logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (68) лютий 2020

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2020, № 1 (68)

[Титул]{Title}
[Зміст]{Contents}
Авраменко К. В.[Особливості вдосконалення математичної грамотності майбутніх учителів початкової школи]{The features of the improvement of mathematical literacy of future primary school teachers} 9-13
Арешина Ю. В., Беспалова О. О., Авраменко Н. Б.[Професійна діяльність фахівця з фізичної терапії та ерготерапії]{Professional activity of a specialist in physical therapy and occupational therapy} 14-18
Аристова Л. С.[Патріотичне виховання другокласників НУШ у процесі вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво»]{Methodicalbases of training future teachers to patriotic education of students in school 4th classes art lessons of musical} 19-23
Bebko S. V.[The role of a pedagogical staff for providing the quality of higher education]{The role of a pedagogical staff for providing the quality of higher education} 24-28
Букатова Г. М., Федорова О. В., Яренчук Л. Г.[Технологія дистанційного навчання природничих наук учнів загальноосвітніх навчальних закладів]{Remote learning technology in the natural sciences of secondary school students} 29-36
Бялик О. В.[Шляхи використання зарубіжного досвіду в системі статевого виховання учнівської молоді України]{The ways of using foreign experience in the system of sex education for young students of Ukraine} 37-42
Веньфен Чень.[Основні закономірності формування фортепіанної надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у контексті евристичного підходу]{The main regularities of the piano reliability of students of art faculties of pedagogical universities in the context of a heuristic approach} 43-46
Глазунова І. К.[До питання інтерпретації творів Ф. Шопена в роботі майбутнього вчителя музичного мистецтва]{On the interpretation of the works of F. Chopin in the work of the future teacher of musical art} 47-50
Гуань Юе.[Аксіологічний підхід у процесі формування готовності магістрантів до вокально-виконавської діяльності]{Axiological approach in the process of formation of readiness of undergraduates for vocal performance} 51-55
Гурін Р. С., Кушнірук А. С., Яцій О. М.[Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх учителів]{Pedagogical conditions of future teachers acmeological formation} 56-62
Долгопол О. О., Кір’янова О. В.[Вибір навчальних текстів як педагогічна проблема]{Choice of educational texts as a pedagogical problem} 63-67
Дудка Т. Ю.[Соціокультурне відродження Кременецького ліцею під польським протекторатом міжвоєнного періоду]{Socio-cultural release of the Kremenets Lyceum under the Polish Protectorate the intermediate period} 68-73
Жигинас Т. В., Нагорна О. В.[Осмислення значущості інтерпретації у вокальному виконавстві майбутнього вчителя музичного мистецтва: герменевтичний підхід]{Understanding the importance of interpretation in the vocal performance of a future music teacher. The hermeneutic approach} 74-78
Інші Янс.[Когнітивно-аксіологічний підхід формування вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва]{Cognitive-axiological approach to the formation of vocal-performing competence in the professional training of future teachers of musical art} 79-83
Іваненко С. В.[Інституціональна парадигма і функціональність концепції вивчення іноземних мов]{Institutional paradigm and functionality of the foreign languages learning concept} 84-89
Іванов О. К., Іванова В. Л.[Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності]{Cross-cultural communication in the context of artistic activity} 90-95
Іванова В. В.[Аналіз курсів та програм професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії]{Course analysis and professional development programs of preschool education in universities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland} 96-103
Іванюк М. В.[Робота над християнськими мотивами: етап підготовки до сприйняття художнього твору (на прикладі новели О’генрі «Дари волхвів»)]{Work on Christian Motives: The Stage of Preparing for the Perception of Fiction (using O’Henry’s short story “The Gifts of Magi” as the example)} 104-109
Княжева І. А.[Професійне становлення майбутніх педагогів в умовах університетської освіти]{Professional establishment of future teachers under the university education} 110-115
Койчева Т. І., Галіцан О. А., Лян Цзе.[Критеріальний підхід до формування естетичної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей]{Criteria approach to formation of aesthetic competence of future teachers of humanities} 116-121
Колесник А. Г.[Конфлікти та їх вирішення в процесі комунікативної взаємодії учасників педагогічного процесу закладу дошкільної освіти]{Conflicts and their solutions in the process of communicative interaction of participants of the pedagogical process in the preschool education institution} 122-126
Корнещук В. В.[Співробітництво зі стейкхолдерами як передумова якості вищої освіти]{Collaboration with stakeholders as a prerequisite for higher education quality} 127-132
Кучменко Е. М., Козир А. В.[Духовність і музична культура доби революційного класицизму (педагогічні студії)]{Spirituality and musical culture of the revolutional classicism (pedagogical studios)} 133-139
Лисенко Я. О., Худієнко Ю. М.[Художньо-естетичний розвиток вокальної культури як наукової категорії]{Artistic and aesthetic development of vocal culture as a scientific category} 140-144
Лянна О. В., Сущенко О. М.[Специфіка професійної діяльності магістрів з фізичної терапії та ерготерапії]{Specificity of professional activity of masters in physical therapy and ergotherapy} 145-148
Майборода Р. В.[Мобільність викладачів у рамках програми ERASMUS – програми Європейського Союзу з обміну студентів та викладачів між університетами]{Mobility of teachers within the framework of the ERASMUS program – the European Union program for students and teachers exchange between universities} 149-155
Малишевський О. В.[Синергетичні засади формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю]{Synergetic principles of professional mobility formation of engineers-teachers in the area of computer technology} 156-160
Мартинюк А. К.[Українська диригентсько-хорова школа сучасності: джерелознавчі студії]{Ukrainian conductor-choir school of modernity: sources studies} 161-164
Мельничук І. М.[Розвиток інклюзивної освіти в Україні]{Development of inclusive education if Ukraine} 165-170
Мовчан Т. В., Похилько О. В., Ставнівка А. М.[Национальная языковая картина мира и ее отражение в фольклоре как компонент содержания обучения иностранных студентов]{National language picture of the world and its reflection in folklore as a component of the content of teaching foreign students} 171-177
Мушинська Н. С.[Методи формування дипломатичного красномовства у майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин у процесі професійної підготовки]{Methods to form diplomatic eloquence of future specialists in international economics relations in the professional training process} 178-184
Ноздрова О. П.[Застосування активних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення дисципліни «Педагогіка»]{Application of active teaching methods in the formation of professional competence of future teachers in the process of studying the discipline “Pedagogy”} 185-190
Огреніч М. А.[Інтерактивні методи навчання іноземної мови в аспірантурі]{Interactive methods in foreign language teaching of post graduate students} 191-195
Панчук А. П., Панчук І. В., Проказюк С. В.[Психолого-педагогічні основи формування готовності студентів до здійснення фізичного виховання дітей на засадах народної педагогіки]{Psychological-pedagogical basis of forming students ‘ready for realization of children’s physical education} 196-200
Парфентьєва І. П.[Формування компетенцій інтерпретації хорових творів у майбутніх учителів музичного мистецтва]{The formation of competencies in the interpretation of choral works in future teachers of musical art} 201-204
Парфіненко Т. О.[Особливості формування здорового стилю життя студентів вищої школи]{Specifics of forming a healthy life style of high school students} 205-209
Пентилюк М. І.[Текстоцентричний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін]{Textocentric approach to the formation of lexico-national science competence future teachers of the humanities profile} 210-215
Підгірний О. В.[Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до самоосвітньої діяльності]{The oretical analysis of the problem of preparation of future teachers of physical culture for self-educational activity} 216-221
Потапчук Т. В.[Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей]{Professional competence of future socio-specialists} 222-226
Пшиченко В. В., Вичалковська Н. В., Тарасова С. М., Кучер О. О., Костенко І. В.[Особливості методики викладання нормативного курсу «Цитологія» студентам педагогічних спеціальностей у межах кредитно – трансферної системи]{Features of the teaching methodology of the normative course «Cytology» for students of pedagogical specialties within the framework of a credit and transfer system} 227-231
Руденко Ю. А.[Використання аудіовізуальних засобів навчання у формуванні професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти]{The using of audiovisual teaching aids in the formation of the professional and methodological orientation of the cultural and speech personality of future educators of preschool educational institutions} 232-238
Сараєва І. В.[Діяльнісний підхід у векторі формуваннь оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності]{Active approach in vector-control units of evaluative actions in different activities of pre-school children} 239-245
Сахарова О. М.[Ранкова гімнастика як засіб збагачення словника дітей 4-го року життя]{Morning gymnastics as a means of four-year-children dictionary enrichment} 246-249
Семеног О. М.[Лексико-народознавчий компонент – вагомий складник професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи]{The lexico-ethnography component – a very important component of future primary school teacher’s professional competence} 250-256
Середа І. В.[Організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами]{Organization of education and upbringing of children with special education needs} 257-261
Сіка Ю. Ю.[Теоретичні аспекти формування диригентсько-хорової освіти в Україні]{Theoretical aspects of conductorial-choral education development in Ukraine} 262-265
Струк А. В.[Критеріальний підхід до формування лексико-народознавчої компетентності майбутнього вчителя]{Criterion approach to formation of future teacher’s lexical-ethical competence} 266-271
Таргоній І. В.[До питання використання потенціалу позааудиторної діяльності педагогічних коледжів у контексті проблеми виховання толерантності студентів]{To the question of utilizing the potential of extra-curricular activities of pedagogical colleges in the context of studying student tolerance} 272-276
Федоренко В. І.[Розвиток впевненості музикантів-початківців при підготовці до виконавської діяльності]{Development of musicians-beginners’ confidence in the process of their training for performing activities} 277-281
Фесенко О. С., Шинкаренко В. В.[Формування особистісного компонента професійної компетентності вчителя початкової школи в контексті нової української школи]{The formation of the personal components of the professional competence of an elementary school teacher in the context of the new Ukrainian school} 282-286
Харченко І. І.[Особливості методики формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти]{Peculiarities of methodic of the formation of the culture of professional communication of future economic professionals in the conditions of information and education environment of university} 287-292
Чжухуа Лі.[Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва: критеріальний вимір]{Formation of methodical culture of future music art teachers: the criterional dimension} 293-298
Шапар Л. В., Шпілєвая Т. В.[Особливості співпраці судноплавних та крюїнгових компаній з морськими ЗВО у підборі кваліфікованих кадрів]{Features of cooperation between shipping and crewing companies with maritime higher educational institutions in the selection of qualified personnel} 299-303
Шуай Лю.[Асоціативне поєднання мистецької інформації у процесі інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів]{The associative combination of artistic information in the process of instrumental and performing training of students of art faculties of pedagogical universities} 304-308
Юнік І. Д.[Імідж та репутація як складники бренду педагога закладу вищої освіти]{Image and reputation as a component of university professor’s brand} 309-313