logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


838 ДЕНЬ ВІЙНИ


Психологічні науки

 • Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ Серія КВ № 20998-10798Р). Внесено до Переліку фахових видань України галузі “Психологічні науки” (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015).
 • Головний редактор:

  Савенкова Ірина Іванівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальних наук МНУ імені В.О.Сухомлинського.

  Заступник головного редактора:

  Дідух Микола Леонтійович – доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальних наук МНУ імені В.О.Сухомлинського.

  Відповідальний секретар:

  Чугуєва Інна Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальних наук МНУ імені В.О. Сухомлинського.

  Члени редакційної колегії:

  Болтівець Сергій Іванович – доктор психологічних наук, професор, завідувач Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної політики України.

  Дорожкін Валерій Романович – доктор психологічних наук, професор кафедри психології Інституту Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України.

  Кочарян Олександр Суренович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

  Родіна Наталія Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

  Садова Мирослава Анатоліївна – доктор психологічних наук, професор кафедри психології Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського.

  Станішевська Жанна Юріївна –  доктор гуманістичних наук Опольського університету, Республіка Польща.

  Станішевський Мирослав Іванович –  доктор гуманістичних наук Опольського університету, Республіка Польща.

  Хазратова Нігора Вікторівна – доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної і практичної психології Національного університету «Львівська політехніка».

  Яблонський Андрій Іванович – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

  Романюк Людмила Василівна – доктор психологічних наук, професора кафедри психології та соціології гуманітарного інституту УДФС України.

 • РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

  • Мета видання– висвітлювати та популяризувати сучасні наукові дослідження та пропагувати наукові досягнення.

  «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки» практикує політику відкритого доступу для користувачів на основі принципів вільного поширення та обміну наукової інформації. Редакційна колегія наукового видання дотримується етичних норм, спираючись на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв. Автори несуть всю повноту відповідальності за достовірність і зміст статей.

  Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості у відборі статей;
  • збереження всіх структурних компонентів статті;
  • рецензування статей;
  • дотримання авторських прав;
  • дотримання графіку виходу журналу.

  Редакційна колегія збірника засуджує прояви плагіату в статтях і намагається вжити заходів для його недопущення. Ведеться робота з включення наукового збірника до каталогів і наукометричних баз з метою входження в світовий науковий інформаційний простір та підвищення рейтингу видання.

  Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії

  Редакційна колегія фахового видання «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки» несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що вимагає необхідність дотримання основоположних принципів:

  • приймаючи статті до публікації, редакційна колегія керується достовірністю даних і науковою значимістю представленої роботи;
  • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;
  • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди;
  • редакційна колегія не допускає до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;
  • редакційна колегія не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

  Процес рецензування

  Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику.

  Процедура рецензування у «Науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки» прийнята такими видами:

  • відкрите рецензування офіційним рецензентом – зовнішній фахівець відповідного наукового профілю (доктор наук). Рецензія подається до редакції автором;
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні.

  Рецензування здійснюється за такими критеріями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці Вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • чи має зміст статті певну новизну.

  Процедура рецензування триває від моменту початку прийому статей до початку засідання редакційної колегії (як правило два тижні).

  Редакція перевіряє надіслані статті на наявність плагіату за допомогою відповідного програмного забезпечення.

  Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається тиждень на внесення корективів та повторного надсилання статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

  Етичні принципи в діяльності рецензента

  Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, виражається в дотриманні наступних принципів:

  • стаття, отримана для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
  • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна;
  • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
  • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це головному редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

  Принципи, якими має керуватися автор наукових публікацій

  Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

  • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
  • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій статті, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;
  • необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, що використовувалися у процесі проведення дослідження;
  • автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в інших джерелах (це може бути і Інтернет-видання);
  • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні;
  • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу;
  • редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

  У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звернутися до редакції за електронною адресою visnyk.editor@mdu.edu.ua

 • ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

  Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику.

  Процедура рецензування у «Науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки» прийнята такими видами:

  • відкрите рецензування офіційним рецензентом – зовнішній фахівець відповідного наукового профілю (доктор наук). Рецензія подається до редакції автором;
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні.

  Рецензування здійснюється за такими критеріями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці Вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • чи має зміст статті певну новизну.

  Процедура рецензування триває від моменту початку прийому статей до початку засідання редакційної колегії (як правило два тижні).

  Редакція перевіряє надіслані статті на наявність плагіату за допомогою відповідного програмного забезпечення.

  Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається тиждень на внесення корективів та повторного надсилання статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

 • Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, № 2.10
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, № 2.12
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, № 2.13
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (14) травень 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (15) жовтень 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (16) травень 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (17) квітень 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (18) листопад 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (19) квітень 2018
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (20) листопад 2018
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (20) листопад 2020
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (21) лютий 2021
 • З питань публікації у збірнику звертайтеся:

  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  науковий відділ, каб. 01.209
  вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв,Україна, 54006
  Тел. (0512) 37-88-28
  Фахівець редакційно-видавничого відділу – Степанюк Людмила Сергіївна, – visnyk.editor @mdu.edu.ua

  Видавництво МНУ імені В. О. Сухомлинського
  (Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3375 від 29.09.2009 р.)
  вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030