logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 4 (67) грудень 2019

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2019, №4(67)

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Бабенко К. П.[Активізація навичок монологічного мовлення студентів молодших курсів неспеціальних факультетів шляхом застосовування англомовного художнього тексту]{Intensification of monologue skills of the first-year and second-year students of non-special departments by usage of English feature text} 9-14

Березовська Л. І.[Формування професійно-спрямованого мовлення у структурі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників]{Formation of professionally directed speech in the structure of professional training of future social workers} 15-20

Біда О. А., Кузьмінський А. І., Кучай Т. П., Кучай О. В., Сулим О. І.[Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі]{Professional position of the pedagogue on the implementation of english education in modern ukrainian primary school} 21-25

Білик Р. М.[Гендерний підхід як умова підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу]{ Gender approach as a condition of preparation of future social educators to gender socialization of pupils of internal type institutions} 26-31

Бірюк С. В., Семерджян М. Г., Бірюк В. В.[Багатофункціональна підготовка стрибунів у висоту в річному макроциклі]{Multifancton training of high jampers in one-year macrocycle} 32-36

Будак В. Д.[Патріотичне виховання молоді в глобалізаційний вік: зарубіжний досвід]{Patriotic education of youth in the globalization age: foreign experience} 37-40

Булгару Н. Б.[Технологія викладання німецької мови в умовах використання різних моделей дистанційного навчання]{German language teaching technology in the context of different models of distance learning} 41-46

Мін ГАО[Сутність вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва]{The essence of the vocal performance experience of future teachers of musical art} 47-50

Горошкіна О. М.[Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу]{Updating the content of the methodological training of future Ukrainian language and literature teachers for the implementation of the competency-based approach} 51-56

Грицак Н. Р.[Реалізація компаративної лінії у підручниках і посібниках із зарубіжної літератури для вищої школи]{Implementation of the Comparative Line in the World Literature Textbooks and manuals for High school} 57-62

Юе ГУАНЬ[Основні чинники сучасної вокально-виконавської підготовки студе нтів згідно структури національного менталітету в контексті українських співацьких традицій]{Main factors of modern vocal-performance training of students under the structure of the national mentality in the context of the ukrainian spinish} 63-68

Заскалета С. Г.[Тенденції професійної підготовки фахівців педагогічного профілю: застосування міжпредметних зв’яків]{Trends of professional training of future teachers: application of interdisciplinary connections} 69-72

Кардаш І. М.[Формування емоційно-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами театралізації]{Theatre acting as a means of emotional and expressive side of senior preschoolers speech formation} 73-76

Карсканова С. В.[Психологічне благополуччя майбутнього логопеда як основа фахової підготовки]{Psychological well-being of the future speech therapist as a basis of professional training} 77-81

Костюк С. С.[Лінгвокультурологічний компонент мовної підготовки іноземних студентів у процесі навчання української мови]{Linguocultural component of foreign students’ language training in the process of Ukrainian language training} 82-87

Кузьменко В. В., Чух Г. П.[Суперечливість тенденцій розвитку післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін півдня України в 1959–1984 рр.]{Contradiction of trends of development ofpostgraduate education of teachers of philological disciplines of the South of Ukraine in 1959–1984} 88-92

Курчатова А. В.[Сучасна українська сім’я та її погляди на формування патріотизму в дітей старшого дошкільного віку]{The modern ukrainian family and its attitudes for the formation of patriotism of older preschool children} 93-99

Леврінц М. І.[Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США]{Ontology of professional competency of prospective foreign language teachers in the USA} 100-106

Малишева Л. С.[Соціальний розвиток підлітків з обмеженими можливостями: ресурси інклюзивної освіти]{Social development of adults with disabilities: inclusive education resources} 107-111

Міленіна Г. С.[Забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти на засадах нової української школи засобами квест-технології]{Providing of continuity of preschool and primary education on principles of new ukrainian school by facilities of quest-technology} 112-116

Набатов С. М.[Проблема визначення «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження]{The problem of determining the “professional training of future theater artists” in the comparative research category} 117-123

Нагорна О. В.[Методика діагностики та моніторингу інклюзивної готовності педагогів]{The technique of diagnosing and monitoring of inclusive readiness of teacher} 124-128

Никифорчук-Падура І. А.[Особливості діагностування готовності педагогів закладів позашкільної освіти до взаємодії з батьками]{Peculiarities of diagnosing readiness of educatosfrom extracurricular educational institutions to interact with parents} 129-133

Олексюк О. Є.[Формування та розвиток у студентів університету лідерських якостей у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін]{Formation and development in students of leadership quality students in the process of teaching psychological and pedagogical disciplines} 134-138

Паршук С. М.[Підготовка майбутніх учителів до формування національної свідомості у здобувачів початкової освіти]{Preparing future teachers to shape the national consciousness of primary school students} 139-142

Попова Л. О.[Особливості організації самостійної роботи учнів ліцею з української мови]{Distinctive features of independent work organization at Ukrainian language lessons forthe Lyceum students} 143-148

Продан Л. А.[Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів у системі уроків в педагогічній концепції В. О. Сухомлинського]{Supervision and evaluation of students ‘activities in the learning system in the pedagogical concept of V. O. Sukhomlinsky} 149-153

Пустовойченко Д. В.[Професійна мобільність як складова полікультурної компетентності майбутніх психологів під час вивчення іноземної мови]{Professional mobility as a component of multicultural competence of future psychologists in the process of learning foreign languages} 154-158

Раковська М. А.[Ціннісні орієнтації особистості майбутнього вчителя іноземної мови в системі освітнього процесу]{Valuable orientations of future foreign language teacher’s personality in the educational process} 159-164

Рогальська-Яблонська І. П., Корінна Г. О.[Правова соціалізація вихованців закладів інтернатного типу: сутність та особливості]{Legal socialization of pupils of internal type institutions: essence and features} 165-170

Романчук Н. О., Майборода О. В., Романчук Н. О.,[Сучасні теоретико-методологічні підходи до підготовки майбутніх інженерів у вищих технічних закладах освіти]{Current theoretical and methodological approaches to future engineers’ training in higher technical educational institutions} 171-175

Руденко Ю. А.[Компоненти професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти]{Сomponents the professional and methodical direction of the cultural and speech personality of future educators of preschool educational institutions} 176-181

Рускуліс Л. В.[Когнітивно-комунікативний підхід у методичній системі формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури]{Тhe cognitive-communicatice approach in the methodical system of the linguistic competence formation of the future teachers of the ukrainian language and literature} 182-187

Садовенко С. Г.[Формування організаційно-педагогічних умов підготовки та розвитку психолого-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу]{Formation of organizational and pedagogical conditions of preparation and development of psychological and pedagogical competence of teachers of special disciplines of technical college} 188-192

Сидоренко О. Л.[Приватна і громадська ініціатива в розвитку вищої школи країн Європи та Америки]{Private and public initiative in the development of higher education in Europe and America} 193-198

Січко І. О.[Компетентнісний підхід до еколого-природничої підготовки майбут ніх педагогів у вимірах вимог сталого розвитку]{A competence approach to environmental and natural training of future teachers in the measurements of the sustainable development requirements} 199-204

Слижук О. А.[Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід]{System of study by teens of modern Ukrainian poetry: methodological and literary approach} 205-210

Староста В. І.[Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності]{Main structural components students’ readiness for professional activity} 211-216

Степаненко В. І.[Об’єкт-суб’єктний компонент системи профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти]{The object-subject component of the gifted pupils’ deviant behavior prevention system in general secondary education institutions} 217-223

Степанова Д. В.[Компонентно-структурний аналіз професійно-дипломатичного спілку вання майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин]{Сomponent-structural analysis of professional-diplomatic communication of future professionalsfrom international economic relations} 224-228

Тесленко С. О.[До проблеми формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі]{On the problem of forming the communicative readiness of pre-school children for school} 229-234

Цуркан М. В.[Роль мови у процесах гуманізації, гуманітаризації та демократизації вищої медичної освіти]{Role of language in processes ofhumanization, humanitarization and democratization of higher medical education} 235-241

Чжан Чун[Методичний аспект формування акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацького навчання]{Methodological aspect of the formation of acmeological culture of future music teachers in the process of singing training} 242-246

Чумаченко О. Ю., Козубенко О. С.[Педагогічні особливості використання інноваційних технологій біомеханіки у тренувальному процесі спортсменів єдиноборців]{Pedagogical features of the use of innovative biomechanics technologies in the training process of martial arts athletes} 247-250

Шестакова Т. В.[Особливості впровадження коучінгу в підготовці вчителів початкових класів]{Features of the introduction of coaching in the training of primary school teachers} 251-256

Янс Інші[Формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва – психолого-педагогічна проблематика]{Formation of vocal and performing competence of a future teacher of musical art – psychological and pedagogical issues} 257-262

Якименко П. В.[Формування технологічної готовності майбутніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників засобами інноваційних технологій]{Formation of technological ready for future foreign language teachers for professional teaching of pupils with innovation technology} 263-266

Яремчук Н.В., Тиршу В. В.[Творчість І. Драча в контексті розвитку сучасного літературного компаративізму]{The work of I. Drach in the context of the development of modern literary comparativism} 267-271

Малежика П. М.[Вебінар як форма організації практико-технічної підготовки майбутніх IT-фахівців]{Webinar as a form of organization of practical and technical training of future IT-professionals} 272-277

Василенко Л. І.[Рівнева характеристика збагачення словника молодших дошкільників у процесі фізичного виховання]{Level characteristics of young preschoolers vocabulary enrichment in the process of physical education} 278-282