logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


467 ДЕНЬ ВІЙНИ


Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2018, №2 (20)

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2018, №2 (20)

[Титул]{Title}
[Зміст]{Contents}
Акімова Н.[Залежність результату розуміння від специфіки Інтернет-тексту]{The internet-text specificity affects on the result of understanding} 5-10
Атаманчук Н.[Дослідження мотивів навчання студентів першого та четвертого курсів педагогічного ЗВО]{Investigation of the motives of studying students of the first and fourth year of higher education pedagogical institutions} 11-17
Барінова Л.[Особливості проблемних ситуацій та дій з організації життя у психологів]{Observable problems of situations ordainment organization of life in psychologists} 18-22
Ізвекова О.[Особливості реактивної та особистісної тривожності у осіб з різним ступенем алекситимії]{Features of reactive and personal anxiety in a person with different degrees of alexithymia} 23-28
Коваленко-Кобилянська І.[Геронтоосвіта: специфіка та проблеми]{Gerontology education: specifics and problems} 28-32
Литвиненко О.[Взаємовплив окремих особистісних потенціалів та здоров’я особистості]{Interoperability of individual personal potentials and health personality} 33-38
Максименко Ю., Матохнюк Л.[Порівняльний аналіз освітнього процесу в країнах Євросоюзу щодо застосування інформаційних технологій]{Comparative analysis of the educational process in the European Union on the application of information technologies} 39-44
Мельничук І.[Психологічні особливості та етапи становлення партнерських взаємостосунків]{Psychological stages of establishing partnership relationship} 44-49
Мельничук С.[Соціально-психологічні особливості становлення впевненості у собі в умовах навчання у вищій школі]{Socio-psychological peculiarities of becoming self-confidence in the conditions of studying at a high school} 49-53
Найдьонова Г., Зацепіна Т.[Особливості психосексуального розвитку дітей шкільного віку з розумовою відсталістю]{The peculiarities of psychosexual development in school children with intellectual disability} 54-59
Павлущенко Н., Шаповалова О., Вертель А.[Прогностичні перспективи професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах управління якістю освітніх послуг]{Tendencies of updating the content and methods of professional-pedagogical training of teachers in terms of educational services quality management} 60-64
Проскурняк О.[Особливості набуття досвіду спілкування в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку]{Features purchase experience at pupils of younger school age with intellectual disabilities} 65-70
Соколова Г.[Соціальна компетентність особистості як провідна психологічна проблема]{Social competence of personality as a leading psychological problem} 71-75
Фурман В., Пантюхіна Ю.[Психологічні аспекти стресу у діяльності підприємця-початківця]{Psychological aspects of stress in the activities of start-up entrepreneurs} 75-80
Циганчук Т., Черкасова А.[Феномен патріотизму в уявленнях українців]{The phenomenon of patriotism in the representations of Ukrainians} 80-84
Черножук Ю.[Інтелект шахістів: диференційний аналіз]{Intelligence of shahistis: differential analysis} 85-90
Шевцова О.[Професійна Я-концепція як метарезультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівціви]{Professional I-concept as a meta result of development of auto psychological competence of future specialists} 91-95
Щамбура Ю.[Дослідження особливостей булінгу серед підлітків з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу]{Research of the features of bullying among the teens with special needs in conditions of educational institution} 96-103
Щербакова О.[Психологічні особливості учнів основної школи з різними проявами шкільної тривожності]{Psychological peculiarities of the basic school students with different display of school anxiety level} 104-111
Лукіна Н.[Дослідження процесу саморозвитку у структурі ціл ьової спрямованості перфекційної особистості]{Research of the self-development of a perfectionist personality in the structure of the target orientation} 112-116
Руда Н., Саковська В.[Особливості булінгу у дітей молодшого шкільного віку]{Features of bulling in youth children} 117-121