logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


АРХІВ / 2-й курс 2021-22 н.р.

Назва дисципліни Викладач Анотація
1. Інституціональна економіка Доктор економічних наук, професор  Стройко Тетяна Володимирівна Мета курсу:

– освоєння ключових положень і методології інституціональної економічної теорії;

– використання висновків інституціональної економічної теорії для  формування у студентів системних і реалістичних уявлень про закономірності економічної організації на усіх її рівнях. Реалізація вказаної мети припускає взаємозв’язане рішення комплексу завдань.

Завдання курсу:

– вивчення категоріального апарату і методології інституціональної економічної теорії;

– з’ясування закономірностей формування, функціонування і розвитку економічних інститутів;

– виявлення закономірностей взаємодії інституціонального середовища з економічною сферою, впливу інститутів на поведінку економічних агентів і форми господарської організації;

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

ПРН 3. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата: 17.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

2. Історія економіки та економічної думки Кандидат економічних наук, старший викладач Рехтета Олександр Миколайович Мета курсу: формування знань про історичний розвиток господарства та економічної думки країн світу для розуміння генезису та закономірностей функціонування сучасних економічних систем і сучасної економічної політики.

Завдання курсу:

– оволодіння знаннями і методами історичного аналізу економічних процесів;

– формування уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової та вітчизняної економічної думки та економічного розвитку країн світу на найважливіших етапах соціально-економічної еволюції;

– визначення наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну політику держав світу;

– характеристика сучасних економічних процесів та сучасних економічних концепцій;

– ормування сучасного економічного мислення та світогляду студентів.

Програмні результати навчання:

ПРН1 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.

ПРН2 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН3 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата: 17.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

3. Основи оздоровчого та спортивного харчування Славітяк Олег Станіславович, доцент, завідувач кафедри спорту Мета курсу

– вивчення дисципліни: ознайомити студентів із основними складовими харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини;

– основами раціонального харчування, особливостями лікувально-дієтичного харчування та нетрадиційними методами харчування;

– впливом харчових добавок на здоров’я людини; захворюваннями, які виникають внаслідок неправильного харчування;

– специфіка харчування спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення, та видів спортивної діяльності.

Завдання курсу:

– ознайомити з основами теорії та методик спортивного харчування та раціонального харчування спортсменів;

– ознайомитись з основами харчування спортсмена;

– ознайомитись з основними принципи харчування, їх варіативність застосування та вплив на динаміку силових показників та м’язової маси учнів;

– вміти визначати раціон харчування для основного обміну речовин та в залежності від фізичної активності та виду спорту;

– визначити уяву про структуру харчової піраміди та важливість мікронутрієнтів у виборі тренувального навантаження;

– вміти визначати продукти за харчовою цінністю;

– вміти готувати продукти харчування в залежності від підбору БЖУ та енергетичної цінності;

– вміти правильно складати режим харчування в залежності від цілей тренувального процесу.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ПРН 2. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.

ПРН 3. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 18.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

4. Миколаївщина: історія та сучасність Маринченко Ганна Миколаївна, кандидат історичних наук, старший викладач Мета курсу: вивчення та творче осмислення комплексу подій і явищ, проблем історії Миколаївщини від давнини до сучасності в контексті місця регіону в системі української та світової історії.

Завдання курсу:

– опанування студентами змісту курсу історії рідного краю, що передбачає набуття ними комплексу знань, умінь, навичок з минулого Миколаївщини;

– розвиток загально предметної історичної компетентності, а також аналіз процесу формування і становлення Миколаївської області як однієї із адміністративно-територіальних  частин України;

– формування універсальних, стійких демократичних цінностей, української національної самосвідомості.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період або проблему.

ПРН 2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання ц професійній діяльності.

ПРН 3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата: 17.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

5. Основи етикету та іміджу сучасного студента Дрозд Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Мета курсу: ознайомлення майбутніх фахівців із мистецтвом етикету, особливостями сучасного стилю спілкування.

Формування у студентів систематизованих теоретичних знань і практичних умінь щодо культури спілкування, такту, сугестивних здібностей, майстерності володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії.

Прищеплення студентській молоді навичок догляду за зовнішністю, пошуку власного стилю, виховання почуття власної гідності.

Завданнями курсу:

– засвоїти світові та етнічні етикетні норми;

– усвідомити роль мистецтва етикету в побудові гармонійних міжособистісних відносин;

– ознайомитись із культурою спілкування в сучасному соціумі, особливостями молодіжного іміджу і стилю;

– системно засвоїти навички догляду за зовнішністю та внутрішнім станом;

– розвивати у студентів уміння створювати власний стиль як явище мистецтва;

– формувати гуманістичний світогляд, збагачувати духовний світ студента, утверджувати загальнолюдські морально-етичні орієнтири;

– виробляти вміння компетентно орієнтуватися в інформаційному (зокрема інформаційному) просторі, застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності.

Програмні результати навчання:

ПР-1 Бути знайомим з основами етикету. Вміти використовувати правила і норми етикету в конкретних ситуаціях.

ПР-2 Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я.

ПР-3 Мати навички культури спілкування, догляду за зовнішністю, володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 18.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

6. Психологія конфлікту Бабаян Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук. доцент Мета курсу: дати уявлення про конфлікти, визначити теоретичні та прикладні основи науки, проаналізувати способи попередження та конструктивного розв’язання конфліктів різних рівнів.

Курс «Психологія конфлікту» розширює знання студентів про специфічні характеристики конфлікту, його структуру і динаміку, допомагає розумінню причин виникнення конфліктів та основних їх функцій, дає уявлення про основні типи конфліктів та технології їх попередження і розв’язання, забезпечуючи тим самим взаємозв’язок теоретичних знань та їх ефективного застосування в практиці своєї роботи та повсякденного життя.

Знання, які одержить студент, вивчаючи цей курс, підвищать його професійну та комунікативну компетентність, а вміле їх використання на практиці реальне засвідчить професійну майстерність фахівця і особистості.

Завдання курсу:

– розглянути основні поняття психології конфлікту;

– засвоєння студентами основних теоретичних понять і положень психології конфлікту;

– оволодіння системою знань про особливості виникнення конфліктів;

– основні принципи і технології управління ними;

– набуття студентами навичок практичної роботи з конфліктами.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН2. Виявляти готовність до підвищення рівня педагогічної майстерності; володіти знаннями про способи професійного самовдосконалення; усвідомлювати рівень власних педагогічних здібностей, визначати причини недоліків у роботі; володіти навичками самовдосконалення, використання механізмів самооцінки власних досягнень в дослідницькій діяльності.

ПРН 3. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження та протидії йому

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 16.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

7. Практикум з психології Бабаян Юлія Олександрівна кандидат психологічних наук. доцент Мета курсу: засвоєння знань та набуття навичок з використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ.

Завдання курсу:

– освоєння особливостей побудови і проведення емпіричного  дослідження;

– ознайомлення  студентів  із системою  понять  і засобів, що дозволяють здійснювати якісний аналіз отриманих в ході емпіричного психологічного дослідження даних та інтерпретувати їх;

– набуття студентами навичок роботи з конкретними психологічними методиками, які мають широку область застосування;

– набуття студентами умінь практично вивчати психологічні особливості протікання психічних явищ людини.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПРН 3. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 16.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

8. Формування освітнього середовища студента Данік Наталія Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент Мета: оволодіння студентами професійними знаннями для формування власного освітнього середовища.

Завдання курсу:

– отримати знання про механізм побудови індивідуальної студентської траєкторії в університеті;

– надати інформацію про якісно нове внутрішнє середовище, в якому реалізовуватимуться принципи академічної свободи, інноваційного розвитку, що сприятиме як диверсифікації фінансових ресурсів, так і залученню кращих студентів та викладачів;

– набути теоретичні знання та практичні навички із застосування організаційних та методичних прийомів при формуванні власного освітнього середовища;

– отримати практичні навички для розуміння логіки архітектури їх навчального контенту.

Програмні результати навчання:

ПР 1. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР 2. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР 3. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Понеділок

Дата: 15.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

9. Фінансова інклюзія Данік Наталія Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент Мета курсу: сформувати європейського, фінансово обізнаного українця.

Завдання курсу:

– змінити фінансову культуру молодої людини;

– сформувати зі студентів агентів змін;

– вивчити єдину комунікаційну платформу;

– вивчити зусилля державних органів, бізнесу та громадянського суспільства, спрямовані на підвищення фінансової грамотності на національному рівні

Програмні результати навчання:

ПР 1. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР 2. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР 3.Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Понеділок

Дата: 15.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

10. Діагностика писемного мовлення Рускуліс Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика писемного мовлення» є засвоїти методику діагностування почерку людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Діагностика писемного мовлення» є: ознайомити студентів із основними поняттями «почерк», «письмо», їхніми психофізіологічними особливостями; навчити характеризувати почерк людини за загальними характеристиками (поля, нахил, проміжки між рядками, буквами тощо); сформувати навички проводити аналіз почерку за виявленням специфічних рис написання букв, цифр; з’ясувати особливості проведення аналізу підпису.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Оволодіння психологічними основами писемного мовлення.

ПРН 2Сформованість умінь аналізувати характер людини за особливостями її почерку.

ПРН 3 Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й обдуманого вибору шляхів їх вирішення

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Понеділок

Дата: 15.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

11. Евристика

(Філософія творчості)

Шпачинський Ігор Леонідович, доцент, кандидат філософських наук Мета:

– ознайомлення слухачів з історичними і теоретичними концепціями досліджень творчої діяльності;

– розкриття основних проблем курсу;

– формування навичок креативного мислення .

Завдання:

– розгляд основних питань генезису теорії творчості;

– ознайомлення студентів з основними філософсько-методологічними засадами евристики, засвоєння термінології, концептуальних підходів;

– аналіз чинників формування і розвитку креативності особистості.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Розуміти та інтерпретувати інформацію, уміння пояснити факти, правила, принципи; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань;

ПРН2. Оцінювати важливість інформаційного матеріалу для конкретної цілі;

ПРН3. Здатність до створення нового культурного продукту, творчого розв’язання проблемних ситуацій в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Понеділок

Дата: 15.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

12. Інклюзивна освіта/ INCLUSIVE EDUCATION Шапочка Катерина Анатоліївна, доктор філософії в галузі освіти Мета курсу – надати студентам сучасні базові знання з інклюзивної освіти, зокрема, розкрити тенденції й проблеми становлення інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки, розкрити особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної освіти; висвітлення питань диференційованого викладання та оцінювання навчальних досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими потребами; адаптації/модифікації курикулуму й методики викладання; розроблення індивідуальних навчальних планів та програм для дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб тощо.

Завдання курсу:

– надання студентам ґрунтовних знань в галузі інклюзивної освіти, а саме у сфері діагностико-аналітичної і консультативної діяльності сформувати у студентів здатність використовувати професійно-профільовані знання;

– здатність до проектування і впровадження психолого-педагогічних технологій;

– уміння консультувати осіб з ООП, батьків (законних представників) дітей з ООП з питань організації і реалізації індивідуальних освітніх і абілітаційних/реабілітаційних психолого-педагогічних програм, оптимізації соціально-середовищних умов життєдіяльності;

– уміння консультувати педагогів освітніх організацій, які здійснюють інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами

Програмні результати навчання:

ПР-1. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами.

ПР-2. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.

ПР-3. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

➤ Ознайомитись більш детально

➤ Read more

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 18.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

13. Нейролінгвістичне програмування та основи Сугестії (Сугестивна лінгвістика) Олексюк Олеся Миколаївна, доцент, декан факультету педагогіки та психології Мета курсу «Нейролінгвістичне програмування та основи сугестії. (Сугестивна лінгвістика)» полягає в ознайомленні студентів із витоками, основними закономірностями та глибинною природою впливових потенцій мови, новітніми напрямами досліджень впливу та різними формами мовленнєвого впливу, що забезпечено висвітленням конкретних завдань курсу, які передбачають формування погляду на феномен впливу як комплексне динамічне явище; класифікацію основних знань і факторів, що формують вплив; ознайомлення зі специфікою та структурою мовленнєвого впливу, різноманітними методами його аналізу, а також зв′язками мовленнєвої сугестії з мовною  маніпуляцією; усвідомлення прикладного характеру цієї науки тощо.

У рамках дисципліни передбачаються наступні завдання:

– ознайомитися з психологічним, нейрофізіологічним (міжпівкульна асиметрія), лінгвістичним (мовні сугестогени, Мілтон-модель та ін.), невербальним (інформаційне структурування та ін.) підґрунтям феномену сугестії; усвідомлення впливової етики;

– з’ясувати впливові патерни мови та забезпечити себе від патогенних текстів;

– застосовувати у власній комунікативній діяльності  відповідні впливові стратегії мовленнєвого та невербального спілкування;

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Знати сучасні теорії процесу комунікації, застосовувати методи теоретичних досліджень з нейролінгвістичного програмування та прикладні техніки та прийоми НЛП для успішної комунікації.

ПРН 2. Володіти методикою та навичками попередження й усунення патогенних впливів.

ПРН 3. Застосовувати у власній комунікативній діяльності відповідні впливові стратегії мовленнєвого та невербального спілкування.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата:17.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

14. Біржова діяльність Доктор економічних наук, професор  Назарова Людмила Володимирівна Мета вивчення дисципліни “ Біржова діяльність ” — формування системи знань про сутність і зміст біржової торгівлі як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання

– вивчення основних понять, систем і алгоритмів біржової торгівлі;

– набуття практичних навичок розв’язання конкретних завдань;

– формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення біржової торгівлі.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Уміння визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, планувати виробничу (операційну) діяльність

ПРН 2. Уміння планувати фінансово-економічні результати і показники господарської діяльності за сучасними методиками

ПРН 3. Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для забезпечення правомочності рішень

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 16.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

15. Підприємницька діяльність і операційний менеджмент Доктор економічних наук, професор  Назарова Людмила Володимирівна Мета вивчення дисципліни є – формування у майбутніх менеджерів умінь розробки операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Завдання, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є:

– розкриття сутності базових понять та категорій операційного менеджменту;

– формування вмінь виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням рішень щодо проектування та створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування, перетворень і розвитку;

– прищеплення навиків розроблення та практичного застосування прикладного управлінського інструментарію.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН 2. Виявляти навички організаційного проектування

ПРН 3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 16.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020

16. Риторика (Ораторське мистецтво) Желязкова Вікторія  Валеріївна, доцент кафедри загальної та

прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук

Мета курсу: дати знання з основ класичної та сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на досягнення комунікативних цілей у процесі спілкування, а також сформувати у студентів уміння й навички аналізу текстів різного типу відповідно до мети, призначення й умов комунікації фахової діяльності.

Завдання курсу: засвоїти знання, що складають зміст риторики, усвідомити систему риторичних понять, оволодіти риторичною термінологією; осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; ознайомити зі здобутками світової риторики, виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні; ознайомити зі зразками промов видатних ораторів минувшини й сучасності; сформувати практичні вміння та навички ведення дискусій та виголошення промов; навчити продукувати тексти різних типів промов; виробити критичне ставлення до свого мовлення і суспільної мовної практики, опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою.

ПРН 2. Використовує мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

ПРН 3. Збирає, аналізує, систематизує й інтерпретує мовні факти, створює тексти різних стилів і жанрів.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 18.03.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до  конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/3407131549?pwd=RGVzK3ZCL1R1VkhyNXZBWjJsRVFOUT09

Ідентифікатор конференції:

340 713 1549

Код доступу: 2020