logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського



Геометричне моделювання та інформаційні технології, 2017, № 2 (4)

ISSN 2520-2820 (Online), ISSN 2524-0978 (Print)

[Титул] 1-2

[Зміст] {Contents} 3-4

Олена БІДНІЧЕНКО, Олеся БЄЛОЗЬОРОВА [Спосіб графічного представлення головного вектора просторової системи сил] {Method of graphic representation of the main vector of the spatial system of forces} 5-8

Валерій БОРИСЕНКО [Комп’ютерне моделювання кривих ліній у натуральній параметризації з кубічною залежністю кривини від довжини дуги] {Computer modelling of curves lines in natural parameterization with cubic dependence of curvature from the length of the arc} 9-13

Валерій БОРИСЕНКО, Оксана КОРЧАГІНА, Анжеліка РЯБОВА [Новий підхід до моделювання перехідних кривих залізничного шляху] {A new approach to modelling transitional railway curves} 14-18

Володимир ДАНИЛЕНКО, Ольга ШОМАН [Геометричні елементи, що визначають характер моделювання оглядовості транспортних засобів] {Geometric elements that determine the nature of modeling vehicles} 19-25

Неллі ІСМАІЛОВА, Тетяна МАКОВКІНА [Моделювання квазіповерхні на базі сучасних комп’ютерних технологій] {Modeling of quasisurfaces on the basis of computer technologies} 26-27

Олена КРЕМЕНЧЕНКО, Єлизавета ЗАВАЛКО, Анатолій ХОМЧЕНКО [Когнітивне моделювання серендипового елемента Q12 на основі кубатури Гаусса] {Cognitive modeling of serendipity elements Q12 based on Gaussian cubatures} 28-32

Катерина КУЗЬМА [Дослідження моделей оптимізації розподілу педагогічного навантаження] {Researching optimization models of distribution the pedagogical workload} 33-40

Леонід КУЦЕНКО, Олег СЕМКІВ, Леонід ЗАПОЛЬСЬКИЙ [Геометричне моделювання обертання твердого тіла в моделі Пуансо та пояснення ефекту Джанібекова] {Geometrical modeling of rotation solid state in the model of Poinsot and explanation of the Janibekov effect} 41-50

Леонід КУЦЕНКО, Сергій ШЕВЧЕНКО [Дослідження математичного більярду у полі тяжіння між двома півплощинами з використанням відображення Пуанкаре] {Research of mathematical billiards in the gravitational field between two semi-planes with the use of the Puankare reflection} 51-61

Сергій ЛУКЬЯНЧІКОВ [Дослідження сучасних методів стиснення звукової інформації з втратами та без втрат] {Research of modern methods of audio content storage with losses and without loss} 62-67

Віктор МЕЛЬНИК [Моделювання процесу розповсюдження акустичних хвиль при електричному розряді в областях з вісевою симетрією] {Modeling of acoustic wave process for electrical distribution in areas with central symmetry} 68-72

Олександр МЕЛЬНИК [Моделювання процесу електрогідроімпульсної обробки розплаву] {Modeling of the process of electrohydropulse treatment of melt} 73-78

Сергій ПРИХОДЬКО, Наталія ПРИХОДЬКО, Олег КУДІН, Дмитро КОШОВИЙ [Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден] {Constructing the equation of transformed prediction ellipse for data of the duration of the development of 3D-models of ship hull sections} 79-83

Yevgeniya SULEMA, Roman PAPUSHA [Method of raster line dynamic smoothing] {Method of raster line dynamic smoothing} 84-89

Андрій УСТЕНКО, Микола ГИЛКО, Ірина УСТЕНКО [Аналітичне подання батоксів теоретичного креслення корпусу судна кривими у натуральній параметризації] {Analytical presentation of buttocks of the theoretical drawing of the hull by the curves in natural parameterization} 90-94

Ірина УСТЕНКО [Застосування синусоїдальної залежності кривини від довжини дуги при геометричному моделюванні кривих ліній] {Application of sinusoidal dependence of curvature from the length of the arc in the geometric modeling of curves lines} 95-100

Сергій УСТЕНКО, Владислав МАРТИНЕНКО [Геометричне моделювання перехідних кривих залізничного шляху при відновленні його окремих ділянок] {Geometrical modelling of transitionalcurves of the railway in restoration of its existing sections} 101-105

Юрій ХОЛКОВСЬКИЙ [Дискретно-інтерполяційні моделі багатопараметричних середовищ] {Discrete-interpolation models multiparametric environments} 106-108

[ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ]{INFORMATION ABOUT THE AUTHORS} 109-110

ABSTRACTS 111-117