logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПерелік дисциплін вільного вибору студентів 5-го курсу на 2021-2022 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Анотація

1. Глобальна економіка Доктор економічних наук, професор  Стройко Тетяна Володимирівна Мета дисципліни: формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Завдання полягають у виявленні системної сутності економічної глобалізації; визначенні глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікації принципових параметрів глобального розвитку; визначенні сучасних ринкових та інституційних методик глобального менеджменту; аналізі особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

ПРН 1. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.

ПРН 2. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну.

ПРН 3. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021р.

Час: 10:00

<Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

2. Основи оздоровчого та спортивного харчування Славітяк Олег Станіславович, доцент, завідувач кафедри спорту Мета курсу

– вивчення дисципліни: ознайомити студентів із основними складовими харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини;

– основами раціонального харчування, особливостями лікувально-дієтичного харчування та нетрадиційними методами харчування;

– впливом харчових добавок на здоров’я людини; захворюваннями, які виникають внаслідок неправильного харчування;

– специфіка харчування спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення, та видів спортивної діяльності.

Завдання курсу:

– ознайомити з основами теорії та методик спортивного харчування та раціонального харчування спортсменів;

– ознайомитись з основами харчування спортсмена;

– ознайомитись з основними принципи харчування, їх варіативність застосування та вплив на динаміку силових показників та м’язової маси учнів;

– вміти визначати раціон харчування для основного обміну речовин та в залежності від фізичної активності та виду спорту;

– визначити уяву про структуру харчової піраміди та важливість мікронутрієнтів у виборі тренувального навантаження;

– вміти визначати продукти за харчовою цінністю;

– вміти готувати продукти харчування в залежності від підбору БЖУ та енергетичної цінності;

– вміти правильно складати режим харчування в залежності від цілей тренувального процесу.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ПРН 2. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.

ПРН 3. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021р.

Час: 10:00 – 11:20

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

3. Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності Рускуліс Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури Мета курсу

Формування культури наукової мови; вироблення необхідних умінь та навичок роботи з науковими текстами різних жанрів; засвоєння вимог до композиційно-логічної структури усного проголошення результатів наукової розвідки; формування академічної доброчесності здобувача вищої освіти та з’ясування шляхів запобігання академічного плагіату.

Завдання курс

ознайомити студентів із загальними ознаками наукового стилю, його під стилями; з’ясувати специфічні риси усного й писемного наукового стилю на усіх мовних рівнях; визначити принципи укладання наукових текстів та їхні ознаки; обґрунтувати методичні орієнтири роботи з різними жанрами наукових текстів; проаналізувати шляхи репрезентації наукових студіювань; з’ясувати зміст та предмет, структуру академічної доброчесності та її соціальне призначення; проаналізувати законодавче поле академічної доброчесності; схарактеризувати види та способи порушення авторського права й шляхи захисту авторських прав; визначити види та способи плагіату та особливості виявлення його; засвоїти методологію укладання бібліографії.

Програмні результати навчання:

ПРН 1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом наукового мовлення в його усній та писемній формах.

ПРН 2. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, отриманої з різних джерел.

ПРН 3. Засвоїти принципи академічної доброчесності.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021р.

Час: 10:00 – 11:20

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

4. Комунікативістика ХХІ ст. Коч Н.В., завідувач кафедри загальної та прикладної

лінгвістики, доктор філологічних наук, професор

Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативістика ХХІ ст.» є засвоєння засад теорії та практики комунікації як інтегративної науки, зокрема, ознайомлення з актуальними питаннями сучасної комунікації, її специфікою в епоху глобалізації культур. Основними завданнями вивчення дисципліни є:- ознайомлення з базовими поняттями «комунікація», «спілкування», «види комунікації», «типи комунікації» тощо; – характеристика основних категорій комунікації; форм мовного спілкування; компонентів комунікації;- засвоєння понять про основні складові

комунікативного акту, засоби мовного коду в комунікації (вербальні та невербальні), моделі комунікації. Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія комунікації», «Психологія», «Соціологія»,

«Теорія мовленнєвих актів», «Комунікативні технології», «Семіотика», «Прагмалінгвістика», «Дискурсологія», «Психолінгвістика»,

«Соціолінгвістика», «Нейролінгвістика» «Теорія  омунікації», «Теорія мовленнєвих актів», «Комунікативні технології», «Загальне мовознавство», «Прагмалінгвістика», «Дискурсологія»,

«Психолінгвістика», «Соціолінгвістика».

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології,зокрема інформаційні,для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечен якості дослідження в конкретній галузі.

ПРН 3. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 09.09.2021р.

Час: 10:00 – 11:20

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

5. Англійська мова для академічних цілей Мироненко Т.П., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови і літератури Мета курсу

Удосконалення навичок і умінь студентів магістрантів продукувати якісні тексти фахового спрямування англійською мовою; оволодіння

культурою академічного письма з урахуванням канонів сучасного англомовного академічного дискурсу та принципів академічної доброчесності. За період вивчення навчальної дисципліни магістранти повинні аналізувати тексти за фахом у наукових виданнях, написати анотацію до наукової статті, розуміти вимоги та структуру щодо написання наукових статей англійською мовою, оволодіти методикою написання грантових проектів та його складових (обґрунтування мети дослідження, методологія дослідження, рекомендаційні листи) ознайомитись з культурою листування в академічних цілях та дотримуватися вимог що передбачає академічна доброчесність.

Навчальна дисципліна «Англійська мова для академічних цілей» розроблена у рамках проекту Еразмус + 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (MultiEd).

Передумови для вивчення дисципліни: Іноземна мова (англійська).

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН-1. Демонструвати належний рівень володіння державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати своїх досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН -2. Доступно й аргументовано пояснювати сутність певних методичних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу.

ПРН -3. Дотримуватися правил академічної доброчесності

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ІІ. Фахові компетентності:

ФК 3. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень відповідну фаху та наукового напряму.

ФК 4. Володіння методами наукового аналізу і структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів опанування академічним писемним мовленням

ФК 6. Володіння навчиками ораторського мистецтва та принципами кроскультурної комунікації.

ФК 10. Здатність обирати і застосовувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної та наукової діяльності

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

 

Четвер

Дата: 09.09.2021р.

Час: 10:00 – 11:20

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

6.
Політологія Ярошенко В.М., кандидат політичних наук, доцент Мета дисципліни: надання студентам знань і умінь моделювати, прогнозувати і організовувати політичне життя держави і суспільства

Завдання полягають у вмінні студентів визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль і функції у підготовці політичних рішень, забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя

ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та міжнародному контексті.

ПРН-2. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти категорійно- понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН-3. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

➤ Ознайомитись більш детально

Четвер

Дата: 09.09.2021р.

Час: 10:00 – 11:20

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції