logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоГеометричне моделювання та інформаційні технології, 2016, № 2

ISSN 2520-2820 (Online), ISSN 2524-0978 (Print)

[Титул] 1-2gmit-0216-cover
[Зміст] {Contents} 3-5
Алтухова Т. [Апроксимація багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами методом зворотнього поширення похибки]{Approximation of multidimensional nonlinear objects of power series method of back-propagation errors} 6-10
Березький О., Дубчак Л., Васильків Н. [Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»]{Competence approach to preparing bachelor of computer engineering} 11-16
Бідніченко О. [Дослідження складу n-вимірних геометричних образів]{The research of the n-dimensional geometric images} 17-21
Борисенко В., Устенко І. [Комп’ютерне моделювання плоских кривих стосовно до теоретичного креслення корпусу судна]{Computer simulation of plane curves in respect of theoretical drawing of the ship’s hull} 22-28
Valery Borisenko, Irina Ustenko [Computer simulation of plane curves in respect of theoretical drawing of the ship’s hull]
Борисенко М., Бойчук О., Борисенко І., Роговцов Ю. [Комп’ютерне моделювання вільних коливань тонких пластин з різних матеріалів]{Computer modeling of free vibrationsof thin plates with different materials} 29-33
Василенко Є., Бондаренко В. [Нормативне забезпечення представлень прикладних інтерпретованих конструкцій геометричних моделей у STEP]{Normative software representations of applied interpreted structures of geometric models in terms of structure STEP} 34-38
Коваленко И., Мандра А., Бордун С. [Информационная технология выбора транспортных средств для организации мультимодальных перевозок грузов]{Information technology equipment for the selection of multimodal transportation of shipment} 39-44
Котляр Д., Волік Д. [Дослідження ефекту інтерференції потоку порохових газів у глушнику шуму пострілу стрілецької зброї]{Study of the interference effect of powder gases flow in the silencer suppressor for weapons} 45-49
Кузьма К. [Обчислювальна технологія визначення стандарту оцінювання для критеріально-орієнтованих тестів]{Computer technologies of definition of standart criteria for criterion-referenced tests} 50-54
Куценко Л., Семків О. [Нехаотичні траєкторії коливань вантажу математичного маятника з рухомою точкою підвісу]{Not chaotic trajectories of fluctuations of freight simple pendulum with the relative frame point of the suspension} 55-58
Легета Я., Шоман О. [Геометричне моделювання центроїд некруглих зубчастих коліс за передавальною функцією]{Geometric modeling of centroid noncircular gears by transfer function} 59-63
Літніцький С. [Визначення впорядкованого ряду точок апроксимуючої напрямної дискретно представленої конічної поверхні]{Definition of discretely presented conical surface approximating directing points ordered number} 64-68
Мельник О. [Моделювання гідродинамічних процесів в разрядноімпульсних технологіях]{Simulation of hydrodinamic processes in razryadnoimpulsnyh technology} 69-73
Мельник В., Лук’янчиков С. [Застосування пакету програм «FEMLAB» для моделювання роботи параметричного гідроакустичного випромінювача]{Application software package «FEMLAB» to simulate operation parametric underwater sound projector} 74-78
Пахомова В. [Дослідження на імітаційних моделях можливості використання технології АТМ в інформаційно-телекомунікаційній системі Придніпровської залізниці]{Research on simulation models using technology ATM in information-telecommunication systems Dnieper railway} 79-83
Погромська Г., Махровська Н. [Засоби генерації звітів: порівняльний аналіз та тенденції розвитку]{The reporting tools: comparative analysis and trends of development} 84-92
Сухарькова О. [Розпізнавання форми фазової траєкторії коливань пружинного маятника під рухомим візком]{Discernment of the form of the phase trajectory of fluctuations the spring pendulum under the relative frame cart} 93-97
Устенко С., Лукьянчіков С. [Застосування словникових методів стиснення для компресії аудіо даних з регульованими втратами]{Аррlісаtіоn dісtіоnаry соmрrеssіоn mеthоd fоr соmрrеssіоn оf аudіо dаtа wіth аdjustаblе lоss} 98-101
Serhіy Ustenkо, Serhіy Lukyаnсhіkоv [Аррlісаtіоn dісtіоnаry соmрressіоn methоd fоr соmрressіоn оf аudіо dаtа wіth аdjustаble lоss]
Холковький Ю. [Моделювання транспортних комунікацій на основі дискретно-інтерполяційного методу]{Modeling of transport communications оn the basis of discrete-interpolation method} 102-105
Хомченко А., Кременченко О., Завалко Є. [Стереометрія ізопараметричних апроксимацій: нестандартні базиси]{Stereometry of isoparametric approximations: nonstandard bases} 106-110
Шевченко С. [Визначення форми профілю відбивача пожежного сповіщувача диму]{Definition of reflector profile shape for the fire protection smoke detector} 111-117
Шоман О., Даниленко В. [Загальні елементи спеціальних зображень]{General elements of the special images} 118-122
[Відомості про авторів]{Information about authors} 123-125