logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 3 (62) вересень 2018 (Том 2)

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2018, №3 (62). вересень 2018. Том 2.


[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents}

Баркасі В. В., Філіпп’єва Т. І.[Громадянське виховання – провідна тенденція виховання при підготовці вчителів у сучасної Великобританії]{Sitizenship learning as a leading trend of a would-be teacher education in modern Great Britain} 9-13

Берегова М. І.[Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи в інклюзивному середовищі: формування професійних компетенцій]{Training of the future special educators for work in an inclusive environment: the formation of professional competences} 14-18

Біда О. А., Шевченко О. В., Кучай О. [Інноваційні технології у фізичному вихованні і спорті]{Innovative technologies in physical education and sports} 19-23

Бірюк С. В., Демидова І. В., Бірюк В. В., Решетилова Н. В.[Визначення кваліфікаційного рівня українських стрибунів студентського віку у висоту]{Definition of qualification level of Ukrainian high jumpers of student age} 24-27

Боровик Л. В.[Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання]{Administrative Aspects of Gender Policy in Ukraine: Institutional Regulatory Mechanisms} 29-34

Буцик І. М.[Обґрунтування критеріїв та показників сформованості дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії]{Criteria and indicators substantiation of research competence of specialists from agricultural engineering} 34-40

Вітюк А. В., Нужная Н. В.[Метод проектів у дистанційному навчанні вищої математики]{Method of projects in distance learning of higher mathematics} 41-46

Вайдич Т. В.[Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики]{Ivan Pankevych’s Historical and Ethnographical Studies through the Prism of the Pedagogical Regionalistics} 47-51

Валько Н. В.[Стан реалізації Stem-освіти майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін у Європейському союзі]{Implementation STEM-education of future teachers of natural mathematical disciplines in the European union countries} 52-58

Волошинов С. А.[Аналіз досвіду професійної підготовки фахівців морської галузі в Російській федерації]{Analysis of the experience of training specialists in the maritime industry in the Russian Federation} 59-64

Галущенко В. І.[Шляхи оптимізації корекційно-логопедичної роботи з розвитку емоційної лексики у дітей із ЗНМ]{Ways to optimize the correction-logopedic work on the development of emotional vocabulary in children with general hypoplasia of speech} 64-69

Голубицька Н. І.[Діагностика ставлення майбутніх учителів музики до проблеми формування етнопедагогічної культури у процесі фахового навчання]{Diagnostics of the attitude of future music teachers to the problem of the formation of ethno-pedagogical culture in the process of professional training} 69-72

Дем’яненко О. В.[Методологічний аспект проблеми формування професійної мобільності студентів у полікультурному освітньому процесі]{Methodological aspect of the problem of the students’ professional mobility formation in the multicultural educational process} 72-77

Дерстуганова Н. В.[Специфіка підготовки майбутніх бакалаврів з теології у педагогічній теорії: ключові поняття]{Training of future bachelors of theology in pedagogical theory: key concepts} 77-81

Джумеля А. З.[Результати впровадження організаційно-методичної системи формування пластичного інтонування майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії]{Results of implementation of the organizational-methodical system for formation of plastic installation of future teachers of music art and choreography} 82-86

Добровольська А. М.[Професійне самовизначення майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці]{Professional self-determination of future doctors in the process of formation of the IT competence during teaching Medical Informatics} 86-96

Завидівська О. І.[Особливості формування здоров’яорієнтованих управлінських навичок майбутніх менеджерів на засадах соціалізації]{Features of formation of health-oriented management skills of future managers on the basis of socialization} 97-101

Загородня Л. В.[Принципи формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти]{Principles of master’s readiness formation to ensuring of the educational process quality in the preschool institutions} 102-107

Заскалета С. Г.[Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови]{Organiation of independent cognitive activity of stdents in foreign language classes} 108-111

Івершінь А. Г.[Педагогiчні умови становлення суб’єктності студентів майбутніх вихователів у художньо-творчій діяльності]{Pedagogical conditions of becoming subjectivity of students of future teachers in the artistic and creative activities} 112-117

Юань Кай.[Методичні аспекти формування виконавської стабільності майбутнього вчителя музики у контексті регулятивно-емоційного компоненту]{Methodical aspects of future music teacher performance stability forming in the context of regulatory and emotional component} 117-122

Казанжи І. В.[Формування гуманно-творчого потенціалу майбутніх фахівців початкової освіти у позаурочній роботі]{Formation of future primary education specialists humanistic and creative potential in extracurricular work} 123-126

Кисленко Д. П.[Критерії, показники та рівні підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності та безпеки]{Criteria, indicators and levels of training of future specialists in security activities} 127-134

Кобилянська Т. В.[Професійна діяльність психолога освітнього закладу у порівнянні з суміжними видами діяльності]{Professional activity of the psychologist of educational institutions by comparison of intermediate activities} 135-140

Кобилянська Ю. І.[Проблема національно-культурної ідентичності с таршокласників в умовах глобалізації]{The problem of national and cultural senior students identity in globalization conditions} 141-145

Ковтун О. В.[Формування рефлексивної позиції майбутніх перекладачів у фаховій підготовці]{Formation of the reflexive position of future translators in the process of professional training} 145-150

Козяр М. Г., Парфенюк О. В.[Аналіз сутності поняття «графічна компетентність» у системі підготовки майбутнього бакалавра галузевого машинобудування]{Аnalysis of the concept of the concept of «graphic competence» in the preparation of the future bachelle of the machine building equipment} 151-156

Колесник А. Г.[Соціально-педагогічна проблема важковиховуваності дітей]{Socio-pedagogical problem of raising difficult children} 157-160

Корнещук В. В.[Напрями підвищення ефективності професійної підготовки соціальних працівників у ЗВО]{The directions of increasing the effectiveness of vocational training of social workers in higher education institutions} 161-165

Коханова Н. Ю.[Нормативно-правове забезпечення навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі]{Normative-legal support of teaching of English language in primary school of Poland} 165-171

Листопад О. В.[Розвиток креативності студентів при вивченні навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті»]{Development of students creativity in the process of study of «New information technologies in preschool education» discipline} 172-178

Вей Лімін.[Діагностика вокальної підготовки магістрантів факультетів мистецтв педагогічних університетів]{Diagnostics of vocal training of masters faculties of arts of pedagogical universities} 178-182

Лякішева А. В.[Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства: дефініція понять]{Socio-pedagogical support of motherhood and childhood: definition of concepts} 183-188

Майборода Р. В.[Професійна мобільність викладача як складова соціального капіталу]{Professional mobility of a teacher as a component of social capital} 189-192

Малежик Ю. Н.[Аналіз навчально-методичного забезпечення з образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття]{Analysis of educational and methodological providing from educational art in the general schools of Ukraine of the second half of the 20th century} 193-198

Манькусь І. В., Недбаєвська Л. С., Дінжос Р. В.[Підготовка фахівців в ЗВО: інновації в методах і формах]{Preparing future teachers institutions of higher education: innovations in the methods and forms} 199-205

Матвійчук К. О.[Роль вправ у формуванні діафрагмального дихання на початковому етапі роботи з молодшими школярами]{Role of rights in formation of diafragmal spirit on the first stage of working with more schools} 205-208

Миколайко В. В.[Інформаційно-комунікаційні технології підтримки у продуктивному навчанні фізики в основній школі]{Informational and communicational technologies of support in a productive teaching of physics in the secondary school} 209-215

Мозуль І. В.[Стан сформованості готовності майбутніх учителів до навчання природознавства в початковій школі]{The forming state of future teachers’ readiness to studying of natural sciences at primary school} 215-222

Орос І. І.[Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англомовних країн (США, Канади, Великої Британії)]{Similar and variable changes in adult education of EU countries (France, Germany, Denmark, Belgium, Hungary) and the english-speakingcountries (USA, Canada, Great Britain)} 223-230

Пасічник О. А.[Змішане навчання як форма ефективної організації іншомовної освіти на немовних спеціальностях ЗВО]{Blended learning as an efficient method of foreign language teaching of nonlinguistic students in Higher Educational Establishment} 231-234

Печко О. Н., Горобей Н. П., Козерук Ю. В.[Аспекти кінезіологічної компетентності у формуванні культури здоров’я студентів]{Aspects of kinesiological competence in shaping a student health culture} 235-241

Підлісний Є. В.[Правова культура суспільства, особистості та соціальної групи]{Legal culture of the company, personality and social groups} 241-246

Пліско Є. В.[Діагностика особистості неповнолітнього правопорушника в пенітенціарних установах другої половини ХХ століття]{Diagnosis of the individual juvenile offender in the penitentiary institutions of the second half of the twentieth century} 247-251

Потапчук Т. В.[Формування цінностей сімейного виховання старшокласників у процесі вивчення української літератури]{Forming the values of family education for older students in the study of the ukrainian literature} 252-257

Ребуха Л. З.[Методологічні підходи до фундаменталізації професійної освіти майбутніх соціальних працівників]{Methodological approaches to the fundamentalization of professional education of future social workers} 258-262

Романчук Н. А.[Теоретичні засади та практичні аспекти реалізації компетентнісного підходу у вищих технічних закладах освіти]{Theoretical principles and practical aspects of realization of competence approach in higher technical educational institutions} 263-267

Романчук Н. А., Гайша О. О., Романчук Н. А.[Реалізація інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти]{Realization of information and communication technologies in teaching higher mathematics in higher technical educational institutions} 267-273

Ружевич Я. І.[Формування особистісної мобільності студентів у кро скультурній взаємодії засобами зарубіжної літератури]{Forming personal mobility students in cross-cultural interaction by means foreign literature} 273-277

Русалкіна Л. А.[Специфіка іншомовної професійної підготовки майбутніх лікарів в умовах закладів вищої освіти]{Specificity of foreign language professional preparation of future physician in the conditions of higher education institutions} 278-283

Савінова Н. В.[Проблеми підготовки майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища]{Problems of training future teachers-speech therapists to work in conditions of developing active-game environment} 283-287

Савченко В. А.[Застосування інноваційних технологій у системі неперервної освіти вчителів фізичної культури Нової української школи]{Application of innovative technologies in the system of continuing education of teachers of physical culture of the new Ukrainian school} 288-292

Савчин О. М.[Сучасні педагогічні підходи щодо формування умінь будувати розповіді різного типу в дітей старшого дошкільного віку]{Modern pedagogical approaches on forming of abilities to create the stories of different type for the children of senior preschool age} 292-298

Середа І. В.[Особливості застосування педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі]{Features of the application of pedagogical technologies in the correctional-educational process} 298-303

Ситняківська С. М.[Характеристика базових конструктів моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі]{Characteristics of basic constructs of a model of professional training of future social sphere specialists on a bilingual basis} 303-308

Солтис О. О.[Роль науково-педагогічних працівників у процесі формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури]{The Role of Academic and Pedagogical Staff within the Process of Formation of Professional Reliability of Teachers of Physical Education} 309-314

Ткач О. М.[Вивчення особливостей раннього розвитку дітей з перинатальною патологією]{Studying features of early development of children with perinatal pathology} 314-318

Трубавіна І. Н.[Материнознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освіти]{Maternity knowledge in social and pedagogical activity: integrated educational discipline in higher education establishments} 318-326

Хромченкова Н. Н.[Особливості професійної відповідальності майбутніх журналістів]{Professional responsibility of future journalists} 327-331

Ян Цзюнь.[Критеріальна визначеність сформованості інформаційної культури майбутніх учителів музики]{Critical determination of informational culture of future teachers of music} 332-335

Шапочка К. А.[Лінгводидактичні принципи навчання іноземних м ов молодших школярів із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища]{Language and didactic principles of foreign language teaching to students with special educational needs under inclusive educational environment} 336-341

Школяр Н. В.[Модель формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки]{Model of formation of terminological competence of future graphic designers in the specialist training process} 341-346

Шпаляренко Ю. М.[Особливості впровадження спецкурсу з формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи]{Implementation features of the special course on the future primary school teacher’s formation of civic competence} 347-352

Шукатка О. В.[Нормативно-правова база України щодо сприяння здоров’язбереження молоді]{Normative-legal basis of Ukraine on the promotion of youth health saving} 353-358

Якименко С. І.[Формування світогляду першокласників у інноваційному інтегрованому освітньому просторі нової української школи]{Formation of the outlook of first-graders in the innovative integrated educational space of the New Ukrainian school} 358-363

Лі Ян[Рівні сформованості музично-сценічних умінь майбутніх учи телів музики та хореографії]{Levels of multiple scenarious lifes of future teachers of music and choreography} 364-369