logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПерелік дисциплін вільного вибору студентів 1-го курсу на 2021-2022 н.р.

Назва дисципліни Викладач Анотація
1. Психологія міжособистісних стосунків Бабаян Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Мета курсу: надати уявлення щодо основних психологічних теорій міжособистісних стосунків та їх практичного застосування в професійному та особистому житті; формування уявлень про психологічні закономірності, етапи, умови і критерії успішного спілкування та міжособистісних стосунків.

Завдання курсу:

– розглянути основні поняття психології міжособистісних стосунків;

– надати загальну характеристику типам спілкування; вивчити комунікативні бар’єри та засоби їх подолання;

– вивчити засоби уникання контакту та чинники їх виникнення;

– розглянути види психологічного впливу, типи маніпуляцій та стратегії захисту від них;

– надати уявлення про психологію чоловіка і жінки та їх взаємостосунків.

Програмні результати навчання:

ПРН-1. Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з різними учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.

ПРН-2. Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі, керувати педагогічним і професійним розвитком осіб та груп.

ПРН-3. Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

2. Практикум з психології Бабаян Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Мета курсу: засвоєння знань та набуття навичок з використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ.

Завдання курсу:

– ознайомлення  студентів  із системою  понять  і засобів, що дозволяють збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток людини;

– набуття студентами навичок роботи з конкретними психологічними методиками, які мають широку область застосування;

– набуття студентами умінь самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел;

– набуття студентами умінь практично вивчати психологічні особливості протікання психічних явищ людини.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПРН 2. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН-3. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток людини.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

3. Основи оздоровчого та спортивного харчування Славітяк Олег Станіславович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спорту Мета курсу

– вивчення дисципліни: ознайомити студентів із основними складовими харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини;

– основами раціонального харчування, особливостями лікувально-дієтичного харчування та нетрадиційними методами харчування;

– впливом харчових добавок на здоров’я людини; захворюваннями, які виникають внаслідок неправильного харчування;

– специфіка харчування спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення, та видів спортивної діяльності.

Завдання курсу:

– ознайомити з основами теорії та методик спортивного харчування та раціонального харчування спортсменів;

– ознайомитись з основами харчування спортсмена;

– ознайомитись з основними принципи харчування, їх варіативність застосування та вплив на динаміку силових показників та м’язової маси учнів;

– вміти визначати раціон харчування для основного обміну речовин та в залежності від фізичної активності та виду спорту;

– визначити уяву про структуру харчової піраміди та важливість мікронутрієнтів у виборі тренувального навантаження;

– вміти визначати продукти за харчовою цінністю;

– вміти готувати продукти харчування в залежності від підбору БЖУ та енергетичної цінності;

– вміти правильно складати режим харчування в залежності від цілей тренувального процесу.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ПРН 2. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.

ПРН 3. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

4. Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства Олексюк Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Мета курсу «Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства»: вивчення основних теоретичних положень сімейної педагогіки; формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище розвитку і виховання; розкриття сучасних наукових основ процесу сімейного виховання, його закономірностей, принципів організації, методів та засобів, особливостей.

Завдання курсу:

– ознайомити студентів з роллю сім’ї у розвитку дитини, правилами поведінки у сім’ї, виховання дітей;

– визначити шляхи і засоби вдосконалення й виховання певних якостей і вмінь майбутніх батьків;

– озброїти студентів знаннями про педагогіку сім’ї, роль сім’ї у розвитку і вихованні дитини та основні психолого-педагогічні засади сімейного виховання;

– сформувати у студентів певні вміння та навички консультування батьків з питань сімейного виховання.

Очікувані результати навчання:

– сформовані вміння культури спілкування у родині, вміння встановлювати гармонійні відносини між членами родини;

– сформовані вміння успішного виховання дітей в сім’ї.

Програмні результати навчання:

ПРН 1 Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей (психологів, соціальних педагогів, логопедів, учителів, лікарів, фізичних реабілітологів тощо), батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного гармонійного розвитку дітей

ПРН 2 Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне спілкування з дітьми та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

5. Психологія лідерства та професійної успішності Олексюк Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Мета курсу «Психологія лідерства та професійної успішності» – формування у студентів системного уявлення про лідерство як необхідного вміння побудови успішної професійної кар’єри та особистісного розвитку.

Навчальний курс «Психологія лідерства та професійної успішності» спрямований на виконання таких завдань:

– формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства,

– вироблення мотивації та прагнення до лідерства;

– активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління і управління іншими людьми.

– розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера,

– формування небайдужої, активної позиції у вирішенні проблем як особистого життя, так і у суспільній сфері діяльності;

– сприяння формуванню оптимістичного сприйняття навколишнього середовища, стійкості у стресових і кризових ситуаціях;

– створення й закріплення позитивного досвіду лідерської поведінки та взаємодії з послідовниками;

– розвивати у студентів інтелект, творчі якості, здатність до науково-дослідницької та інноваційної діяльності.

Програмні результати навчання:

ПРН 1 Вміти виробляти особистісні стратегії лідерства і самореалізації та виявляти здатність до саморозвитку.

ПРН 2 Визначати напрями власного саморозвитку та удосконалення професійно-важливих якостей

ПРН 3 Здійснювати обґрунтований вибір методів навчання та самонавчання, планування кар’єри та професійного розвитку

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Вівторок

Дата: 07.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

6. Менеджмент Глубоченко Катерина Олександрівна, кандидат наук з державного управлінням, доцент кафедри економіки та менеджменту Мета курсу: формування системи знань про теоретичні засади менеджменту, планування, організації, мотивації та контролю як функцій управлінської діяльності.

Завдання курсу:

– сформувати теоретичні знання та практичні навички розуміння структури, принципів та закономірностей функціонування менеджменту;

– сформувати розуміння розбудови стратегій управління організацією.

Програмні результати навчання:

ПНР 1. Планувати діяльність підприємства.

ПНР 2. Розробляти організаційно-функціональну схему діяльності підприємства.

ПНР 3. Складати план мотиваційних заходів з підвищення продуктивності праці.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата:08.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

7. Маркетинг Глубоченко Катерина Олександрівна, кандидат наук з державного управлінням, доцент кафедри економіки та менеджменту Мета курсу: формування системи знань про теоретичні засади маркетингу і маркетингової діяльності підприємства в ринкових умовах.

Завдання курсу:

– сформувати теоретичні знання та практичні навички розуміння структури, принципів та закономірностей функціонування маркетингу;

– сформувати розуміння розбудови маркетингових стратегій підприємства на ринку.

Програмні результати навчання:

ПНР 1. Визначати оптимальні характеристики товару.

ПНР 2. Розробляти стратегію цінової політики.

ПНР 3. Визначати оптимальні способи реалізації продукту.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата:08.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

8. Креативний менеджмент Глубоченко Катерина Олександрівна, кандидат наук з державного управлінням, доцент кафедри економіки та менеджменту Мета курсу: формування системи знань про інноваційне мислення, інструментарій творчого підходу до вирішення інноваційних завдань, набуття знань і навичок в галузі розвитку креативного середовища й прийняття рішень, що базуються на творчому підході.

Завдання курсу:

– сформувати теоретичні знання та практичні навички розуміння структури, принципів та закономірностей впровадження креативного підходу до управління;

– сформувати розуміння системи впровадження креативний ідей та інновацій у діяльності підприємства.

Програмні результати навчання:

ПНР 1. Планувати креативну діяльність підприємства.

ПНР 2. Розробляти організаційно-функціональну схему діяльності підприємства, що буде сприяти розвитку творчості та інновацій на підприємстві.

ПНР 3. Складати план заходів з розвитку креативних навичок персоналу підприємства.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата:08.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

9. Основи етикету та іміджу сучасного студента Дрозд Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Мета курсу: ознайомлення майбутніх фахівців із мистецтвом етикету, особливостями сучасного стилю спілкування.

Формування у студентів систематизованих теоретичних знань і практичних умінь щодо культури спілкування, такту, сугестивних здібностей, майстерності володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії.

Прищеплення студентській молоді навичок догляду за зовнішністю, пошуку власного стилю, виховання почуття власної гідності.

Завданнями курсу:

– засвоїти світові та етнічні етикетні норми;

– усвідомити роль мистецтва етикету в побудові гармонійних міжособистісних відносин;

– ознайомитись із культурою спілкування в сучасному соціумі, особливостями молодіжного іміджу і стилю;

– системно засвоїти навички догляду за зовнішністю та внутрішнім станом;

– розвивати у студентів уміння створювати власний стиль як явище мистецтва;

– формувати гуманістичний світогляд, збагачувати духовний світ студента, утверджувати загальнолюдські морально-етичні орієнтири;

– виробляти вміння компетентно орієнтуватися в інформаційному (зокрема інформаційному) просторі, застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності.

Програмні результати навчання:

ПР-1 Бути знайомим з основами етикету. Вміти використовувати правила і норми етикету в конкретних ситуаціях.

ПР-2 Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я.

ПР-3 Мати навички культури спілкування, догляду за зовнішністю, володіти тонкощами сучасного іміджу та безконфліктної взаємодії.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Середа

Дата:08.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

10 Розвиток критичного мислення особистості Зубарова Наталія Володимирівна,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мета: формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних технологій, сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи

Завдання:

методичні: вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні та теоретичні положення педагогічних технологій; досконало вивчити технологію розвитку критичного мислення, виділити її істотні ознаки;

пізнавальні: студенти повинні знати зміст даної педагогічної технології, педагогічну діяльність та погляди видатних освітніх діячів, що розробляли цю технологію;

практичні: сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями; вміння працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати поняттями педагогічних технологій, обирати оптимальні технології і методи навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності.

ПРН 2. Застосовувати методи та прийоми навчання, інновації, міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних освітніх галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної діяльності, оцінювати результативність їх застосування.

ПРН 3. Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі, керувати педагогічним і професійним розвитком осіб та груп.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 09.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

11. Медіаосвіта та медіа грамотність сучасного вчителя Паршук Світлана Миколаївна, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Мета курсу: формування теоретичної та практичної бази знань з основ медіосвіти та медіаграмотності і практичних навичок ефективної взаємодії з інформацією, отриманої з медіа джерел; формувати здатність аналізувати тексти медіа.

Завдання курсу: засвоїти особливості формування медіакультури вчителя початкової школи; усвідомити медіа засобів на розвиток сучасного суспільства; сформувати теоретичні та практичні навички медіаграмотності.

Програмові результати навчання:

ПР-05 Організовувати та управляти робочими та освітніми процесами у складних, непередбачуваних умовах, що потребують нових стратегічних підходів, налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси.ПР-09 Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) дослідження у сфері початкової освіти; аналізувати, узагальнювати й презентувати результати дослідження; доводити власну наукову позицію.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 09.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

12. Національно-патріотичне виховання в сучасних закладах освіти Філімонова  Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мета курсу: набуття студентами знань про основні цілі, стратегії та принципи організації національно-патріотичного виховання в сучасних закладах освіти; форми, методи, прийоми і способи роботи з дошкільнятами, школярами та студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.

Завдання курсу: утвердження в свідомості і почуттях особистості студента національно-патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

Програмні результати навчання:

ПРН – 1 Знати вікові та психологічні особливості учнів, індивідуальні відмінності в перебігу їх пізнавальних процесів.

ПРН – 2 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому числі – сучасні освітні технології.

ПРН – 3 Вміння володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів учнів та їх врахування в освітньому процесі.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 09.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції

13. Мультимедійні технології в освіті Тимченко  Алла Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Мета курсу: оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері мультимедійних технологій, потрібних для свідомого використання у практичній діяльності, а також створення за потреби мультимедійних продуктів невисокого рівня складності.

Завдання курсу:

– розкрити теоретичні основи мультимедійних технологій, в т.ч. поняття віртуального простору;

– сформувати у студентів інформатичні компетентності, необхідні для оволодіння технологіями створення та використання сучасних мультимедійних продуктів;

– забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними програмними засобами та інструментами використання мультимедійних технологій.

Програмні результати навчання:

ПРН- 1. застосовувати теоретичні знання та практичні вміння і навички використання мультимедійних засобів навчання в освітньому процесі;

ПРН- 2. знати класифікацію й сфери застосування мультимедіа додатків і мультимедіа продуктів різного призначення;

ПРН-3. уміти користуватись сучасними засобами демонстрації мультимедійних продуктів, проводити їх налагодження та підготовку до роботи; користуватись сучасними програмними засобами створення мультимедійних продуктів.

➤ Ознайомитись більш детально

Презентація дисципліни відбудеться на платформі zoom:

Четвер

Дата: 09.09.2021

Час: 15.10-16.30

Підключіться до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09

Ідентифікатор конференції: 751 701 8919
Код доступу: 2021

*Відскануйте на своему пристрою qr code для підключення до конференції