logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоГеометричне моделювання та інформаційні технології, 2016, № 1

ISSN 2520-2820 (Online), ISSN 2524-0978 (Print)

gmit-0116-cover[Титул] 1-2
[Зміст] {Contents} 3-4
Березький О., Березька К., Неміш В. [Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів]{Usage of spatial econometrics methods for the analysis results of entering applicants} 5-9
Бідніченко О., Євстигнєєв Ю. [Об’ємне моделювання одноступінчастого косозубого редуктора в AutoCAD]{Solid modeling of a single-stage helical gearbox in AutoCAD} 10-15
Бойчук О., Борисенко М. [Комп’ютерне моделювання гіперболоїдної сітчастої конструкції]{Hyperboloid mesh construction computer simulation} 16-20
Борисенко В., Агарков О., Палько К., Палько М. [Моделювання плоских кривих у натуральній параметризації]{Modeling of curves in the natural parametrization} 21-27
Борисенко В., Маширов К. [Моделювання теплових процесів у середовищі LabVIEW]{Simulation of thermal processes in the environment LabVIEW} 28-33
Борчик Є., Стовба О. [Чисельний розрахунок кількісних показників надійності резервованих комп’ютерних систем]{Numerical calculation of quantitative indicators of reliability of redundant computer systems} 34-41
Будак В., Павленко О. [Аналіз вільних коливань пологих шаруватих оболонок у постановці Міндліна методом сплайн-колокації]{Free vibration analysis of laminated shallow shells using Мindlin theory by spline collocation method} 42-52
Булгакова О., Кисличенко П. [Архітектура крупних масштабованих додатків в контексті об’єктно-орієнтованого програмування]{The large scalable applications architecture in object-oriented programming context} 52-56
Булгакова О., Кудрявцев А., Бондар О. [Застосування CRM-систем для автоматизації оцінки показників обслуговування клієнтів]{The use of CRM-systems for customer service evaluation indicators automation} 57-61
Гладка О., Бабич Я., Гоч В. [Синтез методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні фільтраційних процесів у LEF-пластах]{Synthesis of methods of conformal mappings and summary representations at the modelling of filtration processes in LEF-layers} 61-69
Зосімов В., Горішня Д.[Альтернативні види пошуку науково-технічної інформації в Інтернеті]{Alternative search types of scientific and technical information in the Іnternet} 69-73
Коваленко И., Антипова Е., Бордун С. [Выбор решений на множестве экспертных свидетельств с использованием правил перераспределения конфликтов]{Decision-making based on experts’ evidence using conflict redistribution rules} 74-78
Мельник В., Зівенко В., Лукьянчіков С. [Графічна обробка фото-зображення райдужної оболонки ока]{Graphics processing photographic image iris} 78-82
Михайленко В., Устенко С. [Роль прикладной геометрии в повышении эффективных показателей турбомашин]{The role of applied geometry to improve the efficiency of performance of turbomachinery} 82-86
Погромська Г., Христодоров О. [Мультимедійні нотатки для платформи Android: аналіз та практика реалізації]{The multimedia notes for platform of Android: analysis and the practice implementation} 87-92
Тимофієва Н. [Про властивість симетрії в задачі розміщення одногабаритних об’єктів]{About symmetry property in problem of placement of one dimensional objects} 93-98
Устенко І. [Моделювання взаємоспряжених роторів повітродувок типу Рутс]{Modelling mutually conjugate rotors of ROOTS blowers} 99-103
Устенко С., Прадєдов В. [Розробка програмного забезпечення для автоматизації обліку та аналізу поточної успішності студентів]{Software development for the automation of the account of current progress of students} 103-109
Устенко С., Синявін О. [Геометричне моделювання плоскої кривої із параболічною кривиною при заданому її відхилені від лінійного розподілу]{Geometric modelling plane curves with a parabolic curvature under set its deviation from the linear distribution} 109-115
Serhiy Ustenko, Oleksandr Syniavin [Geometric modelling plane curves with a parabolic curvature under set its deviation from the linear distribution]
Холковський Ю.[Побудова дискретно-інтерполяційних моделей багатопараметричних об’єктів, систем та середовищ]{The construction of the discrete interpolation of multivariable models of objects, systems and environments} 116-121
Хомченко А., Сиденко Е. [Метод барицентрической конденсации на конечном элементе Т 21]{Barycentric condensation method оn the finite element Т21} 122-125
[Відомості про авторів]{Information about authors} 126-127