курсі математичного аналізу при підготовці майбутніх учителів-математиків]{Investigation of conditional extremes of functionals in Hilbert space in the course of mathematical analysis in the preparation of future mathematics teachers} 245-250

Сарновська Н. І.[Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців сфери туристичного бізнесу]{Foreign language communicative competence formation of the future specialists in tourist business sphere} 251-256

Староста В. І.[Методи інтерактивного навчання: сутність, класифікація]{Interactive learning methods: essence, classification} 256-262

Січко І. О., Яковець О. Р.[Підготовка майбутнього вчителя загальноосвітньої школи І ступеня до формування екологічної компетентності учнів]{Preparing the future teacher general learning school and steps to forming the ecological competence of teachers} 262-266

Тесленко С. О.[Проблема національно-патріотичного виховання дітей у педагогічній спадщині Г. Ващенка]{The national-patriotic education of children in the pedagogical heritage of G. Vashchenko} 266-270

Тимченко А. А.[Організація проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи у вищому навчальному закладі]{Organization of the project activity of future teachers of the initial school in the higher educational institution} 271-275

Трифонова О. С., Барановська Ю. В.[Формування фонетичної компетенції в дітей середнього дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності]{Children of the middle pre-school age phonetic competence formation in the process of artistic and speech activity} 276-281

У Сінмей[Діагностування готовності магістрантів вищих закладів педагогічної освіти України до інструментально-виконавської діяльності]{Diagnosis of readiness of undergraduates of higher pedagogical educational institutions of Ukraine for instrumental-performing activities} 282-286

Хайрудінов М. А.[Современные модели воспитания в дошкольных учреждениях мира]{Modern models of education in pre-school institutions of the world} 287-293

Харьківська А. В.[Організація та контроль проходження практики майбутніми педагогами в закладах освіти]{ Organization and control of the practice of future teachers in educational institutions} 294-299

Хлопик І. В.[Історія розвитку проблеми лінгвістики]{History of development of the problem of linguistics} 300-303

Хом’юк І. В.[Зміст та структура курсу «Сучасні педагогічні технології у вищих навчальних закладах» для підготовки докторів філософії]{Сontent and structure of the course «Modern pedagogical technologies in higher educational institutions» for preparation of philosophy doctors} 304-309

Чайка М. А.[Мок’юментарі як особливий «стиль» кіновиробництва]{Mockumentary as a special «style» of filmmaking} 310-315

Чернецька М. А.[Зв’язок соціальних ризиків та життєвих перспектив реабілітованих наркозалежних]{The connection of rehabilitated drug-dependent people social risks and life perspectives} 315-319

Чжу Чжень[Основні підходи до формування слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва]{Basic approaches to the formation of auditory representations of future teachers of musical art} 320-323

Чинчева Л. В..[Поетапна методика формування диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі педагогічної практики]{Phased method of forming the conductor-choral competence of the future music teacher in the process of pedagogical practice} 323-328

Шоробура І. В.[Теоретичні аспекти технології школи «Саммерхілл» О. С. Нілла]{Theoretical aspects of technology of A. S. Neill’s school “Summerhill”} 329-332

Яблонська Т. М.[Чинники саморозвитку студента в ракурсі реформування системи вищої освіти]{Factors of student’s self-development in the context of the reforming of higher education system} 333-338

Якименко С. І., Іванець Н. В.[Умови формування уявлень в учнів початкової школи про багатогранність культур в Україні та світі загалом]{Formation conditions of primary school pupils’ ideas about the culture versatility in Ukraine and in the world in general} 338-342

Якименко С. І., Тарасюк А. М.[Особливості хореографічної діяльності як засобу гармонійного розвитку дітей 6–10 років у позашкільних закладах освіти]{Features of choreographic activity as a means of harmonious development of children 6–10 years in extracurricular education} 343-347

Бабаян Ю. О.[Діагностика мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни]{Diagnostic of motivational readiness student young people for defense of fatherland} 347-351

Вдовиченко Р. П.[Актуальні проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості у науковій спадщині В. О. Сухомлинського]{The actual problems of individual’s formation of value orientations in scientific heritage of V. Sukhomlynsky} 351-355

Кисленко Д. П.[Професійна підготовка майбутніх фахівців з охоронної діяльності та безпеки: європейський досвід]{Professional training of future specialists in security activity and safety: European experience} 356-361