logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


АРХІВ / 2-й курс 2020-21 н.р.

Назва предмета Викладач Анотація
1. Англійська мова для медіаграмотності Айзікова Лідія Володимирівна Мета курсу- формування навичок інформаційної грамотності іноземною мовою за різними видами мовленнєвої діяльності.Завдання курсу:
– засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, необхідного для сприйняття, критичного аналізу медіа повідомлень різних типів та вираження обґрунтованих висновків в усній та письмовій формі  англійською мовою;
– розвиток навичок сприймання та інтерпретації медіатекстів, графічних зображень, відео- та аудіоповідомлень;
– розвиток логічного та критичного мислення;
– формування умінь поширення навичок інформаційної грамотності в громаді.

➤ Ознайомитись більш детально

2. Волонтерська діяльність Савінова Наталія Володимирівна Мета курсу: ознайомити студентів із теоретичними та методологічними основами волонтерської діяльності.

Завдання курсу:
– формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо волонтерської діяльності в світі та Україні;
– формування деонтологічної культури волонтера та мотивації до волонтерської діяльності.

➤ Ознайомитись більш детально

3. Гендерна політика Ярошенко Віра Миколаївна Мета курсу – забезпечити майбутніх політологів професійним та загальноосвітнім рівнем в аспекті гендерного підходу до соціальної політики, які будучи залучені до загальноцивілізаційних процесів, будуть ознайомлені з основами теорії та практики формування гендерної рівності на основі паритетної участі в політичній діяльності.

➤ Ознайомитись більш детально

4. Геральдика: історія та сучасний стан Маринченко Ганна Миколаївна Мета вивчення дисципліни – закласти науково-теоретичні засади для засвоєння комплексу правил і законів, які використовуються при експертизі гербів. Це особливо важливо в умовах розвитку ринкових відносин, коли твори мистецтва перетворюються на престижний товар і виникає небезпека їх неконтрольованого відтоку, різноманітних фальсифікацій, підробок тощо.

➤ Ознайомитись більш детально

5. Евристика Шпачинський Ігор Леонідович Метою вивчення даної дисципліни є:
– ознайомлення слухачів з історичними і теоретичними концепціями досліджень творчої діяльності;
– розкриття основних проблем курсу;
– формування навичок креативного мислення, творчого вирішення проблем.➤ Ознайомитись більш детально
6. Історія Голокосту Зеркаль Микола Миколайович Метою викладання навчальної дисципліни «Історія Голокосту» є виявити соціальні умови та суспільно-політичні передумови формування різних підходів в історичній науці щодо Голокосту; сприяння формуванню знань багатокультурної історії України, уявлень про міжнаціональні відносини та важливі аспекти історії різних народів України, в тому числі єврейського народу; вивчення історії Голокосту в контексті історії України та всесвітньої історії, розвиток історичного мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечності, застосовування історичних знань і набутих умінь; сприяння формуванню національної самосвідомості та історичної пам’яті, усвідомлення значення уроків історії для сьогодення, виховання у студентів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму та толерантності, взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.

➤ Ознайомитись більш детально

7. Комп’ютерна анімація Булгакова Олександра Сергіївна Мета курсу – ознайомлення студентів з теоретичними основами комп’ютерної анімації, формування у студентів загальних знань та умінь в області комп’ютерної анімації, отримання практичних навичок роботи в сучасних редакторах.

➤ Ознайомитись більш детально

8. Комп’ютерна графіка. 3D Булгакова Олександра Сергіївна Мета курсу – освоєння графічного 3D-редактору, за допомогою якого можна моделювати тривимірні зображення об’єктів, а також базових концепцій програм анімації та фундаментальних інструментів, які необхідні для створення елементів дизайну, тривимірних персонажів та анімацій.

➤ Ознайомитись більш детально

9. Миколаївщина: історія та сучасність Маринченко Ганна Миколаївна Предметом навчального курсу є регіональні аспекти вітчизняної історії. Історія Миколаївщини багата, своєрідна, насичена історичними та політичними подіями.

Мета курсу – вивчення та творче осмислення комплексу подій і явищ, проблем історії Миколаївщини від давнини до сучасності в контексті місця регіону в системі української та світової історії.

Завдання курсу:
– опанування студентами змісту курсу історії рідного краю, що передбачає набуття ними комплексу знань, умінь, навичок з минулого Миколаївщини;
– розвиток загальнопредметної історичної компетентності, а також аналіз процесу формування і становлення Миколаївської області як однієї із адміністративно-територіальних  частин України;
– формування універсальних, стійких демократичних цінностей, української національної самосвідомості.

➤ Ознайомитись більш детально

10. Обробка зображень Булгакова Олександра Сергіївна Мета курсу – формування у студентів вмінь та навичок з обробки та редагування цифрових фото та створення графічних об’єктів із застосуванням графічного редактора Adobe Photoshop.

➤ Ознайомитись більш детально

11. Основи оздоровчого та спортивного харчування Славітяк Олег Станіславович Мета курсу – вивчення дисципліни: ознайомити студентів із основними складовими харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини; основами раціонального харчування, особливостями лікувально-дієтичного харчування та нетрадиційними методами харчування; впливом харчових добавок на здоров’я людини; захворюваннями, які виникають внаслідок неправильного харчування; специфіка харчування спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення, та видів спортивної діяльності.

Завдання курсу:
– ознайомити з основами теорії та методик спортивного харчування та раціонального харчування спортсменів;
– ознайомитись з основами харчування спортсмена;
– ознайомитись з основними принципи харчування, їх варіативність застосування та вплив на динаміку силових показників та м’язової маси учнів;
– вміти визначати раціон харчування для основного обміну речовин та в залежності від фізичної активності та виду спорту;
– визначити уяву про структуру харчової піраміди та важливість мікронутрієнтів у виборі тренувального навантаження.

➤ Ознайомитись більш детально

12. Практикум із психології Бабаян Юлія Олександрівна Мета курсу- засвоєння знань та набуття навичок з використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ.

Основні завдання курсу:
– освоєння особливостей побудови і проведення емпіричного  дослідження;
– ознайомлення  студентів  із системою  понять  і засобів, що дозволяють здійснювати якісний аналіз отриманих в ході емпіричного психологічного дослідження даних та інтерпретувати їх;
– набуття студентами навичок роботи з конкретними психологічними методиками, які мають широку область застосування;
– набуття студентами умінь практично вивчати психологічні особливості протікання психічних явищ людини.

➤ Ознайомитись більш детально

13. Прикладне мовознавство (діагностика писемного мовлення) Рускуліс Лілія Володимирівна Мета курсу – засвоїти методику діагностування почерку людини.

Завдання курсу:
– ознайомити студентів із основними поняттями «почерк», «письмо», їх психофізіологічними особливостями;
– навчити характеризувати почерк людини за загальними характеристиками (поля, нахил, проміжки між рядками, буквами тощо);
– сформувати навички проводити аналіз почерку за виявленням специфічних рис написання букв, цифр;
– з’ясувати особливості проведення аналізу підпису.

➤ Ознайомитись більш детально

14. Психологія конфлікту Бабаян Юлія Олександрівна Мета курсу дати уявлення про конфлікти, визначити теоретичні та прикладні основи науки, проаналізувати способи попередження та конструктивного розв’язання конфліктів різних рівнів.

Курс «Психологія конфлікту» розширює знання студентів про специфічні характеристики конфлікту, його структуру і динаміку, допомагає розумінню причин виникнення конфліктів та основних їх функцій, дає уявлення про основні типи конфліктів та технології їх попередження і розв’язання, забезпечуючи тим самим взаємозв’язок теоретичних знань та їх ефективного застосування в практиці своєї роботи та повсякденного життя.

➤ Ознайомитись більш детально

15. Сучасний веб-дизайн Зосімов В`ячеслав Валерійович Мета курсу – ознайомити студентів з сучасними тенденціями веб-дизайну, розуміння сутності та основ організації всесвітньої павутини, основ первинної обробки зображень, підбору шрифті, кольору, створення інтерактивних елементів,та отримати практичні навички розробки зручних та ефективних веб-сторінок із використанням сучасних візуальних редакторів, що не потребують, від розробника знань в галузі програмування.

➤ Ознайомитись більш детально

16. Сучасні інформаційні технології Зосімов В’ячеслав Валерійович Мета курсу – ознайомлення студентів з теоретичною базою знань у сфері сучасних інформаційних технологій, підготувати до практичного застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ) в професійній діяльності та при розв’язання практичних задач у навчанні, майбутній професійній діяльності, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу.

➤ Ознайомитись більш детально

17. Теоретичні основи логіко-математичної підготовки майбутніх фахівців закладів загальної середньої освіти Рехтета Любов Олександрівна Мета курсу – формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти у сфері вивчення теоретичних основ логіко-математичної підготовки в навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІІ рівнів; розширення знань для вдосконалення та вдосконалення умінь студенів в організації навчально-творчої діяльності учнів на уроках математики та в позакласній роботі з цього предмету.

➤ Ознайомитись більш детально

18. Технологія роботи гувернера Соколовська Олександра  Семенівна Мета курсуцієї дисципліни – сформувати у студентів наукові поняття про теорію і методику домашнього виховання та навчання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо навчання і виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній педагогічній діяльності.

➤ Ознайомитись більш детально

19. Українська ментальність: історичні аспекти формування Господаренко Оксана Валеріївна Мета курсу – дослідження сучасних проблем духовно-психологічного життя суспільства, основних рис української ментальності, свідомості, характеру.

Завдання:
– з’ясувати зміст понять «ментальність/менталітет», «національна свідомість», «національний характер»;
– сформувати власні погляди на механізми виховання національної свідомості, національного характеру особистості;
– простежити вплив історичних подій на формування національної свідомості, національного характеру, ментальності.
– визначити особливості української ментальності;
– проаналізувати проблему психологічної травми як складової української свідомості;
– розвиток історичного мислення та інших загальних компетентностей особистості студента, яке опирається на знання та розуміння історичних та культурних процесів.

➤ Ознайомитись більш детально