logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


460 ДЕНЬ ВІЙНИ


Підготовка докторів філософії за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки»

Освітньо-наукові програми:
– Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2021 р.

– Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2018 р.

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії


Рецензії:
– Рецензiя I.Жорова

– Рецензiя Р.Вдовиченко

– Рецензiя О.Бiда

– Рецензія З. Крамська

– Рецензія В.Заяць

– Рецензія Н.Кічук


Навчальні плани:
– Навчальний план 2021 (ДФН)

– Навчальний план 2021 (ЗФН)

– Додаток до навчального плану 2021-2022 н.р. (перелік вибіркових дисциплін)

– Навчальний план 2018 (ДФН та ЗФН)


Освітні компоненти ОНП:
– Обов’язкові освітні компоненти:

ОК.01. Філософія науково-дослідної діяльністі

ОК.02. Класична педагогіка

ОК.03. Інформаційна грамотність

ОК.04. Іноземна мова для наукової комунікації

ОК.06. Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки,порівняльної педагогіки та історії педагогіки

ОК.07. Методологія наукової діяльності

ОК.08. Компаративістика в галузі педагогічної освіти

ОК.09. Історія та теорія вищої освіти України

ОК.10. Інноваційні технології в освіті

ОК.11. Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності

ОК.12. Інтегроване формування професійної орієнтації іншомовної комунікативної компетентності (мова викладання- англійської)

–  Вибіркові освітні компоненти:

Педагогiчний менеджмент iнклюзивноi освiти

Технологiя проєктного навчання в освiтi

Основи бібліотечної інформаційної культури та дослідницької діяльності в архівних установах

Психологія управління персоналом

Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів

Управління кар’єрою


Профілі аспірантів

Викладачі, які читають в аспірантурі:
– Будак Валерій Дмитрович

– Степанова Тетяна Михайлівна

– Якименко Світлана Іванівна

– Трифонова Олена Сергіївна

– Рускуліс Лілія Володимирівна

– Султанова Наталя Вікторівна

– Атаманчук Юрій Миколайович

– Яблонський Андрій Іванович

– Рогальська-Яблонська Інна Петрівна

– Шапочка Катерина Анатоліївна

– Шпачинський Ігор Леонідович

– Мироненко Тетяна Платонівна


Умови вступу

Розклад занять
Розклад занять ДФ 1 курс 2021

Розклад занять ДФ 2 курс 2021

Розклад занять ДФ 3 курс 2021

Розклад занять ЗФ 1 курс 2021

Розклад занять ЗФ 2 курс 2021


Стажування
– Будак Валерій Дмитрович

– Степанова Тетяна Михайлівна

– Якименко Світлана Іванівна

– Трифонова Олена Сергіївна

– Рускуліс Лілія Володимирівна

– Султанова Наталя Вікторівна

– Атаманчук Юрій Миколайович

– Яблонський Андрій Іванович

– Рогальська-Яблонська Інна Петрівна

– Шапочка Катерина Анатоліївна

– Шпачинський Ігор Леонідович

– Мироненко Тетяна Платонівна


Наші партнери
ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

2. Варненський університет менеджменту (Болгарія)

3. Durand-Arkansaw School District, hereinafter called «Second Party»

4. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

5. Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т.Г. Шевченка»

6. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»

7. Угода між бібліотеками ЗВО

8. Договір про співробітництво з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом

9. Угода про організацію академічних обмінів з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом


Гостьові лекції
23.09.21 — Струк А.В., доктор педагогічних наук, професор

Струк А.В. Презентація лекції

18.11.21 — Пріма Р.М., доктор педагогічних наук, професор

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЕКЦІЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ

09.12.21 — Вдовиченко Раїса Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

ЛЕКЦІЇ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ВДОВИЧЕНКО Р.П.

Гостьова лекція на тему Розвиток, виховання та формування особистості — Вдовиченко Р.П.

27.12.21 — Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БІДИ О.А.

17.02.22 — Каплінський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор


Стейкхолдери

Практична підготовка аспірантів:
Робоча програма викладацько-дослідницької практики

Звітна документація з асистентської практики Коноз О.Б. 04.05.21–31.05.2021р.

Звітна документація з асистентської практики Коноз О.Б. 15.09.20–12.10.2020р.

Звітна документація з асистентської практики Лушпай Т.І. 01.10.21–30.10.2021р.


Відомості про самооцінювання (ОНП 011 – «Освітні, педагогічні науки»)
Наказ пр призначення експертів (ОНП 011 – «Освітні, педагогічні науки»)
Програма візиту (ОНП 011 – «Освітні, педагогічні науки»)
Нормативні документи:
1. Нормативно-правове врегулювання академічної доброчесності:
– Закон України Про освіту (ст. 42)
– Лист МОН України щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти
– Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (2019)
– Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
– Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
2. Накази і положення МОН України:
– Закон України Про вищу освіту (2014)
– Перелік наукових фахових видань для публікації результатів дисерт. робіт 2020
– Постанова КМУ Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
– Постанова КМУ Про присудження ступеня доктора філософії (2019)
– Наказ МОН Про затвердження вимог до оформлення дисертацій
– Наказ МОН Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
– Наказ МОН Про затвердження порядку присвоєння вчених звань
– Лист МОН Про врегулювання питань про присудження наукових ступенів
– Лист МОН Про відпов-ть спец. вч.рад за прийняття рішень про присудження наукових установ
– Лист МОН Вимоги про опублікування результатів дисертацій

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів