logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


АРХІВ / 2022-2023 н.р.

 • Розклад презентацій дисциплін вільного вибору для студентів 1 курсу,
  які пропонуються для вивчення на  І семестр 2022-2023 н.р.

  Дата/час 1 дисципліна / викладач 2 дисципліна / викладач 3 дисципліна / викладач 4 дисципліна / викладач 5 дисципліна / викладач 6 дисципліна / викладач
  Понеділок

  24 жовтня 2022

  Час: 14:00 – 15:20

  Діагностика писемного мовлення

  Рускуліс Лілія Володимирівна, доцент кафедри

  української мови і літератури, доктор педагогічних наук, доцент.

  Педагогіка позашкільної освіти

  Парфентьєва І.П. – канд. пед. наук, доцент кафедри музичного мистецтва

  Життє-
  збережувальні технології

  Січко Віктор Михайлович ,

  кандидат фізико-математичних наук доцент,

  Час 14.40

  Управління особистими фінансами

  Данік Наталія Вадимівна, доцент кафедри економіки, менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

     
  Вівторок:

  25 жовтня 2022

  Час: 14:00 – 15:20

  «Менеджмент»

  Стройко Тетяна Володимирівна, професор

  Інституціональна економіка

  Стройко Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри економіки та

  менеджменту, доктор економічних наук, професор

  Культура мовлення та профайлінг

  Каленюк Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

  Риторика

  Каленюк Світлана Олександрівна, кандидат

  філологічних наук, доцент

     
  Четвер:

  27 жовтня 2022

  Час: 14:00 – 15:20

  ЧАС 14:40

  Психологія лідерства та професійної успішності

  Олексюк Оксана Євгенівна, доцент кафедри

  педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук,доцент

  ЧАС 14:40

  Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства

  Олексюк Оксана Євгенівна, доцент кафедри

  педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук,доцентм

         

   
  Примітка: регламент презентації дисципліни – 10 хв. відповіді на запитання здобувачів – 5 хв. (питання здобувачі задають у чаті конференції)

  Тема: Презентація дисциплін вільного вибору для 1 курсу на I семестр 2022-2023 н.р.

  Дата:  24 ,25,  27 жовтня  2022 14.00 – 15.20

  Підключіться до  конференції Zoom

  https://us02web.zoom.us/j/84593017327?pwd=Q3FQSHdmQ0wzUEc1TzRaSnpPQXVOUT09

  Идентифікатор конференції: 845 9301 7327

  Код доступу: 882242

  *Відскануйте на своему пристрою qr-код наведений справа для підключення до конференції

 • Презентація дисциплін вільного вибору для 1 курсу на 2022-2023 н.р. відбудеться на платформі zoom:

  Дата: 24, 25, 26 і 27 травня 2022 року. Час: 14:00 – 15:20

  Підключітися до конференції Zoom
  https://us05web.zoom.us/j/2691143841?pwd=d282eDNIRVgweFVVUmJqbDl4emxZZz09

  Ідентифікатор конференції: 269 114 3841
  Код доступу: 2022

  *Відскануйте qr-код, щоб підключитися до конференції

  Назва дисципліни Викладач Анотація
  1. Всесвіт, земля, людина Гузій Сергій Сергійович,

  доктор філософії в галузі природничих наук, доцент

  Мета курсу:

  Викладання курсу має мету дати слухачам базові відомості по всьому циклу споріднених дисциплін, показати взаємозв’язок їх окремих розділів із тим, що викладаються пізніше у курсах спеціальних дисциплін і факультативах. У програму включені й елементи суміжних наук, необхідні для  більш глибокого розуміння умов і результатів сучасних досліджень.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Всесвіт Земля Людина» є:

  – категорії, якими оперує курс,

  – методи наукових досліджень,

  – закони, та закономірності, які пояснюють природні факти та явища.

  – уявлення про структуру та зміст професійної підготовки;

  – озброїти навичками самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням глобалізаційних освітніх процесів;

  – підготувати студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях.

  Програмні результати навчання:

  – ПРН4. Знати й розуміти методи наукових досліджень, що є основою вивчення різних загальних курсів.

  – ПРН14. Мати навички роботи із сучасними технічними засобами навчання, вміти використовувати стандартні пакети прикладних програм.

  Застосовувати програмне забезпечення для дистанційного навчання і здійснювати його навчально-методичний супровід.

  – ПРН22. Володіти навичками стимулювання пізнавального інтересу, мотивації учнів до навчання та подальшого саморозвитку.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  2. Підприємницька  діяльність і операційний менеджмент Стройко Тетяна Володимирівна,

  доктор економічних наук, професор

  Мета вивчення дисципліни є – формування у майбутніх менеджерів умінь

  розробки операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

  Завдання, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є:

  – розкриття сутності базових понять та категорій операційного менеджменту;

  – формування вмінь виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням рішень щодо проектування та створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування, перетворень і розвитку;

  – прищеплення навиків розроблення та практичного застосування прикладного управлінського інструментарію..

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

  ПРН 2. Виявляти навички організаційного проектування

  ПРН 3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  3. Інституціональна економіка Стройко Тетяна Володимирівна,

  доктор економічних наук, професор

  Мета курсу:

  освоєння ключових положень і методології інституціональної

  економічної теорії; використання висновків інституціональної економічної теорії для формування у студентів системних і реалістичних уявлень про закономірності економічної організації на усіх її рівнях. Реалізація вказаної мети припускаєвзаємозв’язане рішення комплексу завдань.

  Завдання курсу:

  – вивчення категоріального апарату і методології інституціональної економічної теорії;

  – з’ясування закономірностей формування, функціонування і розвитку економічних інститутів;

  – виявлення закономірностей взаємодії інституціонального середовища з  економічною сферою, впливу інститутів на поведінку економічних агентів і формигосподарської організації;

  – уточнення моделей економічних процесів на основі введення в них інституціонального чинника;

  – з’ясування інституціональних закономірностей організації економічних взаємодій структурний аналіз організацій як учасників ринку;

  – аналіз інститутів як чинників економічної рівноваги і його динаміки на мікро- і макрорівнях;

  – розгляд проблеми виробництва інститутів через призму інституціонального вибору;

  – виявлення природи і інституціональної функції держави.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

  ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

  ПРН 3. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  4. Особиста безпека: протидія та запобіганню шахрайства Гуріна Олена Валентинівна,

  професор кафедри економіки, менеджменту та фінансів, д.е.н.

  Мета викладання навчальної дисципліни «Особиста безпека: протидія та запобігання шахрайству» полягає у формуванні теоретичних знань щодо сутності шахрайств та особливостей їхнього прояву в різних сферах діяльності, опанування практичних способів протидії злочинним діям шахраїв.

  Завданнями навчальної дисципліни «Особиста безпека: протидія та запобігання шахрайству» є вивчення:

  –  характерних особливостей, форм та видів шахрайств; обставин, що зумовлюють вчинення шахрайств;

  – особливостей вчинення шахрайств у банківській і страховій сферах;

  – специфіки прояву шахрайських дій у діяльності підприємств; корупційних методів шахраїв у бюджетно-податковій сфері;

  – основних підходів до фальсифікації фінансової звітності;

  – технологій заволодіння коштами способом фінансової піраміди;

  – способів протидії шахрайствам;

  – видів відповідальності за вчинення шахрайств.

  Обєктом вивчення є процес вчинення шахрайств у різних сферах економічної діяльності й ефективні способи протидії їм.

  Вивчення дисципліни передбачає формування у здобувачів знань про – характерні особливості, форм та видів шахрайств; обставин, що зумовлюють вчинення шахрайств; особливостей вчинення шахрайств у різних сферах; специфіку прояву шахрайських дій у діяльності підприємств; корупційні методи шахраїв; основні підходи до фальсифікації звітності; технології заволодіння коштами способом фінансової піраміди; способи протидії шахрайствам; види відповідальності за вчинення шахрайств.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  5. Управління особистими фінансами Данік Наталія Вадимівна,

  кандидат економічних наук, доцент

  Мета курсу: сформувати систему знань з питань управління особистими фінансами у контексті забезпечення фінансової стійкості і фінансової незалежності громадян в умовах економічної нестабільності.

  Завдання курсу:

  – розкрити теоретичні та практичні засади управління особистими фінансами в умовах економічної нестабільності;

  – сформувати фінансові цілі;

  – скласти фінансовий план і гармонізувати його з особистим бюджетом;

  – виокремити основні моделі та стратегії особистої фінансової поведінки;

  – висвітлити прагматизм управління особистим інвестиційним портфелем у контексті основних форм особистих заощаджень;

  – розкрити методику та виокремити специфіку управління особистими фінансами для прийняття ефективних фінансових рішень.

  Компетентності:

  Здатність здійснювати ефективні комунікації.

  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

  Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

  Здатність працювати у команді.

  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

  Програмні результати навчання:

  ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

  ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

  ПР 08.Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  6. Сучасні інформаційні технології

   

  Зосімов В’ячеслав Валерійович,

  кандидат технічних наук

  Мета курсу: ознайомлення студентів з теоретичною базою знань у сфері сучасних інформаційних технологій, підготувати до практичного застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ) в професійній діяльності та при розв’язання практичних задач у навчанні, майбутній професійній діяльності, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу

  Завдання курсу:

  – поглибити загальнотеоретичні та методичні знання з використання ІТ у навчальних предметах; для виконання управлінських і професійних функцій спеціалістів за допомогою інформаційних технологій, розвинення, та формування навиків практичного застосування мультимедійних навчальних засобів, користування комп’ютерною технікою та мультимедійними освітніми ресурсами, раціонального їх застосування в майбутній професійній діяльності;

  – удосконалити вміння активно працювати в ІТ-середовищі.

  Очікувані результати навчання:

  Знання і розуміння особливості та можливості сучасних інфокомунікаційних технологій та їх застосування.

  Визначення ролі та місця інформаційних технологій в сучасній системі наукового знання, соціально-політичних явищ і процесів, що відбуваються як у межах України, так і на міжнародному рівні, основ трудового права.

  Застосовування набутих знань в професійній діяльності під час розробки, налагодження та експлуатації ІС та технологій.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  7. Культура мовлення та профайлінг Каленюк Світлана Олександрівна,

  кандидат філологічних наук, доцент

  Мета курсу: оволодіння необхідними практичними навичками в організації найпоширеніших мовленнєвих ситуацій, спрямованих на комунікативну успішність.

  Завдання курсу:

  – підвищення культури усного й писемного мовлення;

  – формування практичних умінь із побудови усного монологу повідомлення на задану тему;

  – прищеплення навичок ведення дискусії, аргументування своєї думки;

  – формування в студентів уявлення про різноманітність мовленнєвих ситуацій та засобів мовлення, мовленнєві стереотипи та їхнє завдання, функції та особливості прояву мовленнєвого етикету;

  – сприяти розвитку та закріпленню навиків мовлення та елементів невербальної поведінки, що забезпечують ефективність мовлення (жести, міміка), розвитку культури мовлення, мовного етикету;

  – підвищення культури мовлення студентів;

  – створення бази для подальшої підготовки спеціалістів в галузі усного та писемного мовлення; забезпечення первинного ознайомлення з галузями прикладної лінгвістики – роботою філолога-консультанта, перекладача, диктора, ведучого теле-радіопрограм, редактора, спічрайтера;

  – формування навичок редагування тексту.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.

  ПРН 2. Знання історії та культури України, основ філософії, що сприяють формуванню світогляду й соціалізації особистості в суспільстві.

  ПРН 3. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства; знання найважливіших методичних та філологічних вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл.

  ПРН 4. Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

  ПРН 5. Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін (теоретичні проблеми мовознавства, історії української мови) як теоретичного базису дослідницької й прикладної діяльності в галузі  мовознавства.

  ПРН 6. Осмислення процесу формування основних розділів української мови.

  ПРН 12. Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність вдосконалювати та підвищувати її рівень.

  ПРН 13. Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  8. Діагностика писемного мовлення Рускуліс Лілія Володимирівна,

  доктор педагогічних наук, доцент

  Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика писемного мовлення» є засвоїти методику діагностування почерку людини.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Діагностика писемного мовлення» є:

  – ознайомити студентів із основними поняттями «почерк», «письмо», їхніми психофізіологічними особливостями; навчити характеризувати почерк людини за загальними характеристиками (поля, нахил, проміжки між рядками, буквами тощо);

  – сформувати навички проводити аналіз почерку за виявленням специфічних рис написання букв, цифр;

  – з’ясувати особливості проведення аналізу підпису.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.

  ПРН 4 Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

  ПРН 12 Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність вдосконалювати та підвищувати її рівень.

  ПРН 13 Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  9. Риторика Рускуліс Лілія Володимирівна,

  доктор педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: засвоєння основ класичної й сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, вплив, досягнення цілей у процесі мовної комунікації, а також вироблення в них умінь і навичок аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої роботи.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  – ознайомити студентів із основними поняттями, законами та категоріями риторики як науки та навчальної дисципліни;

  – з’ясувати історичні передумови виникнення її; встановити зв’язки риторики з іншими дисциплінами лінгвістичного циклу;

  – визначити види та жанри ораторських виступів;

  – засвоїти основи техніки мовлення, особливості використання вербальних та невербальних засобів спілкування;

  – виробляти навички практично застосовувати отримані знання й розвивати власний ораторський стиль.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.

  ПРН 5. Вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу й інтерпретації художнього, наукового тексту.

  ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

  ПРН9. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, отриманої з різних джерел.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  10. Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності Рускуліс Лілія Володимирівна,

  доктор педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: формування культури наукової мови; вироблення необхідних умінь та навичок роботи з науковими текстами різних жанрів; засвоєння вимог до композиційно-логічної структури усного проголошення результатів наукової розвідки; формування академічної доброчесності здобувача вищої освіти та з’ясування шляхів запобігання академічного плагіату.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  – ознайомити студентів із загальними ознаками наукового стилю, його під стилями;

  – з’ясувати специфічні риси усного й писемного наукового стилю на усіх мовних рівнях;

  – визначити принципи укладання наукових текстів та їхні ознаки;

  – обґрунтувати методичні орієнтири роботи з різними жанрами наукових текстів;

  – проаналізувати шляхи репрезентації наукових студіювань;

  – з’ясувати зміст та предмет, структуру академічної доброчесності та її соціальне призначення;

  – проаналізувати законодавче поле академічної доброчесності;

  – схарактеризувати види та способи порушення авторського права й шляхи захисту авторських прав;

  – визначити види та способи плагіату та особливості виявлення його;

  – засвоїти методологію укладання бібліографії.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом наукового мовлення в його усній та писемній формах.

  ПРН 2. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, отриманої з різних джерел.

  ПРН 3. Засвоїти принципи академічної доброчесності.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  11. Граматичні категорії та практична граматика англійської мови (для студенті не профільного напрямку іноземна філологія) Айзікова Лідія Володимирівна,

  викладач кафедри іноземних мов

   

  Мета курсу: формування, поглиблення та систематизація знань студентів в галузі граматики англійської мови, розвиток навичок застосування отриманих знань і умінь в усному та писемному мовленні.

  Завдання курсу:

  – навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання з граматики в практичній діяльності; розуміти різноманітні граматичні структури;

  – ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;

  – висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на синтаксичному рівні.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.

  ПРН 9 Володіння англійською мовою на рівні В2.

  ПРН 10 Володіння англійською мовою, зокрема мовленнєвою діяльністю в основних її видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; використовування різних форм й видів комунікації в освітній діяльності.

  ПРН 12 Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність вдосконалювати та підвищувати її рівень.

  ПРН 13 Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  12. Граматичні категорії та практична  граматика англійської мови (для студенті профільного напрямку іноземна філологія) Кордюк Олена Миколаївна,

  викладач кафедри англійської мови та літератури

  Мета курсу:

  освоєння граматичної будови мови, її форми та структури, що є складовою частиною мовної компетенції. Синтаксичний та морфологічний аналіз мовних явищ, а також трансформаційний та компаративний аналіз граматичних явищ складають обрані методи курсу. Метою викладання навчальної дисципліни “Граматичні категорії та практична граматика англійської мови” є оволодіння граматичною будовою англійської мови та використання граматичних структур у мовленнєвій діяльності.

  Завдання курсу:

  – підготувати майбутніх учителів англійської мови до педагогічної діяльності з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти;

  – забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з практичної граматики;

  – навчити студентів: вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;

  – володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; знати синтаксичні, морфологічні правила і закономірності англійської мови;

  – удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

  Очікувані результати навчання:

  Володіння основними комунікативно-прагматичними стратегіями й тактиками іншомовної мовленнєвої діяльності, основами культури усного й писемного мовлення, вміннями й навичками спілкування у різних дискурсивних ситуаціях відповідно до досвіду, інтересів та психологічних особливостей співрозмовників.

  Уміння аналізувати іншомовний матеріал з точки зору труднощів його засвоєння і знаходити шляхи їх подолання.

  Уміння запобігати типовим помилкам, пов’язаним з інтерференцією рідної мови, виявляти найбільш доцільні способи та прийоми семантизації лексики, введення нового граматичного матеріалу, роботи над вимовою, перевірки розуміння та закріплення нового матеріалу.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  13. Тренінг особистісного зростання Олексюк Оксана Євгенівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  Мета курсу «Тренінг особистісного зростання» – формування в учасників компетенцій, необхідних для мобілізації внутрішніх резервів психіки для особистісного розвитку, вироблення навичок впевненої поведінки.

  Навчальний курс «Тренінг особистісного зростання» спрямований на виконання таких завдань:

  – систематизувати знання щодо способів ефективного саморозвитку та мобілізації внутрішніх резервів психіки, чинників, які спричиняють появу пригнічених (депресивних) станів;

  –  сформувати вміння (навички): брати на себе відповідальність за створення особистого психологічного комфорту, користуватись ефективними способами подолання стресових ситуацій, користуватись техніками зниження тривожних станів;

  – розвинути установки до: самоаналізу, соціальної відповідальності, особистої відповідальності, самоорганізації, критичного мислення;

  – сприяти формуванню оптимістичного сприйняття навколишнього середовища, стійкості у стресових і кризових ситуаціях;

  – створити й закріпити позитивний досвід професійної поведінки та взаємодії з колегами;

  – розвивати у студентів інтелект, творчі якості, здатність до науково-дослідницької та інноваційної діяльності.

  Очікувані результати навчання:

  ПРН 1 Вміти виробляти особистісні стратегії поведінки і самореалізації та виявляти здатність до саморозвитку.

  ПРН 2 Визначати напрями власного саморозвитку та удосконалення професійно-важливих якостей професіонала

  ПРН 3 Здійснювати обґрунтований вибір методів навчання та самонавчання, планування кар’єри та професійного розвитку.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  14. Лідерство і самореалізація особистості Олексюк Оксана Євгенівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  Мета курсу «Лідерство і самореалізація особистості» − формування у здобувачів вищої освіти усвідомленої мотивації до лідерства, власного удосконалення, підвищення рівня соціально-філософської культури, усвідомлення кожним власної індивідуальності та оволодіння механізмами лідерства і самореалізації, самопізнання і саморозвитку.

  Навчальний курс «Лідерство і самореалізація особистості» спрямований на виконання таких завдань:

  – формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства,

  – вироблення мотивації та прагнення до лідерства;

  – активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління і управління іншими людьми.

  – розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера,

  – формування небайдужої, активної позиції у вирішенні проблем як особистого життя, так і у суспільній сфері діяльності;

  – сприяння формуванню оптимістичного сприйняття навколишнього середовища, стійкості у стресових і кризових ситуаціях;

  – створення й закріплення позитивного досвіду лідерської поведінки та взаємодії з послідовниками;

  – розвивати у студентів інтелект, творчі якості, здатність до науково-дослідницької та інноваційної діяльності.

  Очікувані результати навчання:

  ПРН 1 Вміти виробляти особистісні стратегії лідерства і самореалізації та виявляти здатність до саморозвитку.

  ПРН 2 Визначати напрями власної самореалізації та удосконалення професійно-важливих якостей лідера

  ПРН 3 Здійснювати обґрунтований вибір методів навчання та самонавчання, планування кар’єри та професійної самореалізації.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  15. Дипломатичний протокол та діловий етикет Шапочка Катерина Анатоліївна,

  кандидат педагогічних наук. доцент,

  Мета курсу: сформувати у студентів систему сучасних знань про сукупність загальноприйнятих правил, традицій i умовностей, яких дотримуються уряди, відомства закордонних справ, дипломатичні представництва, офіційні особи в міжнародному спілкуванні;

  ознайомлення майбутніх фахівців із мистецтвом етикету, особливостями сучасного стилю спілкування. Формування у студентів систематизованих теоретичних знань і практичних умінь щодо культури спілкування, такту, сугестивних здібностей, майстерності володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії. Прищеплення студентській молоді навичок догляду за зовнішністю, пошуку власного стилю, виховання почуття власної гідності.

  Завданнями курсу є:

  Знати:

  – нормативно – правову міжнародну та національну бази дипломатичного протоколу, історії її формування;

  – базові принципи дипломатичного протоколу, зокрема, “міжнародної ввічливості” та її складових;

  – основні поняття, терміни та категорії, що складають суть дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету;

  – методи та засоби дипломатичної комунікації, основних видів документів дипломатичного листування;

  – специфіку протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії (міжнародних нарад, конференцій, симпозіумів тощо);

  – особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних представництв і окремих дипломатів;

  – основні норми і засоби протокольного забезпечення  зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;

  – методи та засоби представницької роботи з дипломатичним корпусом структурних підрозділів з  питань  протоколу зовнішньополітичних відомств різних країн;

  – основні норми дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата і ділової людини;

  – основні церемоніальні норми в протокольній практиці України;

  – основні норми ділового протоколу та етикету.

  вміти:

  – складати зразки основних видів документів дипломатичного листування з урахуванням протокольних вимог;

  – складати підсумкові документи за результатами проведення дипломатичних бесід;

  – моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів;

  – оформляти різноманітні документи, пов’язані з дипломатичною діяльністю: візитні картки, запрошення на дипломатичні прийняття і відповіді на них тощо;

  – розробляти програми візитів іноземних партнерів;

  – моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних прийнять.

  Знання цих правил сприятиме зростанню іміджу як самої людини, так і держави, яку вона представлятиме.

  Програмні результати навчання:

  ПР-2 Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та категорій.

  ПР-11 Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження та протидії йому.

  ПР-14 Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей.

  ПР-20 Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  16. Основи спеціальної педагогіки та логопедії Шапочка Катерина Анатоліївна,

  кандидат педагогічних наук. доцент,

  Мета курсу – озброїти студентів сучасними знаннями корекційної педагогіки і психології; допомогти студентам, майбутнім спеціалістам у галузі дошкільної освіти, на основі активної самостійної роботи систематизувати, уточнювати та поширювати свої знання зі спеціальної педагогіки та логопедії, засвоїти прийоми виявлення, корекції та попередження порушень психофізичного розвитку.

  Основним завданням курсу є: надання студентам достовірних знань в галузі спеціальної педагогіки, уявлень про основні категорії дітей з особливостями психофізичного розвитку, про психолого-педагогічні діагностичні заходи, про специфіку навчання та виховання дітей різних категорій, про основні типи закладів для цих категорій дітей.

  Програмні результати навчання:

  ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та категорій.

  ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами

  ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності.

  ПР-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.

  ПР-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

  ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку

  ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього і дошкільного віку.

  ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  17. Реабілітаційна педагогіка Султанова Наталя Вікторівна,

  доктор педагогічних наук, професор.

   Мета курсу: формування систематизованих наукових уявлень про сутність, значення й основні завдання реабілітаційної педагогіки та набуття практичних навичок здійснення професійної психолого-педагогічної діяльності за своїм фахом з учнями, які потребують застосування реабілітаційного підходу в системі освіти (учні з девіантною поведінкою, соціально й педагогічно занедбані діти та діти з різними нозологіями).

  Завдання курсу:

  – сформувати професійний світогляд і наукові уявлення про сутність корекційно-реабілітаційної роботи в системі освіти на основі аналізу провідних концептуально-методологічних підходів до визначення поняття «реабілітаційна педагогіка»;

  – сформувати уявлення про загальні тенденції розвитку реабілітаційної педагогіки у світі та в Україні;

  – сформувати практичні навички і уміння визначати зміст, методи і оптимальні структурно-організаційні форми здійснення професійної діяльності майбутніх психологів, дефектологів та вчителів (різного профілю) у навчальних закладах, у т. ч. з інклюзивною формою навчання;

  – забезпечити досконале володіння технологіями, методами й прийомами роботи з дітьми, які потребують корекційно-реабілітаційного впливу під час навчання (учні з девіантною поведінкою, соціально й педагогічно занедбані діти та діти з різними нозологіями);

  – виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерності, враховуючи все більший попит батьків на корекційно-реабілітаційні послуги в освіті.

  Програмні результати навчання:

  ПРН-1. Оперувати основними концепціями, теоріями, проблемами філософії й методології науки, змістом сучасних філософських дискусій із проблем розвитку суспільства та освіти; здійснювати рефлексію щодо актуальних проблем суспільного та індивідуального буття.

  ПРН-2. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного та соціального здоров’я.

  ПРН-8. Мати передові концептуальні та методологічні знання з педагогічної освіти, і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  18. Конфліктологія та управління конфліктами Бабаян Юлія Олександрівна,

  кандидат психологічних наук,  доцент

  Мета курсу – дати уявлення про конфлікти, визначити теоретичні та прикладні основи науки, проаналізувати способи попередження та конструктивного розв’язання конфліктів різних рівнів.

  Курс «Конфліктологія та управління конфліктами» розширює знання студентів про специфічні характеристики конфлікту, його структуру і динаміку, допомагає розумінню причин виникнення конфліктів та основних їх функцій, дає уявлення про основні типи конфліктів та технології їх попередження і розв’язання, забезпечуючи тим самим взаємозв’язок теоретичних знань та їх ефективного застосування в практиці своєї роботи та повсякденного життя.

  Знання, які одержить студент, вивчаючи цей курс, підвищать його професійну та комунікативну компетентність, а вміле їх використання на практиці реальне засвідчить професійну майстерність фахівця і особистості.

  Завданнями вивчення дисципліни «Конфліктологія та управління конфліктами» є: засвоєння студентами основних теоретичних понять і положень психології конфлікту, оволодіння системою знань про особливості виникнення конфліктів, основні принципи і технології управління ними, набуття студентами навичок практичної роботи з конфліктами.

  Програмні результати навчання:

  ПР-1. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та категорій.

  ПР-2. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження та протидії йому.

  ПР-3. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  19. Становлення педагогічної освіти Миколаївщини Тимченко Алла Анатоліївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  Мета – формування у студентів уявлення про становлення педагогічної освіти Миколаївщини, здатності до аналізу, співставлення, порівняння певних педагогічних явищ у становленні педагогічної освіти Миколаївщини.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  – ознайомити студентів з особливостями зародження, взаємодію і зміну ідей, концепцій, підходів у навчанні та вихованні підростаючих поколінь Миколаївщини;

  – ознайомити з теоретичними основами основних державних документів, історію виховання та педагогіки рідного краю, педагогічну діяльність та погляди видатних просвітителів, освітніх діячів і учених Миколаївщини, історико-педагогічні факти, відомості, що стосуються рідного краю;

  – формувати уміння працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати поняттями історії педагогіки;

  – формувати уміння розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку національної школи і педагогіки Миколаївщини за роки різних епох розвитку української держави.

  Програмні результати навчання:

  ПРН-2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку молодших школярів на уроках й у позаурочній діяльності.

  ПРН-4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому числі – сучасні освітні технології.

  ПРН-6. Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) програми, вимоги Концепції Нової української школи.

  ПРН-7. Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач.

  ПРН-17. Готовність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій.

  ПРН-18. Здатність створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню й соціалізації здобувачів початкової освіти, налагодження тісної співпраці з їх батьками, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  20. Логіко-математична підготовка здобувачів освіти Рехтета Любов Олександрівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  Мета курсу: формування професійної компетентності майбутніх фахівців освіти щодо теоретичних основ логіко-математичної підготовки в освітньому процесі закладів освіти; розширення знань й вдосконалення умінь студентів в організації навчально-творчої діяльності учнів з математики та в позакласній роботі.

  Завдання курсу: збагатити знання студентів про ефективність математики у житті людини; розкрити зміст поняття «завдання з логічним  навантаженням», надати методичні рекомендації щодо впровадження зазначених завдань в освітній процес.

  Програмні результати навчання:

  ПРН-7. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-орієнтованих задач.

  ПРН-8. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику учня та класу.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  21. Технологія роботи гувернера Бреславська Ганна Богданівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  Мета та завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів із теоретичними та практичними основами роботи гувернера, історією розвитку як соціально-педагогічного явища, поглиблення знань у галузі особливосте й діяльності гувернера з різними категоріями дітей в домашніх умовах та ознайомленні з технологіями роботи гувернера.

  Завдання:

  – формувати професійно орієнтований світогляд майбутнього гувернера;

  – дати характеристику виникнення і тенденції розвитку гувернерства від найдавніших часів до ХХІ століття;

  – познайомити студентів з педагогічними теоріями найбільш видатних педагогів;

  – розкрити зміст пріоритетних гувернерських методик й теорії виховання дитини в домашніх умовах;

  – розкрити зміст роботи соціального гувернера з дітьми до одного року;

  – висвітлити специфіку виховної діяльності соціального гувернера в сім’ї;

  – розкрити особливості загального та творчого розвитку, навчання в домашніх умовах;

  – узагальнити особливості ро боти соціального гувернера з дітьми різних категорій;

  – дати характеристику особливостям виховання та навчання дітей з особливими потребами.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  – сутність основних категорій щодо визначення понять гувернер, гувернерство, соціальний гувернер.

  – основні історичні напрямки роботи гувернера;

  – основні законодавчі акти, на яких базується діяльність гувернера;

  – принципи й методи роботи соціального гувернера;

  – особливості підготовки дітей до шкільного навчання;

  – основні напрями роботи соціального гувернера з сім’єю.

  вміти:

  – самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичних засадах гувернерства;

  – характеризувати змістовні компоненти роботи гувернера на сучасному етапі;

  – аналізувати психолого-педагогічні аспекти виховання дітей у сім’ї з гувернерами;

  – організувати загартування дітей;

  – підготувати дитину до школи;

  – знаходити соціально-психологічний підхід до обдарованих дітей.

  Програмні результати навчання:

  ПРН-1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей.

  ПРН-2 Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби освіти, суть процесів навчання, виховання, розвитку та соціалізації учнів.

  ПРН-3 Знати вікові особливості дітей, індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів.

  ПРН-4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні технології.

  ПРН-5 Знати суть методичних систем навчання учнів освітніх галузей, визначених Державним стандартом.

  ПРН-6 Знати зміст нормативних документів, що регламентують освіту.

  ПРН-7 Уміння застосовувати знання із загальної та професійної підготовки під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач.

  ПРН-14 Здатність здійснювати комунікацію з різними суб’єктами освітнього процесу, у тому числі – з особливими освітніми потребами у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  22. Основи культури мовлення майбутнього вчителя Білявська Тетяна Миколаївна,

  старший викладач кафедри початкової освіти, кандидат філологічних наук

   

  Мета курсу: з’ясувати суть понять «мова» і «мовлення»; визначити предмет і завдання курсу ОКМ та його місце у системі дисциплін; ознайомитись з історичними традиціями красномовства та усвідомити важливість курсу для формування мовленнєвої особистості вчителя.

  Завдання курсу:

  – обґрунтувати значення літературної мови в житті людини;

  – висвітлити сучасну мовну ситуацію в Україні;

  – оволодіти нормами мовленнєвого етикету;

  – підвищити рівень культури мовлення майбутніх педагогів.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 14. Вчитися впродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту в процесі навчання  кваліфікацію.

  ПРН 15. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих  ціннісних орієнтацій.

  ПРН 16. Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  23. Вальдорфська педагогіка Курчатова А.В.,

  старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук

  Мета курсу: ознайомити студентів з теоретичними й практичними Здобутками вальдорфської системи освіти; сформувати готовність до адаптації й поширення ідей вальдорфської педагогіки в Україні.

  Завдання курсу: вивчення дисципліни є: Завдання курсу:розкрити філософсько-антропософські ідеї Р.Штайнера;оволодіти сучасною концепцією дитиноцентризма;опанувати провідні принципи вальдорфської системи освіти;сформуватизнання про механізми управління навчально-виховним процесом у вальдорфській школі;формування фахових вмінь у контексті підходів у вальдорфській школі; знати: поняття «антропософія» як духовно-наукове людинознавство; формування поняття «людина» як триєдність тіла, душі й духу; єдність і взаємодія чотирьох організацій, а саме: фізичної, життєвої, душевної, людського “Я”; шляхи становлення й розвитку людини у контексті антропософського підходу; розвиток нового засобу пізнання у вальдорфській школі; концептуальні положення вальдорфської педагогіки; основні принципи діяльності вальдорфської школи; принципи управління навчально-виховним процесом у вальдорфській школі; шляхи впровадження ідей вальдорфської педагогіки за кордоном; напрями  поширення  й  адаптація  ідей  вальдорфської педагогики  в  українській  педагогічній практиці.

  вміти: планувати та організовувати навчально-виховну роботу відповідно  принципам вальдорфської педагогіки; застосовувати на практиці оптимальні та ефективні методи, засоби та форми навчання та виховання, поширені у вальдорфській школі; ефективно керувати діяльністю і спілкуванням дітей, спрямовуючи їх розвиток у контексті філософії дитиноцентризму; цілеспрямовано опрацьовувати наукову, психолого-педагогічну, фахову джерельну базу; займатися самоосвітою, самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання

  Програмні результати навчання:

  ПР-1. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

  ПР-9. Розуміти історію та закономірності розвитку освіти. Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній простір закладу освіти.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  24. Основи оздоровчого та спортивного харчування Славітяк Олег Станіславович,

  доцент кафедри спорту.

   

  Мета курсу – вивчення дисципліни: ознайомити студентів із основними складовими харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини; основами раціонального харчування, особливостями лікувально-дієтичного харчування та нетрадиційними методами харчування; впливом харчових добавок на здоров’я людини; захворюваннями, які виникають внаслідок неправильного харчування; специфіка харчування спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення, та видів спортивної діяльності.

  Завдання курсу:

  – ознайомити з основами теорії та методик спортивного харчування та раціонального харчування спортсменів;

  – ознайомитись з основами харчування спортсмена;

  – ознайомитись з основними принципи харчування, їх варіативність застосування та вплив на динаміку силових показників та м’язової маси учнів;

  – вміти визначати раціон харчування для основного обміну речовин та в залежності від фізичної активності та виду спорту;

  – визначити уяву про структуру харчової піраміди та важливість мікронутрієнтів у виборі тренувального навантаження;

  – вміти визначати продукти за харчовою цінністю;

  – вміти готувати продукти харчування в залежності від підбору БЖУ та енергетичної цінності;

  – вміти правильно складати режим харчування в залежності від цілей тренувального процесу.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 3. Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

  ПРН 9. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних групнаселення.

  ПРН 14. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою іспортом.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  25. Миколаївщина: історія та сучасність Маринченко Ганна Миколаївна,

  старший викладач кафедри історії, кандидат історичних наук

  Мета курсу: вивчення та творче осмислення комплексу подій і явищ, проблем історії Миколаївщини від давнини до сучасності в контексті місця регіону в системі української та світової історії.

  Завдання курсу:

  опанування студентами змісту курсу історії рідного краю, що передбачає набуття ними комплексу знань, умінь, навичок з минулого Миколаївщини;

  розвиток загальнопредметної історичної компетентності, а також аналіз процесу формування і становлення Миколаївської області як однієї із адміністративно-територіальних  частин України;

  формування універсальних, стійких демократичних цінностей, української національної самосвідомості.

  Програмовані результат навчання:

  ПРН-1 Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період або проблему.

  ПРН-2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання у професійній діяльності.

  ПРН-3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  26. Креато(арт) технології Аристова Людмила Сергіївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

   

  Мета курсу: дати студентам комплексне уявлення про інтегративні тенденції розвитку сучасної мистецької освіти, специфіку застосування креато (арт) технологій у майбутній професійній роботі; розглянути корекційні можливості креато-технологій у роботі з учнями на уроках мистецького спрямування  та в позаурочній навчально-виховній роботі у ЗЗСО. Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в сфері музичного мистецтва, методичної компетентності майбутнього педагога в процесі вивчення дисципліни. Спрямувати студентів у творчо-пошукове русло через особистісну орієнтацію в сукупності цінностей сучасного світу, диференційовано підходити до різноманітних мистецьких надбань, аналізуючи їх.

  Завдання курсу: ознайомити з  ключовими поняттями і принципами креато (арт) педагогіки; визначити найбільш типові проблемні питання  щодо специфіки використання креато- технологій на уроках мистецького спрямування  та позаурочній навчально-виховній роботі ЗЗСО; оволодіти практичними вміннями і навичками організації та застосування креато (арт) технологій на уроках мистецького спрямування.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 7. Демонструє  уміння вирішувати  музично-педагогічні проблеми, оригінальність і гнучкість творчого мислення у процесі конструювання, інтерпретації та реалізації музично-педагогічних ситуацій.

  ПРН 11. Володіє сучасними методиками музичного (мистецького) навчання і виховання учнів ЗЗСО та інноваційними педагогічними технологіями (у тому числі інформаційно-комунікаційними).

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  27. Основи режисури та методика організації  виховних шкільних заходів Парфентьєва І.П. –

  канд. пед. наук, доцент

  Метою викладання навчальної дисципліни «Основи режисури та методика організації виховних шкільних заходів» є надання цілісного уявлення про сутність режисерської діяльності та оволодіння її основами для послідуючої професійної діяльності вчителя  в контексті шкільної режисури

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи режисури та методика організації виховних шкільних заходів» є: наданні знань щодо теорії та історії театральної та шкільної режисури; навчанні основам режисерського бачення та постановки програм у освітній сфері; володіння студентами законами мізансценування, організацією сценічного простору при постановці різноманітних форм театрального мистецтва; володіння змістом, методикою режисерської та виховної роботи в шкільному колективі; використанні отриманих знань та умінь у професійній діяльності вчителя, пов’язаних із режисурою та організацією масових виховних шкільних заходів.

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  знати: сутність театрального дійства та масового видовищного заходу, особливості шкільної режисури; історичні форми святкових вистав та видовищ; методику організації виховних шкільних заходів;

  уміти: складати сценарій (сценарний план) та розробляти музично-виховний шкільний захід; організовувати та проводити театралізоване дійство чи масове свято; виділяти засоби створення характеру, акторського ансамблю, вибудовувати мізансцену, розуміти атмосферу дійства, його ідейну спрямованість та художню специфіку.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  28. Самовиховання і саморегуляція особистості Середа Ірина Валеріївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: ознайомити студентів з теорією і практикою самовиховання, сприяти оволодінню ними технологічними аспектами самовиховної діяльності та основними засобами саморегуляції.

  Завдання курсу:

  – сформувати у студентів стійку мотивацію самовиховної діяльності;

  – забезпечити само-цінний характер знань з теорії та практики самовиховання;

  – сприяти оволодінню технологічними аспектами самовиховної діяльності;

  – створити умови для усвідомлення майбутніми педагогами себе як суб’єктів

  – власного особистого і професійного розвитку.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Здатність проектувати шляхи свого особистісно-професійного зростання та саморозвитку.

  ПРН 2. Базові знання з теорії та практики самовиховання особистості.

  ПРН 3. Уміння застосовувати основні методи та прийоми самовиховання, адекватні засоби саморегуляції особистості.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  29. Основи само-ефективності корекційного педагога Середа Ірина Валеріївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: ознайомлення з теоріями та сучасними техніками розвитку само-ефективності.

  Завдання курсу:

  – формування мотивації розвитку само-ефективності у майбутній професійній діяльності;

  – розширення знань з теорії та практики само-ефективності;

  – оволодінню технологічними аспектами цілепокладання, самоорганізації, тайм-менеджменту, саморегуляції.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Здатність визначати мотиви, цілі та шляхи саморозвитку у майбутній професійній діяльності.

  ПРН 2. Формування поняття само-ефективність у діяльності корекційного педагога.

  ПРН 3. Здатність застосовувати основні методи та прийоми самоорганізації, саморегуляції, тайм-менеджменту, професійного саморозвитку.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  30. Педагогічні технології у корекційно-виховному процесі Середа Ірина Валеріївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: ознайомлення з різновидами педагогічних технологій та способами їх використання у корекційно-виховному процесі.

  Завдання курсу:

  – поглибити знання про педагогічні технології та особливості їх використання у корекційно-виховному процесі;

  – розкрити основні напрями використання технологій корекційно-виховного процесу;

  – формування вміння обирати елементи різних педагогічних технологій для розв’язання завдань корекційно-виховного процесу в закладах загальної та спеціальної освіти.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Поняття про педагогічні технології та особливості їх використання у корекційно-виховному процесі.

  ПРН 2. Розуміння основних напрямів використання технологій корекційно-виховного процесу.

  ПРН 3. Здатність обирати елементи різних педагогічних технологій для розв’язання.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  31. Спеціальна освіта в різних країнах світу Середа Ірина Валеріївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: ознайомлення зі структурою та особливостями розвитку спеціальної освіти в Україні та інших країнах світу.

  Завдання курсу:

  – порівняти особливості розвитку спеціальної освіти в Україні та інших країнах світу;

  – визначити особливості структури сучасної спеціальної освіти в різних країнах, співвіднесення інклюзивної та інших форм навчання дітей з ООП;

  – виявити проблеми та перспективи розвитку вітчизняної спеціальної освіти у порівнянні зі світовим досвідом.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Уявлення про особливості розвитку спеціальної освіти в Україні та інших країнах світу.

  ПРН 2. Розуміння особливостей структури сучасної спеціальної освіти в різних країнах, співвіднесення інклюзивної та інших форм навчання дітей з ООП.

  ПРН 3. Здатність виявляти проблеми та перспективи розвитку вітчизняної спеціальної освіти у порівнянні зі світовим досвідом.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  32. Техніки формування саногенного мислення і саморегуляції у профілактиці психосоматичних захворювань Середа Ірина Валеріївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: ознайомлення з техніками формування саногенного мислення і

  саморегуляції як основою профілактики психосоматичних захворювань.

  Завдання курсу:

  – визначити зміст та основні напрями профілактики психосоматичних захворювань;

  – ознайомитись з особливостями саногенного і патогенного мислення та їх впливом на психосоматичне здоров’я;

  – ознайомитись із техніками формування саногенного мислення та різними видами саморегуляції.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Знання про зміст та основні напрямипрофілактики психосоматичних захворювань.

  ПРН 2. Розуміння особливостей саногенного і патогенного мислення та їх впливом на психосоматичне здоров’я.

  ПРН 3. Володіння елементами технік формування саногенного мислення та різними видами саморегуляції.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  33. Технології запобігання та вирішення конфліктів у корекційно-педагогічній діяльності Середа Ірина Валеріївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент

  Мета курсу: ознайомлення з технологіями запобігання та вирішення конфліктів у корекційно-педагогічній діяльності.

  Завдання курсу:

  – визначити особливості, види та причини конфліктів у корекційно-педагогічній діяльності;

  – ознайомитись з основними стратегіями та технологіями розв’язання конфліктів у корекційно-педагогічній діяльності;

  – визначити шляхи та способи запобігання конфліктам у корекційно-педагогічній діяльності.

  Програмні результати навчання:

  ПРН 1. Знання про особливості, види та причини конфліктів у корекційно-педагогічній діяльності.

  ПРН 2. Володіння основними стратегіями та технологіями розв’язання конфліктів у корекційно-педагогічній діяльності.

  ПРН 3. Володіння способами запобігання конфліктам у корекційно-педагогічній діяльності.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  34. Соціальна та комунікативна етика Куриленко Т.В.,

  викладач (філософських дисциплін) кафедри психології

  Основною метою курсу є вивчення моралі як феномена культури, форми світовідношення та як суспільного явища, яке регулює міжлюдські стосунки на підставі принципа взаємності. Важливою змістовною складовою соціальної та комунікативної етики напротивагу традиційній етиці є рефлексія щодо соціально-інституційних механізмів функціонування етичних норм і цінностей. Мета досягається шляхом вивчення основних теоретичних і практичних проблем соціальної та комунікативної етики.

  Мета вивчення соціальної та комунікативної етики полягає у формуванні у студентів:

  – здатності виокремлювати моральні факти із соціальних, формалізувати їх у семантиці аксіологічного світу, налагоджувати міжсуб єктні стосунки на підставі універсального принципу взаємності;

  – умінь при здійсненні професійної діяльності мислити і приймати рішення, виходячи з гідності людини і етичних норм і цінностей, що її соціально забезпечують;

  – навичок проблематизувати етичні норми і цінності через компетентну участь у різних соціокультурних дискурсах.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна та комунікативна етика» є:

  – засвоєння знань, що складають зміст етичних проблем, системи категорій, понять і термінів, в яких осмислюється актуальні питання буття суспільства та людини;

  – ознайомлення студентів з основними досягненнями світової етичної думки; включення студентів в активний процес осмислення провідних принципів етико- моральної духовності;

  – окреслити роль етичного знання в життєвому самовизначенні людини, показати проблематичність людського буття та водночас його складність, багатовимірність, невичерпність.

  – актуалізація духовної складової індивідуального розвитку студента;

  – формування особистих світоглядних поглядів та етичних переконань в умовах сучасного інформаційного суспільства.
  Програмні результати навчання:

  – ПРН Володіє способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права.

  – ПРН Має навички взаємодії в сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням.

  – ПРН Вміє самостійно приймати рішення щодо власної поведінки.

  – ПРН Демонструє толерантне ставлення до загальнолюдських,національних, особистісних цінностей.

  – ПРН Здатний з дотриманням етичних норм здійснювати взаємодію та комунікацію з колегами, соціальними партнерами, учнями, вихованцями та їхніми батьками.

  – ПРН Накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання та солідарності з іншими людьми в різноманітних життєвих ситуаціях.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною

  35. Політологія Ярошенко Віра Миколаївна,

  к.політ.н., доцент каф психології

  Мета: надання студентам знань і умінь моделювати, прогнозувати і організовувати політичне життя держави і суспільства. Зокрема, орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, навчання вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного життя, формування уявлень про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний статус України, особливо в сучасних умовах загрози національній безпеці, гібридних форм прояву новітніх конфліктів, формування у студентства патріотизму, навичок політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання для відстоювання своїх прав і свобод, у своїй професійній, громадській та політичній діяльності, сприяючи демократичним процесам.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  – сприяти орієнтації студентів в основних наукових світових політичних школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристику українським політичним вченням;

  – формувати уявлення студентів про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт політики;

  – сприяти знанням студентів про сутність і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

  – сприяти знанням студентів прав людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів, функціонування держави та громадянського суспільства та ролі в цьому громадянськості.

  – формувати вміння студентів прогнозувати наслідки процесів, що відбуваються у політичній сфері: глобалізації, політичних конфліктів тощо;

  – сприяти навичкам студентів визначати актуальні проблеми розвитку політичної сфери суспільства на сучасному етапі;

  – сприяти вмінню студентів тлумачити причинно-наслідкові зв’язки в політиці, визначати роль суб’єктивних факторів;

  – формувати вміння студентів визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль і функції у підготовці політичних рішень, забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя;

  – формувати уявлення студентів про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі.

  Програмні результати навчання:

  ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та міжнародному контексті.

  ПРН-2. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти категорійно- понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

  ПРН-3. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

  Ознайомитись більш детально з дисципліною