logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 3 (66) вересень 2019

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2019, №3(66)

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Бахтін А. М., Туртаєв Ю. В.[Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі]{The motivation of the desire of student youth to patriotism in the modern environment} 9-13

Бердій Х. В.[Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі]{Рatriotic upbringing of younger students in class work} 14-19

Берегова М. І.[Форми роботи зі студентами-логопедами як основа фахової підготовки]{Forms of work with speech therapists as a basis for professional training} 20-24

Біланчин Я. М., Адобовська М. В., Попельницька Н. О.[Система формування готовності студентів-географів одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі]{ System of forming readiness of geographer students of the Odessa I. I. Mechnikov national university for future professional activities at secondary and higher schools} 25-30

Бочков П. М.[Методы развития и коррекции равновесия у дошкольников]{Balance state development and correction methods in preschool children} 31-36

Варварук М. М.[Лінгводидактичні засади формування діалогічної компетентності учнів початкової школи]{Linguistic principles of formation of dialogic competence of elementary school students} 37-41

Васильєва Л. Л.[Семантика форми в рок-музиці: художньо-педагогічний аспект (на прикладі hard-and-heavy)]{Semantic of the form in rock-music: art-pedagogical aspect (on example of hard-and-heavy)} 42-47

Вичалковська Н. В.[Дані різноманіття фауни гідрологічного заказника «Солоне озеро» як плідний результат науково-дослідної роботи із залученням студентів]{Data on the fauna diversity of the Salt Lake hydrological reserve as a fruitful result of research work with involving students} 48-52

Волошинов С. А.[Використання інформаційно-освітніх середовищ у професійній підготовці майбутніх морських фахівців: аналіз досвіду]{The use of information-educational environment in the training of future marine professionals: analysis of experience} 53-58

Гевко І. В.[Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі]{Illustrative and cognitive functions of computer graphics in the educational process} 59-65

Hladyshev V. V., Daskal N.[Dmytro Kremin`s Poetical Admonition]{Dmytro Kremin`s Poetical Admonition} 66-70

Годованюк Т. В.[Системний підхід як основа методичної підготовки майбутніх учителів математики]{A systematic approach as a basis for methodological training of the future Mathematics teachers} 71-75

Граматик Н. В.[Професійна підготовка майбутнього вчителя біології: базові теорії природничо-наукового дискурсу]{The professional training of a future biology teacher: basic theories of natural scientific discourse} 76-82

Гречановська О. В.[Методологічні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей]{Methodological grounds of the formation of conflictological culture of future specialists of technical specialties} 83-89

Дудка Т. Ю.[Педагогічний потенціал соціального волонтерства студентської молоді в умовах військово-політичної нестабільності України]{Pedagogical potential of the student social volunteering activities under the conditions of military and political instability in Ukraine} 90-94

Жигінас Т. В.[Глобалізаційні тенденції в освіті. фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва – гедоністичний підхід]{Globalization trends in education. Professional training of future teachers of musical art is a hedonistic approach} 95-102

Заболотна О. А., Підгаєцька А. В.[Участь студентів канадського університету Альберти в управлінському процесі ЗВО]{Canadian University of Alberta Student Participation in Higher Education Institution Governance} 103-107

Kaminska І. Т.[Aspects of using dictionaries in the process of academic english teaching and acquisition]{Aspects of using dictionaries in the process of academic english teaching and acquisition} 108-113

Кисличенко В. А., Шлапак А. І.[Діагностика сформованості фонематичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій]{Diagnosis of the formation of phonemic processes in children with ONR III level by means of computer technologies} 114-119

Корнещук В. В.[Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи]{Functional competent approach to master training of future social work specialists} 120-126

Кузьменко Ю. О.[Використання новітнього методу «перевернутий клас» (flipped classroom) для навчання курсантів та офіцерів вищих військових закладів освіти іноземної мови]{The use of the modern “Flipped classroom” method for teaching cadets and officers of higher military educational institutions a foreign language. – Article} 127-132

Курінна Л. В.[Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки]{Model of formation of social and cultural competence of social workers to-be in course of professional training} 133-138

Куцин Е. К.[Педагогічний потенціал арт-терапевтичного впливу музичного мистецтва]{Pedagogical potential of art-therapeutic influence of musical art} 139-143

Ласточкіна О. В., Лянни О. В., Литвиненко В. А.[Сучасні напрями роботи з сім’єю, що виховує дитину з порушеннями мовлення]{Contemporary approaches to working with a family educating a child with speech disturbance} 144-149

Лімін Вей.[Діагностика творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва]{Diagnosis of creative self-realization of undergraduates in musical art} 150-155

Лелека В. М.[Шляхи та засоби формування патріотизму студентської молоді у поза навчальній виховній діяльності]{Ways and means of formation of patriotism of student youth in extracurricular educational activity} 156-160

Лісова Л. І.[Особливості труднощів на етапі скороченого запису арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ]{Peculiarities of difficulties at the stage of abridged recording of arithmetic tasks by younger schoolchildren with severe speech disorders} 161-166

Маковський Д. О.[Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики]{Development potential of information and communication technologies for formation of music understanding in primary school pupils} 167-171

Мізюк В. А.[Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти]{Blended learning as a modern educational technology for integrating the learning process in education institutions} 172-177

Муращенко О. В.[Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання]{The Criterias, indicators and levels of preparedness of primary school teachers for integrated learning} 178-185

Петренко О. М.[Музичний код поезії Дмитра Кременя]{Music code of poetry Dmitry Kremeny} 186-190

Ревенко Н. В.[Український фортепіанний концерт в репертуарі майбутнього вчителя музичного мистецтва]{Ukrainian piano concert in the repertoire of the future teacher of music art} 191-195

Русалкіна Л. Г.[Стан англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти]{The state of English-language training of future doctors in medical universities} 196-201

Сироткіна Ж. Є., Чеботар Л. І.[Розвиток музичних здібностей дітей в процесі вокально-інтонаційної діяльності]{The development of musical children’s health in the process of vocal and intonational diyalnost} 202-206

Ситченко А. Л.[До поняття і структури формування компетентного читача у шкільному курсі української літератури]{To the concept and structure of a competent reader formation in a school course of ukrainian literature} 207-211

Сіює Пен[Критеріальна структура сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання]{Criteria structure of the formation of timbral hearing of future music teachers in the process of instrumental learning} 212-215

Скиба Ю. А.[Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України]{The profile of the professional competences for the associate professor of the higher education institution of Ukraine} 216-225

Соколовська О. С.[Моральне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі нової української школи]{The children’s moral education on the basis of pedagogical idea of Vasyl Sukhomlynsky in the educational space of the new ukrainian school} 226-231

Староста В. І.[Підходи до сутнісної характеристики готовності студентів до професійної діяльності]{Approaches to the essential characteristic of students’ readiness for professional activity} 232-237

Стеблюк С. В.[Професійна компетентність майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, її структура]{Professional competence of future specialists of entrepreneurship, trade and exchange activities, and their structure} 238-243

Хайрудінов М. А.[Реалізація наступності сумісної діяльності закладів дошкільної освіти і початкової школи з формування готовності до шкільного навчання]{Mplementation of pre-administration of joint activity of doo and advanced school on formation of preparedness to school education} 244-248

Чжан Чун.[Результати діагностики акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацької діяльності]{Diagnostic results of the acmeological culture of future music teachers in the process of singing} 249-254

Чередник А. А.[Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів]{Contemporary Concepts of Inclusive Education in North American and Ukrainian Studies} 255-261

Шовкопляс О. М.[Формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності з дошкільниками у вітчизняній та зарубіжній освітній теорії й практиці]{Forming future preschool teachers’ readiness to health-saving activity with preschoolers in domestic and foreign educational theory and practice} 262-268

Шумовецька С. П.[Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання діалогічних методів навчання]{Pedagogical conditions for the formation of the future border guard officer professional culture: the use of dialogical teaching methods} 269-273

Юаньсінь Ван.[Гедоністичний підхід у музично-ритмічній компетентності майбутніх учителів музики і хореографії]{Hedonistic Approach in the Musical-Rhythmic Competence of Future Music and Choreography Teachers} 274-277

Якубовська М. С., Будзінська В. М.[Система аксіологічних цінностей у творчості Тараса Григоровича Шевченка – важлива складова формування особистості сучасних студентів]{The system of axiological values in the work of Taras Shevchenko – an important component of the formation of personality of modern students} 278-283