logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПедагогічні науки

 •      «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» засновано у квітні 1999 р.

       Засновником є Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.

       Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ Серія КВ № 21010-10810ПР).

       Внесено до Переліку фахових видань України галузі «Педагогічні науки» (наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014).

       Видання має міжнародний стандартний номер ISSN 2518-7813.

       Періодичність виходу журналу: чотири рази на рік.

       Редколегія приймає до друку статті українською, російською, англійською, німецькою, польською мовами.

       Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна, науково-педагогічні-працівники, аспіранти, магістранти, студенти, громадськість.

       Науковий збірник демонструє результати найважливіших напрямів теоретичних та науково-практичних досліджень із загальних проблем педагогічної науки.

       Галузь та проблематика: дошкільна освіта, початкова освіта, історія педагогіки, соціальна педагогіка, інклюзивна освіта, методика викладання, теорія та методика професійної освіти.

       У збірнику наукових праць публікуються статті, рецензії, огляди тощо зі спеціальностей:

  • 011 Науки про освіту;
  • 012 Дошкільна освіта;
  • 013 Початкова освіта;
  • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями);
  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
  • 016 Спеціальна освіта;
  • 025 Музичне мистецтво
  • 231 Соціальна робота.

   
       Мета видання – висвітлювати та популяризувати сучасні наукові дослідження та пропагувати наукові досягнення.

 • ІНФОРМАЦІЯ

  про членів редакційної колегії

  «Наукового вісника Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки»

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
  1. БУДАК Валерій Дмитрович Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) ректор (голова редакційної колегії) доктор технічних наук професор, академік НАПН України
  2. СТЕПАНОВА Тетяна Михайлівна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) декан факультету дошкільної та початкової освіти (головний редактор) доктор педагогічних наук професор
  3. АЛІМБЕКОВ Акматалі Киргизо-Турецький університет «Манас» (м. Бішкек, Киргистан) завідувач кафедри педагогіки доктор педагогічних наук професор
  4. БАУБЕКОВА Гульзаміра. Джураївна Національна академія освіти імені Ібрая Алтинсаріна (м. Астана, Казахстан) головний науковий співробітник доктор педагогічних наук професор
  5. БИКОВ Валерій Юхимович Національна академія педагогічних наук України (Україна) директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України доктор технічних наук професор, академік НАПН України
  6. ГЛАДИШЕВ Володимир Володимирович Миколаївський національний університет імені

  В. О. Сухомлинського (Україна)

  професор кафедри гуманітарних наук доктор педагогічних наук професор
  7. ЄВТУХ Микола Борисович Національна академія педагогічних наук України (Україна) головний науковий співробітник відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України доктор педагогічних наук професор, дійсний член НАПН України
  8. КЕДЗІЕРСЬКА Барбара Краківський педагогічний університет імені Комісії національної освіти (м. Краків, Польща) професор Інституту Наук про виховання доктор педагогічних наук професор
  9. КРЕМЕНЬ Василь Григорович Національна академія педагогічних наук України (Україна) президент доктор філософських наук професор, академік НАПН України
  10. ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович Національна академія педагогічних наук України (Україна) перший віце-президент НАПН України доктор педагогічних наук професор, дійсний член (академік) НАПН України
  11. ЛЯШЕНКО Олександр Іванович Національна академія педагогічних наук України (Україна) академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України доктор педагогічних наук професор, академік НАПН України
  12. НИЧКАЛО Нелля Григорівна Національна академія педагогічних наук України (Україна) академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України доктор педагогічних наук професор, академік НАПН України
  13. САВЧЕНКО Олександра Яківна Національна академія педагогічних наук України (Україна) головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України доктор педагогічних наук професор, академік НАПН України
  14. СИТЧЕНКО Анатолій Люціанович Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) проректор із науково-педагогічної роботи доктор педагогічних наук професор
  15. СУРІНА Ірина Поморська академія у Слупську (м. Слупськ, Польща) завідувач кафедри соціології доктор соціологічних наук професор
  16. СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (Україна) головний науковий співробітник доктор педагогічних наук професор, дійсний член НАПН України
  17. ТРИФОНОВА Олена Сергіївна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) завідувач кафедри дошкільної освіти доктор педагогічних наук професор
  18. ХАЙРУДДІНОВ Мухіддін Айіддінович Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) завідувач кафедри педагогіки та дитячої психології доктор педагогічних наук професор
  19. КАРДАШ Ірина Миколаївна Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) доцент кафедри дошкільної освіти (відповідальний секретар) кандидат педагогічних наук доцент
 •      «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В О. Сухомлинського. Педагогічні науки» практикує політику відкритого доступу для користувачів на основі принципів вільного поширення та обміну наукової інформації. Редакційна колегія наукового видання дотримується етичних норм, спираючись на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв. Автори несуть всю повноту відповідальності за достовірність і зміст статей.

       Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості у відборі статей;
  • збереження всіх структурних компонентів статті;
  • рецензування статей;
  • дотримання авторських прав;
  • дотримання графіку виходу журналу.

   
       Редакційна колегія збірника засуджує прояви плагіату в статтях і намагається вжити заходів для його недопущення. Ведеться робота з включення наукового збірника до каталогів і наукометричних баз з метою входження в світовий науковий інформаційний простір та підвищення рейтингу видання.

  Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії

       Редакційна колегія фахового видання «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що вимагає необхідність дотримання основоположних принципів:

  • приймаючи статті до публікації, редакційна колегія керується достовірністю даних і науковою значимістю представленої роботи;
  • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;
  • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди;
  • редакційна колегія не допускає до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;
  • редакційна колегія не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

   

  Процес рецензування

       Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику.

       Процедура рецензування у «Науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» прийнята такими видами:

  • відкрите рецензування офіційним рецензентом – зовнішній фахівець відповідного наукового профілю (доктор наук). Рецензія подається до редакції автором;
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні.

   
       Рецензування здійснюється за такими критеріями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці Вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • чи має зміст статті певну новизну.

   
       Процедура рецензування триває від моменту дедлайну статей до початку засідання редакційної колегії (як правило два тижні).

       Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

       Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається тиждень на внесення корективів та повторного надсилання статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

  Етичні принципи в діяльності рецензента

       Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, виражається в дотриманні наступних принципів:

  • стаття, отримана для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
  • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна;
  • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
  • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це головному редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

   

  Принципи, якими має керуватися автор наукових публікацій

       Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

  • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
  • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій статті, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;
  • необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, що використовувалися у процесі проведення дослідження;
  • автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в інших джерелах (це може бути і Інтернет-видання);
  • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні;
  • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу;
  • редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

   
       У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звернутися до редакції за електронною адресою publish.mnu@i.ua

 • Процес рецензування

       Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику.

       Процедура рецензування у «Науковому віснику Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» прийнята такими видами:

  • відкрите рецензування офіційним рецензентом – зовнішній фахівець відповідного наукового профілю (доктор наук). Рецензія подається до редакції автором;
  • одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні.

   
       Рецензування здійснюється за такими критеріями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці Вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • чи має зміст статті певну новизну.

   
       Процедура рецензування триває від моменту дедлайну статей до початку засідання редакційної колегії (як правило два тижні).

       Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.

       Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається тиждень на внесення корективів та повторного надсилання статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

 • Інформацію буде оновлено найближчим часом
 • Триває набір статей до 16 вересня 2018 р.
 • Інформацію буде оновлено найближчим часом
 • Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2010, Вип. 1.28
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2010, Вип. 1.30
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2010, Вип. 1.31
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2011, Вип. 1.32
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2011, Вип. 1.33
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.44 (102)
  Науковий вісник Миколаївіського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.45 (106)
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.46
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (48) лютий 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (49) травень 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 3 (50) вересень 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 4 (51) грудень 2015
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (52) лютий 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (53) травень 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 3 (54) вересень 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 4 (55) грудень 2016
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (56) лютий 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (57) травень 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 3 (58) вересень 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 4 (59) грудень 2017
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 1 (60) лютий 2018
  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського № 2 (61) травень 2018
 • З питань публікації у збірнику звертайтеся:

  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
  науковий відділ, каб. 01.209
  вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв,Україна, 54030
  Відповідальний секретар – доцент Кардаш Ірина Миколаївна, irinakardash70@gmail.com

  Видавництво МНУ імені В. О. Сухомлинського
  (Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3375 від 29.09.2009 р.)
  вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030