logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 3 (62) вересень 2018 (Том 1)

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2018, №3 (62). вересень 2018. Том 1.

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Адаменко О. О.[Компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського]{Comparative analysis of pedagogical ideas of waldorf education of R. Steiner and humanistic education of V. O. Sukhomlynsky} 7-12

Берегова М. В.[Формування образу вчителя інклюзивного класу в творчості В. О. Сухомлинського]{Image of inclusive class teacher formation in the works of V. O. Sukhomlynskyi} 12-16

Богуш А. М.[Дитиноцентризм Василя Сухомлинського в педагогічному вимірі століття]{Vasily Sukhomlinsky Childcenterdness in the pedagogical dimension of the century} 17-21

Бондаренко Н. В.[Використання спадщини В. Сухомлинського у формуванні основ духовних цінностей старших дошкільників]{Use of V. Sukhomlynsky’s heritage in formation of the basis of the spiritual valuesof senior preschool children} 22-26

Будак В. Д.[Патріотичне виховання молоді крізь призму ідей Василя Сухомлинського]{Patriotic education of young people crossing the prize of Vasil Sukhomlinski ideas} 27-31

Голубицька Н. В.[Основні функції етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського]{Тhe main functions of the ethnopedagogical culture of the future music teacher in the pedagogical heritage of V. А. Sukhomlinsky} 31-34

Данильченко І. В.[Підготовка майбутніх вихователів до формування навичок сталого розвитку в дітей дошкільного віку засобом творів В. Сухомлинського] {Future teachers’ training to formation of skills focused on sustainable development of preschoolers by means V. Sukhomlynskyi works} 35-41

Іщенко А. М.[Етнокультурний простір як фактор соціалізації дітей за В. О. Сухомлинським]{Ethnocultural space as factor of children socializationaccording to V. O. Sukhomlinsky} 41-46

Казанжи О. В.[Виховання почуття патріотизму студентської молоді на основі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського]{The up-bringing of student youth’s patriotism on the basis of V. O. Sukhomlynski’s ideas} 47-50

Калініченко Н. А.[Навчання обдарованих учнів у дидактичній системі Василя Сухомлинського]{Teaching Gifted Students in the Didactic System of Vasily Sukhomlinsky} 51-56

Кардаш І. М., Лушпай Т. М.[Виховання духовності дітей старшого дошкільного віку за художніми творами В.О. Сухомлинського]{Teaching Gifted Students in the Didactic System of Vasily Sukhomlinsky} 57-62

Карсканова С. В.[Психологічне благополуччя особистості сучасного педагога як втілення ідей В. О. Сухомлинського про щасливого педагога]{The psychological well-being of personality of the modern teacheras the implementation V. O. Sukhomlinsky’s ideas about the happyness of teacher} 63-68

Кім О. В.[Музично-естетичне виховання в освітніх системах В. О. Сухомлинського і Республіки Корея]{Music and aesthetic education in educational systems V. O. Sukhomlinskiy and the Republic of Korea} 68-74

Кічук Н. В.[Педагогіка партнерства із сім’єю у контексті сухомлиністики]{Pedagogy of partnership with the family in the context of a sukhomlynystics} 75-79

Кузьмінський А. В.[Генеза людиноцентричної педагогіки – від афінської виховної системи до китайської концепції менеджменту щастя]{Genesis of human-centered pedagogy – from the athenian educational system to the chinese concept of happiness management} 79-84

Курчатова А. В.[Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на засадах ідей В. О. Сухомлинського]{Formation of moral and ethical sphere of preschool age children on the basis of ideas V. О. Sukhomlynsky} 85-89

Машовець М. В., Карнаухова А. В.[Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В. О. Сухомлинського]{The values of the preschool childhood in the literature heritage of V. O. Sukhomlinsky} 90-95

Мусієнко-Репська В. В.[Засоби естетичного виховання молоді в педагогічній спадщині В. Сухомлинського]{Means of aesthetic education of children and young people in the pedagogical heritage of V.Sukhomlynsky} 95-99

Наровлянський О. В.[Туризм і краєзнавство в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського]{Tourism and Local History Studies in the Pedagogical Heritageof V. O. Sukhomlynskyi} 100-103

Наточій А. М.[Vasil Sukhomlynskiy system of education:from teaching school to person self-realization school]{Виховна система Василя Сухомлинського:від школи навчання до школи самореалізації особистості} 104-108

Олексюк О. Є.[Формування якостей лідера-патріота в учнівської молоді за системою В.О.Сухомлинського]{Formation of qualities of leader-patriot in udhr men by the system of V. O. Sukhomlinsky} 109-113

Павлова О. В.[Принцип партнерства у педагогічній системі В. Сухомлинського]{Principle of partnership in V. Sukhomlynsky’s pedagogical system} 114-118

Рехтета Л. О.[Підготовка майбутніх фахівців початкової ланки освіти до впровадження ідей формування здорового способу життя (за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського)]{Training the elementary school future specialists for the implementation of ideas of healthy lifestyle formation (according to the pedagogical heritage of V. O. Sukhomlynskyi)} 118-123

Рогачко М. В.[Василь Сухомлинський: від творчого вихователя – до творчого вихованця]{Vasyl Sukhomlynskyi: from a creative educator to a creative boarder} 123-128

Савінова Н. В., Борулько Д. В., Корнієнко І. В.[Здоров’язбережувальна концепція В. Сухомлинського і превентивна логопедія]{Helth and safety concept V. Sukhomlinsky and privental logo ape} 129-134

Семчук С. .[Актуальність педагогічних ідей Василя Сухомлинського у становленні дитинства в сучасному інформаційному суспільстві]{Actuality of Vasyl Sukhomlinsky’s pedagogical ideas in the formation of childhood in the modern information society} 134-140

Середа І. В., Збишко Є. В.[Інклюзивне навчання в системі педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського]{Inclusive education in the system of pedagogical views of V. A. Sukhomlinsky} 140-144

Соколовська О. С.[Освітньо-виховний простір як середовище формування особистості дітей старшого дошкільного віку з погляду В. О. Сухомлинського]{Educational and upbringing space as the environment for the personality of senior preschool age children formation from the view of V. O. Sukhomlynskyi} 145-149

Стельмах Н. В.[Психолого-педагогічні умови організації науково-дослідницької діяльності студентів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського]{Psychological and pedagogical conditions of organization of students research activity in the context of V. O. Sukhomlynskyi pedagogical heritage} 150-154

Степанова Т. М.[Розвиток соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку в педагогічному вимірі Василя Сухомлинського]{Social skills and behaviour development of preschool children in the pedagogical dimension of Vasyl Sukhomlynsky} 155-159

Cургова С. В.[Виховна система В. О. Сухомлинського як основа формування моральних якостей майбутніх фахівців]{V. O. Sukhomlinsky educational system as a basis for the formation of moral qualities of future specialists} 159-164

Тесленко С. О.[Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в контексті педагогіки Василя Сухомлинського]{National-Patriotic education of preschool children in the context of pedagogy of Vasily Sukhomlinsky} 165-169

Тимченко А. А.[Багаторічна дружба та наукова співпраця видатних українських педагогів В. О. Сухомлинського і М. М. Грищенка]{Longstanding friendship and scientific cooperation of prominent Ukrainian educators V. O. Sukhomlynsky and M. M. Gryshchenko} 170-173

Хайруддінов М. А.[Вплив народної педагогіки на педагогічну творчість В. О. Сухомлинського]{The influence of folk pedagogy on the pedagogical creativity of V. А. Sukhomlinsky} 173-177

Царенко О. О., Кривцов А. В.[Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського у сучасній нумізматиці і фалеристиці України]{Life and pedagogical activity of V. O. Sukhomlynskyi in modern numismatics and faleristics of Ukraine} 178-181

Шевчук Л. В.[Від читання тексту – до текстотворення (за матеріалами педагогічної спадщини В. Сухомлинського)]{From reading – to textback (based on the materials of the pedagogical heritage V. Sukhomlynsky)} 181-185

Лі Ян [Розвиток емоційної чутливості майбутнього вчителя музики у творчому надбанні В. О. Сухомлинського]{The development of the emotional sensitivity of the future music teacher in the creative heritage of V. A. Sukhomlinsky} 186-189