logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


АРХІВ / 1-й курс 2020-21 н.р.

Назва предмета Викладач Анотація
1. Волонтерська діяльність Берегова Марія Ігорівна Мета курсу: ознайомити студентів із теоретичними та методологічними основами волонтерської діяльності.

Завдання курсу:
– формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо волонтерської діяльності в світі та Україні;
– формування деонтологічної культури волонтера та мотивації до волонтерської діяльності.

➤ Ознайомитись більш детально

2. Геральдика історія та сучасний стан Маринченко Ганна Миколаївна Мета вивчення дисципліни – закласти науково-теоретичні засади для засвоєння комплексу правил і законів, які використовуються при експертизі гербів. Це особливо важливо в умовах розвитку ринкових відносин, коли твори мистецтва перетворюються на престижний товар і виникає небезпека їх неконтрольованого відтоку, різноманітних фальсифікацій, підробок тощо.

Основними завданнями курсу  відповідно до мети є:
– ознайомити студентів з розвитком геральдики як науки;
– дати теоретичні знання з основ геральдичних законів та правил;
– засвоїти понятійний апарат та теоретичні основи геральдики;
– виявити закономірності становлення і розвитку геральдики в Україні.

➤ Ознайомитись більш детально

3. Історія економіки та економічної думки Рехтета Олександр Миколайович Мета курсу: формування знань про історичний розвиток господарства та економічної думки країн світу для розуміння генезису та закономірностей функціонування сучасних економічних систем і сучасної економічної політики.

Завдання курсу:
– оволодіння знаннями і методами історичного аналізу економічних процесів;
– формування уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової та вітчизняної економічної думки та економічного розвитку країн світу на найважливіших етапах соціально-економічної еволюції.

➤ Ознайомитись більш детально

4. Маркетинг Глубоченко Катерина Олександрівна Мета курсу: формування системи знань про теоретичні засади маркетингу і маркетингової діяльності підприємства в ринкових умовах.

Завдання курсу:
– сформувати теоретичні знання та практичні навички розуміння структури, принципів та закономірностей функціонування маркетингу;
– сформувати розуміння розбудови маркетингових стратегій підприємства на ринку.

➤ Ознайомитись більш детально

5. Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя Паршук Світлана Миколаївна Мета курсу: формування теоретичної та практичної бази знань з основ медіосвіти та медіаграмотності і практичних навичок ефективної взаємодії з інформацією, отриманої з медіа джерел; формувати здатність аналізувати тексти медіа.

Завдання курсу:
– засвоїти особливості формування медіакультури вчителя початкової школи;
– усвідомити медіа засобів на розвиток сучасного суспільства;
– сформувати теоретичні та практичні навички медіаграмотності.

➤ Ознайомитись більш детально

6. Миколаївщина в історичній ретроспективі Маринченко Ганна Миколаївна Мета курсу: вивчення та творче осмислення комплексу подій і явищ, проблем історії Миколаївщини від давнини до сучасності в контексті місця регіону в системі української та світової історії.

Завдання курсу:
– опанування студентами змісту курсу історії рідного краю, що передбачає набуття ними комплексу знань, умінь, навичок з минулого Миколаївщини;
– розвиток загальнопредметної історичної компетентності, а також аналіз процесу формування і становлення Миколаївської області як однієї із адміністративно-територіальних  частин України.

➤ Ознайомитись більш детально

7. Основи етикету та іміджу сучасного студента Дрозд Олена Володимирівна Мета вивчення дисципліни – ознайомлення майбутніх фахівців із мистецтвом етикету, особливостями сучасного стилю спілкування. Формування у студентів систематизованих теоретичних знань і практичних умінь щодо культури спілкування, такту, сугестивних здібностей, майстерності володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії. Прищеплення студентській молоді навичок догляду за зовнішністю, пошуку власного стилю, виховання почуття власної гідності.

Завдання викладання дисципліни – показати майбутнім фахівцям роль гармонійної взаємодії особистості з її соціальним оточенням, атмосферою в колективі, соціальними групами, пробудити інтерес до мистецтва етикету, сприяти самовихованню, самоосвіті та особистісному зростанню суб’єктів освітньої діяльності.

➤ Ознайомитись більш детально

8. Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства Олексюк Оксана Євгенівна Мета курсу «Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства»: вивчення основних теоретичних положень сімейної педагогіки; формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище розвитку і виховання; розкриття сучасних наукових основ процесу сімейного виховання, його закономірностей, принципів організації, методів та засобів, особливостей; формування професійних вмінь вихователя використовувати знання педагогіки сім’ї для аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї.

Завдання курсу:
– ознайомити студентів з роллю сім’ї у розвитку дитини, правилами поведінки у сім’ї, виховання дітей;
– визначити шляхи і засоби вдосконалення й виховання певних якостей і вмінь майбутніх батьків.

➤ Ознайомитись більш детально

9. Психодіагностика та візуальна діагностика Чугуєва Інна Євгенівна Мета курсу: забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ психодіагностики та розвиток здатності застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій. Формування професійної компетентності в галузі теоретичної та практичної психодіагностики.

Завдання курсу:
– засвоєння знань щодо інтелекту, як інтегральної властивості людини, прояву пізнавальних психічних процесів;
– вивчення інтелектуальних можливостей засобами психодіагностики;
– набуття вмінь та навичок використання діагностичного інструментарію: тестів, методик, вправ у практиці роботи психолога.

➤ Ознайомитись більш детально

10. Психологія лідерства та професійної успішності Олексюк Оксана Євгенівна Мета курсу «Психологія лідерства та професійної успішності» – формування у студентів системного уявлення про лідерство як необхідного вміння побудови успішної професійної кар’єри та особистісного розвитку.

Навчальний курс «Психологія лідерства та професійної успішності» спрямований на виконання таких завдань:
– формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, вироблення мотивації та прагнення до лідерства;
– активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління і управління іншими людьми.

➤ Ознайомитись більш детально

11. Тренінгова робота Гулькова Дар’я Сергіївна Мета курсу: формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організації та проведення тренінгових занять, а саме оволодіння ними відповідними методами, техніками та прийомами. Ознайомлення слухачів із принципами та нормами групової взаємодії, характеристиками групової динаміки.

Завдання курсу:
– засвоїти психологічні знання з історії розвитку та становлення психології соціально-психологічного тренінгу;
– опанувати методами проведення групової роботи;
– ознайомити з різноманітними техніками проведення групової роботи.

➤ Ознайомитись більш детально

12. Розвиток критичного мислення особистості Іванець Наталія Володимирівна Мета: формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи

Завдання:
методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні та теоретичні положення педагогічних технологій; досконало вивчити технологію розвитку критичного мислення, виділити її істотні ознаки;
пізнавальні: студенти повинні знати зміст даної педагогічної технології, педагогічну діяльність та погляди видатних освітніх діячів, що розробляли цю технологію.

➤ Ознайомитись більш детально

13. Соціально-економічна історія України Маринченко Ганна Миколаївна Мета курсу: формування у студентів цілісного уявлення про соціальну та економічну історію України, її специфіку у період від найдавніших часів до сьогодення..

Завдання курсу:
– визначення і оволодіння системою понять та категорій;
– набуття навичок пошуку інформації, що стосується соціально-економічного розвитку України;
– засвоєння масиву інформації, що стосується соціальної та економічної історії України, аналіз різноманітних фактів і явищ, формування власних поглядів і презентація їх в усній і письмовій формах.

➤ Ознайомитись більш детально

14. Сучасний веб-дизайн Зосімов В’ячеслав Валерійович Мета курсу – ознайомити студентів з сучасними тенденціями веб-дизайну, розуміння сутності та основ організації всесвітньої павутини, основ первинної обробки зображень, підбору шрифтів, кольорів, створення інтерактивних елементів, та отримати практичні навички розробки зручних та ефективних веб-сторінок із використанням сучасних візуальних редакторів, що не потребують від розробника знань в галузі програмування.

Завдання курсу:
– знайомство з основами веб-дизайну та проектування структури веб-сторінок;
– поглиблення знань в галузі роботи з всесвітньою павутиною, розуміння організації та структури веб-сторінок;
– формування у студентів певних знань.

➤ Ознайомитись більш детально

15. Сучасні інформаційні технології Зосімов В’ячеслав Валерійович Мета курсу: ознайомлення студентів з теоретичною базою знань у сфері сучасних інформаційних технологій, підготувати до практичного застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ) в професійній діяльності та при розв’язання практичних задач у навчанні, майбутній професійній діяльності, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу

Завдання курсу:
– поглибити загальнотеоретичні та методичні знання з використання ІТ у навчальних предметах; для виконання управлінських і професійних функцій спеціалістів за допомогою інформаційних технологій, розвинення, та формування навиків практичного застосування мультимедійних навчальних засобів, користування комп’ютерною технікою та мультимедійними освітніми ресурсами, раціонального їх застосування в майбутній професійній діяльності.

➤ Ознайомитись більш детально